ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNTIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI TRONG CƠQUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Trong thời gian qua, việc trang bị xe ô tô củacơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước trên địa bàn tỉnhBến Tre đảm bảo đúng tiêu chuẩn và định mức quy định. Tuy nhiên, không tránhkhỏi việc sử dụng xe ô tô công hiện có sai mục đích, bảo quản xe không tốt,chưa khai thác hết công suất xe nhưng đề nghị trang bị xe mới.

Nhằm thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiếtkiệm chống lãng phí, quản lý và sử dụng xe ô tô công có hiệu quả, Ủy ban nhândân tỉnh yêu cầu các ngành các cấp nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đilại trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nướctrên địa bàn tỉnh Bến Tre. Cụ thể như sau:

1. Việc trang bị và thay thế xe ô tô chỉ đượcthực hiện :

a) Trang bị xe ô tô với giá tối đa 550 triệuđồng/xe đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự ánđược thành lập từ ngày Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực;

b) Chỉ được thay thế xe ô tô khi đã sử dụng ítnhất 250.000 km đối với các chức danh: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủtịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đạibiểu Quốc hội chuyên trách. Giá mua xe thay thế tối đa 700 triệu đồng/một xe;

Xe ô tô được thay thế phải thực hiện bán đấugiá, số tiền bán xe sau khi trừ đi các chi phí hợp lý liên quan phải được xử lýtheo đúng quy định của pháp luật.

c) Việc mua xe ô tô mới cho các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Nhànước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, sau khi có ý kiến thống nhấtbằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xe ô tô mua không đúng tiêu chuẩn, vượt giá quyđịnh, vượt định mức sẽ bị thu hồi để điều chuyển hoặc bán đấu giá nộp ngân sáchNhà nước.

2. Việc sử dụng xe ô tô phải thực hiện đúng quyđịnh sau đây :

a) Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịchHội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểuQuốc hội chuyên trách được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việcvà đi công tác;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủyviên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng, Phó các sở, ban ngành và tương đương cấptỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Thị xã ủy; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồngnhân dân huyện, thị xã; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã;cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,25 đượcbố trí xe ô tô khi đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 15 km trở lên.

c) Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô vào việcriêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức,cá nhân nào nếu không được phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổchức chính trị - xã hội được ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơnvị sự nghiệp công lập (gọi chung là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp), banquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Nhà nước và các công ty Nhà nướcphải:

+ Hạch toán trên sổ sách toàn bộ số xe ô tô từ 4đến 16 chỗ ngồi và xe ô tô chuyên dùng hiện đang quản lý và sử dụng được hìnhthành từ nguồn vốn ngân sách, vốn có nguồn gốc ngân sách, nguồn vốn của công tyNhà nước, viện trợ, quà biếu, hoặc được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theoquy định của pháp luật;

+ Xây dựng phương án tổ chức, quản lý số xe hiệncó theo quy định trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Xây dựng chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tôphục vụ công tác của cơ quan, đơn vị;

+ Xây dựng chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tôcho việc đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc đi công tác đối với các chứcdanh có tiêu chuẩn sử dụng xe;

+ Thực hiện hạch toán sử dụng từng xe ô tô theođơn giá khoán, việc sử dụng xe ô tô phải bảo đảm công khai, minh bạch, tiếtkiệm, hiệu quả.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm:

+ Tổng hợp phương án tổ chức, quản lý số xe ô tôhiện có tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành cácquy định về trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, công ty Nhà nước trên địa bàntỉnh;

+ Hướng dẫn các đơn vị thực hiện khoán kinh phísử dụng xe ô tô.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định vàchịu trách nhiệm đối với việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng xe ôtô phụcvụ công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định củaLuật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật có liênquan.

6. Việc mua sắm, trang bị phương tiện đi lạikhông đúng thẩm quyền, vượt tiêu chuẩn, gây thiệt hại tài sản, kinh phí của Nhànước thì người ra quyết định phải bồi thường thiệt hại, đồng thời bị xử lý kỷluật theo quy định của Chính phủ về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xửphạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Việc quản lý, sử dụng phương tiện đi lạikhông đúng quy định thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan phảichịu trách nhiệm về việc sử dụng phương tiện đi lại trái với quy định của Nhànước. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và mức thiệt hại mà phảibồi thường thiệt hại, đồng thời bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủquy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chínhtrong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật có liênquan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở,ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị, Thủ trưởng các đơn vị có liênquan thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngàyký ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHCao Tấn Khổng