ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔNG ĐIỀU TRAQUÂN NHÂN DỰ BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2015

Thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên đượcỦy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 8 năm 1996, trong những nămqua công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộcdiện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội đã đi vào nề nếp;cơ bản số lượng quân dân dự bị, phương tiện kỹ thuật được đăng ký, quản lý ởhai cấp (cấp huyện và cấp xã) góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng các đơn vị dựbị động viên theo quy định và có lượng dự trữ phù hợp; tuy nhiên còn bộc lộnhững mặt hạn chế như sau: Đăng ký chưa hết nguồn, quản lý chưa chặt chẽ, phânloại chuyên môn quân sự, ngành nghề chuyên môn và chất lượng phương tiện kỹthuật chưa cụ thể, vì vậy đã làm ảnh hưởng đến chất lượng của các đơn vị dự bị độngviên.

Thực hiện Chỉ thị số 78/CT-BQP ngày 11 tháng 5 năm2014 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Chỉ thị số 29/CT-BTL ngày 15 tháng 7 năm 2014của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về việc tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiệnkỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015. Để nắm chắc số lượng, chất lượngquân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lựclượng thường trực của quân đội ở từng địa phương cũng như phạm vi toàn tỉnh,làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn dự bị động viên, trình BộQuốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 xem xét, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu xâydựng, huy động lực lượng dự bị động viên cho các huyện, thành phố, đáp ứng yêucầu xây dựng các đơn vị dự bị động viên trong tình hình mới. Chủ tịch UBND tỉnhChỉ thị: Tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tếquốc dân năm 2015 với những nội dung như sau:

1. Phạm vi điều tra

Tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuậtcủa nền kinh tế quốc dân thuộc diện bổ sung cho lực lượng thường trực của Quânđội trong phạm vi toàn tỉnh, số liệu báo cáo tính đến ngày 01 tháng 01 năm2015.

2. Nội dung, phương pháp tổng điều tra

Nội dung tổng điều tra, gồm: Sĩ quan dự bị, quân nhânchuyên nghiệp dự bị, hạ sỹ quan dự bị; phương tiện kỹ thuật của nền kinh tếquốc dân thuộc diện bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

Phương pháp: Cấp xã là đơn vị cơ sở để tổng điều tra,điều tra cụ thể từng quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật.

3. Quy định thời gian báo cáo

Các huyện, thành phố (cấp huyện) báo cáo cấp tỉnhtrước ngày 31 tháng 5 năm 2015.

Cấp tỉnh tổng hợp báo cáo Quân khu (đồng thời báo cáovề Bộ Quốc phòng) trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

4. Tổ chức thực hiện

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện bảo đảmchặt chẽ, đúng quy định.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với địa phương chỉđạo các cơ quan quân sự thuộc quyền, tổ chức điều tra điểm quân nhân dự bị vàphương tiện kỹ thuật của thành phố Sơn La để rút kinh nghiệm, trước khi tiếnhành tổng điều tra toàn tỉnh.

Cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo; cấp xã thành lập tổđiều tra (thành phần, số lượng) phù hợp với đặc điểm của từng địa phương để tổchức thực hiện.

5. Ngân sách bảo đảm

Ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) chi chonhiệm vụ tổng điều tra năm 2015 (thực hiện theo Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 28tháng 4 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên); Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phốihợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách trình UBND tỉnh phê duyệt và bảođảm, thanh quyết toán theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ quốc phòng (B/c);
- BTL Quân khu 2 (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Các sở: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và truyền thông, Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND 12 huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, Vi Tuan 45b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh