ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22 / 2007/CT-UBND

Tân An, ngày 29 tháng 10 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CỦNG CỐ,XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊAPHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong những năm qua, cùng với việc chú trọngnhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nhà nước đã tăng cường phổbiến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, tầng lớp trí thức,người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhândân bằng nhiều hình thức như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thựchiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dụcpháp luật và xây dựng tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn, cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp và trường học…

Tuy nhiên, trong thời gian qua việc xây dựng,quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,trường học còn nhiều mặt hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị thiếu quan tâm, chưaquyết định thành lập, xây dựng tủ sách pháp luật; có cơ quan, đơn vị đã xâydựng, thành lập tủ sách pháp luật nhưng việc bổ sung và khai thác chưa kịp thờivà kém hiệu quả; công tác nghiệp vụ quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách phápluật chưa được hướng dẫn, kịp thời; kinh phí trang bị cho việc xây dựng tủ sáchpháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Để củng cố, xây dựng, quản lý và khai thác tủsách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường… (gọi tắc là cơquan, đơn vị); nhằm góp phần tích cực cho việc nghiên cứu, cập nhật kiến thức,nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức,người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhândân, trí thức ở địa phương; UBND tỉnh Chỉ thị như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xây dựng,quản lý và khai thác tủ sách pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thùcủa từng cơ quan, đơn vị; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạtđộng xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; phải có quy chế trongviệc quản lý, khai thác sử dụng, thanh lý, bổ sung sách pháp luật. Tủ sách phápluật cần được đặt ở một nơi thuận tiện để bạn đọc dễ dàng sử dụng.

Tổ chức và hoạt động của tủ sách pháp luật đặtdưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tủ sách pháp luậtđược đăng ký và bảo quản theo quy định của Nhà nước. Tùy điều kiện cụ thể, cơquan, đơn vị bố trí cán bộ pháp chế phụ trách quản lý tủ sách pháp luật mộtcách phù hợp.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có tráchnhiệm chỉ đạo cho các Phòng ban cấp huyện và cấp cơ sở thực hiện tốt công tácxây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật theo đúng quy định.

3. Nội dung của tủ sách pháp luật phải đảm bảo 4loại sách, báo, tài liệu pháp lý quy định tại Thông tư Liên tịch số 02/2006/TTLT-BTP-BCA-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 07/6/2006 của Bộ Tư pháp,Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị và địa phương căncứ vào nhu cầu thực tiễn của đơn vị mình để trang bị, bổ sung kịp thời các loạisách, báo, tài liệu theo danh mục hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

4. Kinh phí xây dựng, quản lý và khai thác tủsách pháp luật thực hiện theo Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 củaUBND tỉnh về việc ban hành quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến,giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và các quy định về tài chính hiện hành.

5. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnhchỉ đạo việc xây dựng và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tủ sách pháp luậtở cơ quan, đơn vị và địa phương; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, sơkết, tổng kết; đề xuất khen thưởng các đơn vị, địa phương và cá nhân có thànhtích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợpvới Sở Tư pháp trong việc chỉ đạo, xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách phápluật tại các cơ sở dạy nghề, cơ sở xã hội thuộc phạm vi quản lý.

7. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Tưpháp trong việc chỉ đạo, xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cáccơ quan và các doanh nghiệp; có kế hoạch hướng dẫn các cấp Công đoàn, Thủtrưởng cơ quan, doanh nghiệp triển khai việc xây dựng tủ sách pháp luật.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tưpháp trong việc chỉ đạo, xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cáctrường học.

9. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong việc chỉ đạo, xâydựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các đơn vị thuộc Quân đội nhândân, Công an nhân dân và Bộ đội Biên phòng.

10. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và UBND cáchuyện, thị xã:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động của tủsách pháp luật, thực hiện chế độ kiểm kê tủ sách pháp luật theo định kỳ hàngnăm và trong các đợt sơ kết, tổng kết; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thườngxuyên, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáodục pháp luật và thực thi pháp luật ở cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

- Hàng năm có kế hoạch xây dựng và duy trì tổchức và hoạt động của tủ sách pháp luật; lập chương trình hoạt động, kế hoạchđầu tư, củng cố và phát triển; có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện, kếtquả hoạt động của tủ sách pháp luật với cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý. Cáccơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơquan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đến 31/12/2007có 100% cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật và báocáo kết quả về UBND tỉnh (đồng gửi Sở Tư pháp)./.

Nơi nhận:
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU; TTHĐND tỉnh;
- Các CT; PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng NCTH (NC);
- Lưu VT, U.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân