ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 22/1999//CT-UB

Long xuyên, ngày 28 tháng 7 năm 1999

CHỈ THỊ

V/V XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂNKINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2000.

Căn cứ Chỉ thị số 17/1999/CT-TTg ngày 30 tháng 6 năm 1999của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội vàdự toán ngân sách Nhà nước năm 2000.

Năm 1999 kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổnđịnh, nhiều chương trình đạt kết quả cao, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện,đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hộiđược giữ vững, là tiền đề cơ bản để phát triển năm 2000 và những năm tiếp theo.Để kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xãhội và dự toán ngân sách năm 2000 phải đảm bảo các nội dung sau:

I. nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch phát triển kt - xã hội năm2000:

1- Năm 2000 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hộiTỉnh Đảng bộ lần thứ VI, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm 1996 -2000, triển khai xây dựng định hướng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2001 - 2005.Vì vậy khi xây dựng kế hoạch năm 2000, cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo sau đây:

- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình hành động của Tỉnhủy nhằm thực hiện các Nghị quyết BCH Trung ương Đảng.

- Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng KT-XH cao hơn năm 1999,bảo đảm sự phát triển bền vững các chương trình kinh tế và các lĩnh vực: vănhóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Tạo động lực mới cho sự phát triển trên cơ sở khai thácmọi nguồn lực của các thành phần kinh tế để thúc đẩy phát triển nhanh 3 đề ánlớn : thủy sản, du lịch và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, theo hướng nângchất lượng - hạ giá thành để đủ điều kiện hội nhập kinh tế của khu vực và thịtrường thế giới.

- Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, đảm bảo điều hànhKT-XH linh hoạt sáng tạo, đồng bộ, góp phần tăng trưởng đồng đều và ổn định cácmặt.

2- Mục tiêu nhiệm vụ:

- Trọng tâm để tạo ra khả năng phát triển ổn định nền kinhtế là: tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Ưu tiênphát triển đồng bộ các ngành nông nghiệp, thủy sản, du lịch công nghiệp - TTCN,áp dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dịch vụ, tháo gỡ nhữngkhó khăn trong xây dựng, sản xuất kinh doanh, mở thêm ngành nghề, dịch vụ, giảiquyết việc làm cho người lao động. Có giải pháp chính sách cụ thể đối với từngngành, lĩnh vực để tăng cả sản lượng, chất lượng và hạ giá thành nhằm tăng sứccạnh tranh trên thị trường.

- Khai thác có hiệu quả thị trường trong nước trước hết làthị trường nông thôn, mở rộng giao lưu kinh tế biên giới, giữ vững thị trườngtruyền thống và mở thêm thị trường mới. Tạo môi trường thuận lợi để khuyếnkhích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất. Thực hiện cácgiải pháp kích cầu để tiêu thụ sản phẩm và tăng sức mua của xã hội.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tiếp tụcthực hiện việc cổ phần hóa sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, có chính sáchcụ thể để huy động các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển của các thành phầnkinh tế, đảm bảo vốn cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tăngnhanh nguồn vốn cho vay trung và dài hạn.

- Kích thích khai thác vốn đầu tư phát triển của toàn xãhội, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và tín dụng đầu tư.Thực hiện quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; thực hiện tín dụng đầu tư phát triển của nhà nướctheo Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 của Chính phủ.

- Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việctổ chức thực hiện Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Doanh nghiệp (sửađổi).

- Động viên đúng mức các nguồn thuế, phí và lệ phí vào ngânsách, xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước đúng các Luật thuế mới.

- Dự toán chi phải tính toán chặt chẽ, hợp lý, tiết kiệm đểtiếp tục dành tỷ lệ tích lũy thỏa đáng cho đầu tư phát triển.

3- Nội dung xây dựng kế hoạch bao gồm:

- Kế hoạch KT-XH năm 2000 của tỉnh; ngành và huyện, thị,thành phố.

- Kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước toàn tỉnh và củahuyện, thị, thành phố.

- Kế hoạch đầu tư xây dựng.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính của cácdoanh nghiệp nhà nước.

II. phân công thực hiện và tiến độ xây dựng kế hoạch:

1- Phân công thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính Vậtgiá hướng dẫn nội dung xây dựng kế hoạch để Sở, ngành, UBND huyện, thị, thànhphố xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương, trên cơ sở đó tổng hợp kế hoạch kinhtế - xã hội của tỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ các nguồnvốn nhà nước cho đầu tư xây dựng.

- Sở Tài chính Vật giá hướng dẫn nội dung và tổng hợp dựtoán thu chi ngân sách tỉnh, huyện, thị, thành phố.

- Cục Thống kê cung cấp tình hình, số liệu về kinh tế - xãhội của tỉnh năm 1999 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hộinăm 2000.

- Trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư,Sở Tài chính Vật giá, các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị, thành phố xây dựngkế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đề ra các biện pháptổ chức thực hiện các chương trình thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách.

- UBND huyện, thị, thành phố hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo cácPhòng Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài chính phối hợp với các Phòng chuyên ngànhkhác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhànước trên địa bàn.

- Các doanh nghiệp nhà nước đánh giá tình hình sản xuất kinhdoanh của đơn vị năm 1999, phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn, nhậnđịnh diễn biến thị trường, về khả năng cạnh tranh để xây dựng kế hoạch hoạtđộng sản xuất kinh doanh năm 2000.

2- Tiến độ xây dựng kế hoạch:

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 17/1999/CT-TTg của Thủ tướngChính phủ, tiến trình xây dựng kế hoạch năm 2000 chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Các Sở, ngành xây dựng kế hoạch năm 2000 gửicho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá chậm nhất ngày 10/8/1999. Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá tổ chức làm việc trực tiếp với các Sở, ngànhđể thống nhất định hướng mục tiêu phát triển và những chỉ tiêu chủ yếu củatỉnh.

- Ngày 15/8/1999, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vậtgiá trình kết quả tổng hợp và dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dựtoán ngân sách năm 2000 để UBND tỉnh xem xét đóng góp bổ sung, sau đó hoànchỉnh gửi Trung ương trước ngày 30/8/1999.

- Giai đoạn 2: Các Sở, ngành, UBND huyện, thị, thành phố,các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch năm2000 của ngành và đơn vị mình để thông qua UBND tỉnh vào tháng 9/1999.

Yêu cầu Thủ trưởng Sở, ngành, Giám đốc các Doanh nghiệp, Chủtịch UBND huyện, thị, thành phố thực hiện đúng Chỉ thị này.

Nơi nhận :
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh
- Sở, ban, ngành và
đoàn thể cấp tỉnh
- HĐND, UBND huyện, thị, TP
- Lưu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Việt