ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 22/2007/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 07 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TIẾNG DÂN TỘC KHMER ĐỐI VỚI HỌC SINH NGƯỜIDÂN TỘC KHMER VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÔNG TÁC TẠI VÙNG CÓ ĐÔNG ĐỒNG BÀO KHMERSINH SỐNG.

Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đàotạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùngdân tộc, miền núi. Xuất phát từ tình hình thực tế tại địa phương, Uỷ ban nhândân tỉnh An Giang đã ban hành công văn số 3098/CV-UB ngày 24/11/2004 và côngvăn số 2184/UBND-VX ngày 13/7/2006 chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai và tổchức thực hiện Chỉ thị này. Quá trình thực hiện từ năm 2004 đến nay, đối vớiviệc đào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer, đã đạt được một số kết quả cụ thể như: đãmở 07 lớp cho hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên với tổng số 193 cán bộ, công chứctham gia học tiếng Khmer; cử 05 cán bộ, công chức đi đào tạo nguồn giảng viêntiếng Khmer tại Trường Đại học Cần Thơ; cử 09 người đi học tiếng Khmer tại TràVinh để bố trí công tác tại cơ quan thông tin đại chúng của huyện Tịnh Biên.Nếu tính từ năm 2001 đến nay, đã mở được 52 lớp cho hai huyện Tri Tôn và TịnhBiên với tổng số cán bộ, công chức tham gia học tiếng Khmer là 1.532 người.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện,công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer cho đội ngũ cán bộ, công chức công tácở vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trongđó, chủ yếu là bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để tuyên truyền các chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào dân tộcKhmer ở huyện Tri Tôn và Tịnh Biên; hiệu quả đào tạo chưa cao, chất lượng đàotạo chưa đáp ứng yêu cầu của việc sử dụng tiếng Khmer trong đội ngũ cán bộ,công chức (kể cả lực lượng vũ trang) ở cơ sở; việc học tiếng Khmer chưa tạođược sự quan tâm từ phía người được chọn đi học, chưa tạo động lực để thúc đẩycán bộ, công chức học tiếng Khmer.

Nguyên nhân là do tỉnh chưa cókế họach tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer cho đội ngũ cán bộ, côngchức công tác ở vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống; các ngành, các cấp cóliên quan tổ chức triển khai thực hiện chưa tích cực, chưa có sự phối hợp chặtchẽ trong thực hiện. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn mang tínhthử nghiệm nên chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu, trách nhiệm học tiếngKhmer chưa gắn với quyền lợi và nghĩa vụ của người học; chế độ chính sách chocông tác dạy và học tiếng Khmer đã có nhưng vẫn chưa phù hợp.

Theo tinh thần Chỉ thị số38/2004/CT-TTg thì tỉnh An Giang phải tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộcKhmer, Chăm. Tuy nhiên, hiện nay đối với tiếng Chăm chưa có chương trình và tàiliệu giảng dạy chính thức của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Do đó, để thực hiện tốttinh thần Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính Phủ; Ủyban nhân dân tỉnh chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếngdân tộc Khmer đối với học sinh người dân tộc Khmer và cán bộ, công chức côngtác tại vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống như sau:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần phải quán triệt tinh thần Chỉ thịsố 38/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡngtiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miềnnúi và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 23/10/2007 của Ban chấp hành Tỉnh ủy về pháttriển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số Khmer đến năm 2010 và định hướng đếnnăm 2015; trong đó cần nâng cao nhận thức về việc cán bộ, công chức công tác ởvùng có đồng bào Khmer sinh sống phải biết tiếng Khmer.

2. Đối tượng được đào tạo, bồidưỡng tiếng Khmer theo tinh thần Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg của tỉnh là tất cảcán bộ, công chức (kể cả giáo viên, lực lượng vũ trang, bộ đội biên phòng, côngan, hải quan) đang công tác ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống vàkể cả vùng giáp biên giới Vương quốc Campuchia. Đặc biệt, ưu tiên đào tạo, bồidưỡng tiếng Khmer đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, xã; công chức nhànước làm việc thường xuyên trong các lĩnh vực liên quan tới nhiệm vụ giáo dục,tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, quản lý dân cư, giữ gìn an ninh chínhtrị, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo.

3. Sở Nội vụ:

- Trên cơ sở tinh thần Chỉ thịsố 38/2004/CT-TTg Nghị quyết số 09-NQ/TU và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tiếngKhmer cho cán bộ, công chức ở các vùng nêu trên; chủ trì phối hợp với Sở Giáodục – Đào tạo, Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Trường Đại họcAn Giang xây dựng kế hoạch tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer cho cácđối tượng nêu trên, trình UBND tỉnh phê duyệt trongtháng 01/2008.

Kế họach đào tạo, bồi dưỡngtiếng Khmer phải đa dạng hóa về phương thức đào tạo (liên kết, tập trung, bántập trung ...); tập trung đào tạo nguồn giáo viên dạy tiếng Khmer (gởi đi họctrình độ đại học ở Trường Đại học Cần Thơ...), giáo viên, cán bộ, công chứcđang công tác ở các vùng nêu trên.

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nộivụ, hướng dẫn các địa phương trong tỉnh về việc đào tạo chuẩn hóa trình độtiếng Khmer cho các cán bộ, công chức công tác ở các vùng nêu trên. Việc làmnày cần có lộ trình cụ thể cho từng đối tượng, để tiến tới xem đây là một trongnhững tiêu chuẩn của cán bộ, công chức công tác ở các vùng nêu trên. Trường hợpcán bộ, công chức chuẩn bị đến công tác tại các địa phương này mà chưa biếttiếng Khmer thì bắt buộc phải học trước khi bổ nhiệm. Phấn đấu đến năm 2010 tấtcả cán bộ, công chức công tác ở các vùng nêu trên đều thông thạo việc nghe, nóitiếng Khmer.

- Phối hợp với Sở Tài chính, cácsở ngành, địa phương liên quan xây dựng các chế độ, chính sách ưu tiên xéttuyển, đề bạt, bố trí những người đã qua học chương trình tiếng Khmer theo quiđịnh đến công tác tại các vùng nêu trên, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Từng giai đọan, hàng năm, chủ trìphối hợp với các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh cụ thểhóa kế họach tổng thể nêu trên, tổ chức thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt;hàng năm tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh để có chỉđạo kịp thời. Tranh thủ nguồn kinh phí đào tạo hàng năm của Bộ Nội vụ đối vớicác đối tượng này.

4. Sở Giáo dục - Đào tạo:

- Tổ chức việc giảng dạy tiếng,chữ Khmer cho học sinh dân tộc Khmer ở các trường phổ thông theo đúng qui địnhcủa Bộ Giáo dục – Đào tạo, để bảo tồn tiếng, chữ của dân tộc; chú ý bảo đảmchất lượng giảng dạy ngay từ bậc tiểu học. Bên cạnh đó quan tâm giảng dạy chocác học sinh người dân tộc Khmer làm quen với tiếng Việt từ lớp mẫu giáo, đểgiúp các em tiếp thu chương trình giáo dục phổ thông ở lớp 1 tốt hơn.

- Căn cứ kế họach tổng thể nêutrên, phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Đại học An Giang và các trường khác(Trường Đại học Cần Thơ …), tiến hành xây dựng kế họach đào tạo, bồi dưỡng độingũ giáo viên giảng dạy tiếng Khmer trong trường học và cho các cán bộ, côngchức đang công tác ở các vùng nêu trên. Có trách nhiệm bố trí giáo viên giảngdạy tiếng Khmer ở các lớp do các địa phương và ngành tổ chức.

- Căn cứ Chương trình tiếngKhmer dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tácở vùng dân tộc (ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006/QĐ-BGDĐT ngày23/10/2006) và Chương trình dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức công tác ởvùng dân tộc của Bộ GD-ĐT (ban hành kèm theo Quyết định số 47/2006/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2006); phối hợp với Trường Đại học An Giang, Ban Dân tộc, Sở Nội vụvà các chuyên gia tư vấn để biên sọan, thẩm định, sớm ban hành giáo trình, tàiliệu giảng dạy tiếng Khmer cho giáo viên dạy tiếng dân tộc và cán bộ, công chứccông tác ở các vùng nêu trên, có chú ý đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địaphương.

- Chỉ đạo Trường Trung học phổthông dân tộc nội trú tỉnh, các trung tâm giáo dục thường xuyên; đặc biệt làtrung tâm giáo dục thường xuyên hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn mở các lớp dạytiếng Khmer cho cán bộ, công chức ở địa phương. Khuyến khích các trung tâm, cơsở dạy ngọai ngữ tổ chức dạy tiếng Khmer.

- Đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạosớm ban hành mẫu chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số để cấp cho cán bộ,công chức đã học xong chương trình đào tạo tiếng Khmer theo qui định.

5. Trường Đại học An Giang tiếnhành rà soát, thống kê số lượng sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các huyệnTịnh Biên, Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú và Thoại Sơn để xây dựng kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng tiếng Khmer miễn phí cho các đối tượng này.

Liên kết với Trường Đại học CầnThơ và các trường khác để đào tạo nguồn giáo viên dạy tiếng Khmer, bố trí vềcác trường ở các vùng nêu trên công tác.

6. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Nội vụ, SởGiáo dục – Đào tạo, Ban Dân tộc, Trường Đại học An Giang và các địa phương liênquan, nghiên cứu đề xuất các chế độ chính sách khuyến khích cũng như các chế độchi cho việc tổ chức dạy và học tiếng Khmer cho phù hợp tình hình địa phương,trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn việc lập dự toán,quản lý và quyết toán kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmertheo kế hoạch đã được phê duyệt hàng năm.

7.Ủy ban nhân dân các huyện, thịcó đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống (kể cả vùng giáp biên giới Campuchia):

- Tiến hành rà soát, thống kê sốlượng cán bộ, công chức đang công tác tại các vùng nêu trên chưa thông thạoviệc nghe, nói tiếng Khmer để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc.Định kỳ trước ngày 10 tháng 10 hàng năm báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp, xâydựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer hàng năm và 5 năm.

- Phối hợp với Sở Giáo dục – Đàotạo, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tổ chức và quản lý các lớp học tiếng Khmer tại địaphương, bảo đảm cả số lượng và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Dứt khóat khôngđể tình trạng lớp học “đầu voi đuôi chuột” như trước đây.

8. Ngành công an, hải quan, quânsự, bộ đội biên phòng:

Có trách nhiệm phối hợp với SởNội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo để xây dựng kế họach đào tạo, bồi dưỡng tiếng dânKhmer cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở các vùng nêu trên. Tổ chức lớp họcriêng cho lực lượng của ngành theo chương trình do Sở Giáo dục – Đào tạo hướngdẫn, có vận dụng phù hợp với đặc điểm ngành nghề.

Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡngtiếng dân tộc Khmer đối với cán bộ, công chức công tác ở các vùng nêu trên trongtình hình hiện nay là rất cấp thiết và quan trọng về lâu dài. Do đó, UBND tỉnhyêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học AnGiang, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khaingay những công việc thuộc nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tổchức thực hiện Chỉ thị này đạt hiệu quả cao; hàng năm gởi báo cáo về Sở Nội vụtrước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Wiebsite Chính phủ;
- Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ - báo cáo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp - báo cáo;
- Ban chỉ đạo Tây nam bộ - báo cáo;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh – báo cáo;
- Ban Tuyên giáo TU, Ban Tổ chức TU;
- Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh;
- Trường Đại học An Giang;
- Công báo;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng VHXH, TH, NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng