BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2116/CT-CHK

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCKIỂM SOÁT VẬT NGOẠI LAI VÀ BẢO ĐẢM VỆ SINH TRÊN ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN,SÂN ĐỖ KHI THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH TRONG KHU BAY TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂNBAY

Theo số liệu thống kê báo cáo của các đơn vị từtháng 01/2014 đến nay có 35 trường hợp phát hiện có vật ngoại lai trên đườngcất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ gây uy hiếp an toàn cho hoạt động bay. Để hạnchế, ngăn chặn các sự cố do vật ngoại lai gây ra, uy hiếp đến an toàn hoạt độngbay tại các cảng hàng không, sân bay, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêucầu các đơn vị:

1. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam:

- Khi thi công sửa chữa, cải tạo các công trìnhtrong khu bay phải báo cáo và xin phép Cục HKVN theo quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết vềquản lý khai thác cảng hàng không, sân bay. Thực hiện nghiêm túc biện pháp bảođảm an ninh, an toàn trong quá trình thi công đã được Cục HKVN chấp thuận;

- Yêu cầu các nhà thầu thi công các công trình trênkhu bay thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh môi trường trong khu vực thi côngvà trên luồng tuyến phương tiện ra/vào khu vực thi công; thiết lập hàng ràotheo quy định để ngăn chặn vật liệu rơi, vãi, bị gió thổi vào khu vực đường cấthạ cánh, đường lăn, sân đỗ; các công trình sửa chữa, bảo dưỡng trên đường cấthạ cánh, đường lăn, sân đỗ thi công trong thời gian không có hoạt động bay, khikết thúc thi công phải kiểm tra đảm bảo không có vật ngoại lai trên đường cấthạ cánh, đường lăn, sân đỗ.

- Chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay:

+ Tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh môitrường của các nhà thầu thi công công trình trên khu bay. Xử lý nghiêm các đơnvị, cá nhân vi phạm quy định về công tác bảo đảm an toàn khai thác cảng hàngkhông, sân bay;

+ Thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, vệ sinh sânđường khu bay: Tần suất kiểm tra, thành phần kiểm tra, khu vực kiểm tra và ghichép các nội dung kiểm tra vào sổ nhật ký kiểm tra hàng ngày.

+ Nghiên cứu, bố trí thùng đựng rác, các vật ngoạilai tại các vị trí thích hợp trong sân đỗ tàu bay.

2. Yêu cầu các đơn vị quán triệt đến toàn thể cánbộ, nhân viên làm việc trong khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ phảituyệt đối tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn khai thác cảng hàng không, sânbay. Trong đó đặc biệt chú trọng đến:

- Đăng ký các công cụ, dụng cụ làm việc trong khubay theo quy định, kiểm tra lại các công cụ, dụng cụ trước khi ra khỏi khu vựclàm việc nhằm tránh tình trạng bỏ quên, mất.

- Nghiêm cấm vứt rác bừa bãi, không đúng nơi quyđịnh.

- Thu nhặt các vật ngoại lai phát hiện trong quátrình làm việc trong khu bay bỏ vào nơi quy định.

3. Cảng vụ hàng không:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện côngtác đảm bảo vệ sinh môi trường của đơn vị thi công công trình trong khu bay vàcông tác kiểm tra, vệ sinh sân đường của người khai thác cảng;

- Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy địnhbảo đảm an toàn khai thác của các nhân viên làm việc trong khu vực đường cất hạcánh, đường lăn, sân đỗ;

- Xử lý nghiêm trường hợp đơn vị, cá nhân vi phạmcác quy định về an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dungtrên khẩn trương triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Cục trưởng (để b/c);
- Các PCT;
- TCTCHKVN; TCTQLBVN;
- TCTHKVN; JPA; VietJet;
- CVHKMB, MT, MN;
- Các Phòng QLC; QLHĐB; TCATB; VP;
- Lưu VT (H 17b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Thắng