ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 11 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 03/6/2008, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 đãthông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Để thi hành Luật này, Chínhphủ đã ban hành Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; BộTài chính ban hành Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thựchiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chínhphủ và Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009.

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vàcác văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành dưới Luật;trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khaithực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, hoàn thành công tácbáo cáo, đăng ký tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất,quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, xe ô tô các loại và tài sản kháccó nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sảnvào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước do Bộ Tài chính thống nhất quảnlý trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý,sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:Một số cơ quan, đơn vị chưa triển khai thực hiện tốt các quy định pháp luật vềmua sắm, đầu tư xây dựng, bán, thanh lý, điều chuyển, đăng ký, kê khai tài sảnnhà nước; chưa hoàn tất các thủ tục hồ sơ thẩm định phê duyệt giá trị quyếttoán công trình hoàn thành đối với tài sản cố định là công trình đầu tư xâydựng; việc quản lý hồ sơ, tài liệu, dữ liệu tài sản nhà nước được bàn giao chưachặt chẽ, có nơi bị thất lạc, mất hồ sơ, tài liệu. Không ít cơ quan, tổ chức,đơn vị chưa thực sự phát huy hết tính năng, công dụng, công suất của xe, máy,phương tiện, thiết bị để phục vụ công tác chuyên môn, thậm chí có nơi không đưavào sử dụng, để xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí tài sản nhà nước. Việc theodõi hạch toán kế toán, tính hao mòn tài sản nhà nước tại một số cơ quan, tổchức, đơn vị, nhất là tại các đơn vị sự nghiệp ở cấp huyện, cấp xã chưa đúngtheo quy định.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thờithực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của LuậtQuản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liênquan, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơnvị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thựchiện tốt một số nội dung sau:

I. Công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

1. Về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng,mua sắm, xử lý tài sản nhà nước

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vịthuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng theo quyđịnh tại Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh quy định vềphân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức,đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định; Thôngtư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nộidung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ.

2. Quản lý, bảo quản, xử lý tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và tài sản xác lập quyền sở hữunhà nước

Đối với công tác quản lý, bảo quản tang vật, phươngtiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo quy định tại Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ, phải đảm bảo nguyên tắc:

- Tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phảiđược quản lý, bảo quản chặt chẽ, an toàn, sắp xếp hợp lý, dễ kiểm tra, tránhnhầm lẫn, không để gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh.

- Bảo đảm giữ được giá trị, chất lượng, tiêu chuẩncủa tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu.

- Chỉ tiếp nhận, trả lại, chuyển tang vật, phươngtiện bị tạm giữ hoặc tiếp nhận chuyển tang vật, phương tiện bị tịch thu cho cơquan, tổ chức, cá nhân khi có quyết định của người có thẩm quyền.

Đối với việc xử lý tang vật, phương tiện đã cóquyết định tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhànước theo thẩm quyền:

- Mọi tang vật, phương tiện viphạm hành chính đều phải được quản lý, xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nộidung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tụchành chính.

- Các tài sản được xác lập quyềnsở hữu của Nhà nước phải được bảo quản, xử lý theo đúng quy định tại Nghị địnhsố 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, thủ tục xáclập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lậpquyền sở hữu của Nhà nước.

3. Công tác quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Đối với công tác sắp xếp lại, xửlý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phươngchưa hoàn thành việc kê khai, lập phương án theo quy định, chậm nhất đến ngày31/12/2014 phải hoàn thành việc kê khai và trình phương án tổng thể để phêduyệt. Sau thời hạn nêu trên, nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào chưa hoànthành thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trướcChủ tịch UBND tỉnh. Giao Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 09 củatỉnh) theo dõi, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị đã hoànthành việc kê khai, đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án thì tiến hành ràsoát, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,đất thuộc sở hữu nhà nước đã được phê duyệt; kiên quyết xử lý thu hồi đối vớicác trường hợp cho thuê, cho mượn, để trống không sử dụng hoặc sử dụng vượttiêu chuẩn, định mức Nhà nước quy định.

Đối với công tác đầu tư xây dựng,nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc:

- Khi lập, phê duyệt đề án cảitạo, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới trụ sở làm việc: cơ quan, tổ chức, đơn vịphải chấp hành nghiêm túc quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làmviệc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vịđược đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc (khác vị trí với trụ sở làm việc cũ),khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển sang trụ sở mới phải bàn giao toàn bộtrụ sở cũ cho Sở Tài chính (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh), PhòngTài chính - Kế hoạch (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện, xã) đểtrình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án xử lý.

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức,đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sựnghiệp theo đúng quy định tại Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 củaThủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chínhnhà nước và Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chínhphủ về ban hành Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp cônglập; thực hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tàisản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 củaChính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản củacác tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ.

4. Quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

- Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thànhphố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn khẩn trương lập hồ sơ và phương án giao cho cơ quan, đơn vị có chức năngquản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, trình UBND tỉnh phêduyệt, hoàn thànhtrước ngày 31/12/2014.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc đăng nhập dữ liệu vàophần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theochỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3995/UBND-TH ngày 11/9/2014.

5. Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Sở Giao thông Vận tải thực hiệncông tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại áp giá và hạch toán tài sản kết cấuhạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sảnkết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và thực hiện một số điều của Nghịđịnh số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

6. Lưu trữ hồ sơ, đăng ký tài sản nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vịđược giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải thực hiện việc lưu trữ hồ sơhình thành tài sản, hạch toán tài sản vào sổ sách kế toán và quản lý, sử dụngtài sản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với các công trình xây dựnghoàn thành và đưa vào sử dụng, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận từnhà thầu xây dựng, chủ đầu tư phải bàn giao công trình và hồ sơ công trình chocơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng theo mẫu Biên bản bàn giaoquy định tại Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính.

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơnvị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc đăngký vào Cơ sở dữ liệu quốc gia đối với các loại tài sản nhà nước sau đây:

+ Tài sản nhà nước, tài sản dự ántheo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ;Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính.

+ Tài sản là công trình cấp nướcsạch nông thôn tập trung theo quy định tại Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày04/5/2013 của Bộ Tài chính.

+ Tài sản là kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ theo quy định tại Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 củaChính phủ.

Kể từ ngày 01/01/2015, các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định kế hoạch đầu tư xây dựngmới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các tài sản trụ sở làm việc, công trình cấpnước sạch nông thôn tập trung, hạ tầng giao thông đường bộ (cả cấp tỉnh và cấphuyện) phải kiên quyết từ chối thẩm định đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vịchưa đăng ký vào Cơ sở dữ liệu quốc gia đối với các loại tài sản nêu trên.

7.Công tác tự kiểm tra, kiểm kê và chế độ báo cáo tài sản

- Kết thúc niên độ ngày 31/12hàng năm, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức thực hiện công tác kiểm kê,đánh giá giá trị còn lại của tài sản cố định tại cơ quan, đơn vị mình; tổng hợptình hình quản lý tài sản nhà nước của năm đối với các tài sản: trụ sở làmviệc, quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, xe ô tô các loại và cáctài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/đơnvị tài sản, gửi đến Sở Tài chính trước ngày 28/02 năm sau để tổnghợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

- Thường xuyên thực hiện công táctự kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức,đơn vị mình. Trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng tài sản được Nhà nướcđầu tư, trang bị thì chủ động báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét,điều chuyển tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác để tránh lãng phí.

II. Tổ chức thực hiện

1. Thủtrưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến vàtriển khai thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghịđịnh số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Thông tư số 245/2009/TT-BTCngày 31/12/2009, Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính;các văn bản pháp luật liên quan về kế toán, thống kê, công khai thông tin, thựchành tiết kiệm chống lãng phí; các Quyết định, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo củaUBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính về quản lý, sử dụng tài sản nhà nướctại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Đối với các Sở, ban, ngành cóđơn vị trực thuộc là các đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản yêu cầu cácđơn vị sự nghiệp công lập triển khai thực hiện Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày06/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp cônglập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quảnlý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Tài chính triểnkhai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. SởTài chính

- Chịu trách nhiệm hướng dẫnnghiệp vụ về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước cho các cơ quan, tổchức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịchUBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo xử lý cácvấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trênđịa bàn tỉnh; khẩn trương đề xuất UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thông quaQuy định sửa đổi, bổ sung về phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với tàisản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địaphương cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng tài sảnnhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và điều kiện thực tế tại địaphương.

- Tăng cường công tác kiểm tra,thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong công tác đầutư, mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý, thu hồi, thuê, cho thuê, sửa chữa, bảodưỡng, hoạt động liên doanh, liên kết, sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cóliên quan đến tài sản nhà nước.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức,đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt quy định củaLuật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngànhTrung ương, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kếhoạch:

+ Phối hợp với Sở Tài chính tăngcường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, sử dụng tài sản nhànước;

+ Hướng dẫn, giám sát việc chấphành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các cơ quan, tổchức, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn;

+ Yêu cầu các cơ quan, tổ chức,đơn vị trên địa bàn nghiêm túc thực hiện công tác kiểm kê, tự kiểm tra tìnhhình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Tổng hợp và thực hiện công tácbáo cáo định kỳ, đột xuất về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn.

- Chỉ đạo cơ quan Thanh tra phốihợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việcchấp hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các cơ quan, tổchức, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn nhằm phát hiện, chấnchỉnh kịp thời các sai phạm. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật vềquản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãngphí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước và Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày14/01/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủtrưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trongquá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì phản ánh kịpthời về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải