UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 11 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀTĂNG CƯỜNG VIỆC ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ở nước ta, tình hình sử dụngcác chất dạng thuốc phiện (CDTP) đang có chiều hướng gia tăng và xuất hiện ởtất cả các tỉnh, thành trên cả nước. Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội, đến cuối tháng 5/2014, số người sử dụng ma tuý có hồ sơ quản lý là182.799 người, trong đó chủ yếu là sử dụng héroin (chiếm trên 72%). Tuy nhiên,việc giúp người sử dụng ma tuý được cai nghiện ở các cơ sở bắt buộc còn một sốhạn chế và tỷ lệ tái nghiện cao sau khi trở về cộng đồng. Ngoài ra, việc tiêmchích ma tuý đang là hình thức lây truyền HIV chủ yếu hiện nay trên thế giới,trong đó có Việt Nam.

Chương trình điều trị nghiệncác chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Méthadone được chính thức triển khai thíđiểm tại một số tỉnh, thành phố từ năm 2008, đã mang lại một số kết quả đángphấn khởi, như: Làm giảm đáng kể hành vi sử dụng ma tuý trong nhóm bệnh nhântham gia điều trị; có sự cải thiện sức khoẻ đối với bệnh nhân tham gia chươngtrình Méthadone (thể chất, tâm thần và chất lượng cuộc sống); giảm hành vi nguycơ lây nhiễm HIV trong nhóm bệnh nhân tham gia điều trị; tình hình an ninh vàtrật tự xã hội được cải thiện ngày một tốt hơn, trong đó, tỷ lệ bệnh nhân cóhành vi vi phạm pháp luật đã giảm từ 40,8% xuống chỉ còn 1,34% sau 24 thángtham gia vào chương trình điều trị; mâu thuẫn trong gia đình, xã hội cũng giảmmạnh; tỷ lệ bệnh nhân có các hành vi bán và cầm cố đồ đạc, nói dối hoặc thậmchí cưỡng ép người thân để có tiền sử dụng ma tuý giảm nhanh chóng từ 90%trước điều trị xuống còn 1,4% sau 12 tháng điều trị.

Nhưvậy, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đóng vai tròquan trọng trong phòng, chống HIV/AIDS, làm giảm tỷ lệ người sử dụng ma tuýtrái phép, giảm những vụ vi phạm pháp luật liên quan đến ma tuý, góp phần bảođảm an ninh, trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh điều trị nghiệncác chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và để chủ động triển khai cácbiện pháp phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc Sở Y tế chủ trì,phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan khẩn trương triển khaithực hiện Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh vềviệc ban hành Kế hoạch triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiệnbằng thuốc Méthadone trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật số lượng người nghiện chất dạngthuốc phiện thực tế trên địa bàn tỉnh để bổ sung kế hoạch; lồng ghép triệt đểcơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí để triển khai thực hiệntheo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở điều trị các chấtdạng thuốc phiện bằng thuốc Méthadone thuộc thẩm quyền quản lý. Báo cáo kết quảtriển khai thực hiện theo quy định về Bộ Y tế, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh.

2. Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông phối hợp với ngành y tế và các phương tiện thông tin đại chúng,chỉ đạo các cơ quan truyền thông trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền,nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng củađiều trị thay thế; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về điều trị thaythế đến mọi tầng lớp nhân dân, ưu tiên nhóm đối tượng là người nghiện ma tuýđể tham gia chương trình điều trị.

3. Giám đốc Công an tỉnh cầnphối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan, UBND các huyện, thị xã,thành phố hỗ trợ cho ngành y tế trong việc rà soát đối tượng và vận động đối tượngtham gia chương trình điều trị nghiện bằng thuốc thay thế. Đảm bảo tình hình anninh, trật tự cho cơ sở điều trị. Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở điềutrị bắt buộc đối với người đang tham gia điều trị thay thế trong trường hợpngười đó không vi phạm các quy định. Chỉ đạo các lực lượng liên quan phát hiệncác trường hợp vi phạm để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các ngành chức năngcó liên quan đẩy mạnh việc chuyển đổi hoặc lồng ghép hoạt động điều trị thaythế tại các cơ sở cai nghiện, cơ sở xã hội thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiệnđồng bộ các hoạt động tư vấn tâm lý; quản lý đối tượng tham gia điều trị tạicộng đồng; hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm phù hợp, để giúp họ tái hoànhập cộng đồng.

5. Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kếhoạch và Đầu tư phối hợp với Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện kế hoạch; hướng dẫn các đơn vịsử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

6. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì,phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh về mức lương, phụcấp, định biên và chế độ chính sách cho cán bộ viên chức làm việc tại Cơ sởđiều trị Méthadone.

7. Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các ngànhchức năng trên địa bàn quản lý, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vềKế hoạch triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốcMéthadone trên địa bàn tỉnh; quản lý đối tượng cai nghiện tại cộng đồng; hỗ trợngành y tế, đặc biệt là Cơ sở điều trị Méthadone trong công tác bảo đảm anninh, trật tự xã hội.

- Chỉ đạo và hướng dẫn UBND cácxã, phường, thị trấn tổ chức quản lý, giám sát, hỗ trợ người bệnh tham giaChương trình; chú trọng việc đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn cơ sở điềutrị Méthadone; đơn giản hoá các thủ tục hành chính, nhanh chóng xác nhận đơnđề nghị tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thếcho người có nhu cầu; báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc vềSở Y tế.

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị thành viên phối hợp với ngành y tếvận động đoàn viên, hội viên tích cực tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận củaxã hội về việc triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc Méthadone. Cùng các ngành chức năng hỗ trợ đối tượng sau cainghiện về học nghề và việc làm phù hợp.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban,ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt Chỉthị này./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Rón