ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT HÀNHCHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnhvực thống kê (viết gọn là Nghị định số 79) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05tháng 9 năm 2013 và thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm2005. Đây là văn bản pháp lý quan trọng góp phần thực hiện nghiêm chỉnh LuậtThống kê trên địa bàn Thành phố.

Để triển khai thực hiện Nghị địnhsố 79, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước về công tác Thống kê trong tìnhhình hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhândân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộcThành phố tập trung thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biếnNghị định số 79 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạmvi quản lý với nội dung, hình thức phù hợp tùy theo đối tượng.

2. Thông qua tuyên truyền, phổ biếnNghị định số 79 tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệmcủa các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động thống kê, qua đó tăng cườngkỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập,tổng hợp được những thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầyđủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo và hoạch định chínhsách của Đảng và Nhà nước.

3. Cục Thống kê TP Hà Nội có tráchnhiệm tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79cho các đối tượng trên địa bàn Thành phố.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện,thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổbiến theo đúng thẩm quyền đã quy định, qua các phương tiện thông tin trên địabàn.

5. Các Sở Tư pháp, Sở Thông tin vàTruyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các phương tiện thông tinđại chúng có trách nhiệm phối hợp với Cục Thống kê Thành phố Hà Nội tuyêntruyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị định.

Giao Cục Thống kê Thành phố theodõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố vàBộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định.

Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT (TCTK) (Để b/c);
- Thường trực Thành ủy (Để b/c);
- Thường trực HĐND TP (Để b/c);
- Đoàn ĐBQH Hà Nội (Để b/c);
- Chủ tịch UBND TP (Để b/c);
- Các Phó chủ tịch UBND TP;
- UBMTTQ, LĐLĐ và các tổ chức đoàn thể TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPTU, VP Đoàn ĐBQH & HĐNDTP;
- Đài PTTHHN, Báo HNM, KTĐT;
- CVP, các PCVP;
- Các phòng: TH, NC, VX;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu