ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22 / 2013/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, GÓP PHẦNNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG PHỤCVỤ TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Trong thời gian qua, thựchiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010và giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề ra và chỉ đạo thực hiệnnhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc;chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quanhành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhất là trong việc tiếp nhận và giảiquyết hồ sơ, công việc của tổ chức và công dân, góp phần nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện có hiệu quả cácmục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, thời gianqua, việc triển khai thực hiện cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị,địa phương chưa triệt để, người đứng đầu các cơ quan hành chính chưa quan tâm đúngmức đến công tác cải cách hành chính nên chưa tạo được bước đột phá và chuyểnbiến mạnh mẽ. Trong một số lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hồ sơvẫn còn phức tạp, thời gian giải quyết kéo dài như: đất đai, chính sách xã hội,đầu tư, xây dựng, thuế, bảo hiểm, khám chữa bệnh…; người dân vẫn phải đi lạinhiều nơi, nhiều lần; tình trạng chậm trả kết quả giải quyết hồ sơ, công việccho tổ chức và công dân còn tồn tại. Kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước cònchưa nghiêm túc, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhândân ở một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức cònchậm chuyển biến; hiệu quả sử dụng thời gian làm việc chưa cao; vẫn còn tìnhtrạng chấp hành nội quy, quy chế làm việc chưa nghiêm túc, đi muộn, về sớm, làmviệc riêng trong giờ hành chính, đùn đẩy, né tránh, thiếu tinh thần tráchnhiệm, gây phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu với tổ chức và công dân trong thựcthi công vụ.

Nguyên nhân của những tồntại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do nhận thức về trách nhiệm và ý thức chấp hànhkỷ luật, kỷ cương hành chính chưa cao, chưa nghiêm túc của một bộ phận cán bộ,công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương kể cả cán bộ lãnh đạo,quản lý; trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chứcthực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức một số ngành,địa phương, đơn vị còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý cán bộ,công chức có lúc, có nơi còn buông lỏng; việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát thựchiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục; văn hoá ứngxử, đạo đức công vụ một bộ phận cán bộ, công chức chưa chuẩn mực, có biểu hiệntiêu cực.

Để chấn chỉnh tìnhtrạng nói trên và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượnggiải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chấtlượng cung cấp dịch vụ công, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, UBND tỉnh yêucầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàntỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã nghiêm túc thực hiện một sốnội dung sau:

1. Tiếp tục triểnkhai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32/2006/TTg , ngày 07/9/2006 của Thủ tướngChính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hànhchính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạnđịnh kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyếtđịnh số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chếvăn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thờigiờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắcứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địaphương.

Chấp hành nghiêm túcChỉ thị số 27-CT/TU, ngày 27/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnhđạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung cần làm ngay theo tinh thần Nghịquyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đềcấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;Quy chế làm việc của UBND tỉnh banhành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh TháiNguyên về việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh. Đồng thời, với vai tròlà người đứng đầu các cơ quan hành chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phảichịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ côngviệc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình; tổ chức thực hiện nghiêm túc, cóhiệu quả và quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh đến cấp phó và toàn thểcán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cươnghành chính, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tham gia đầy đủ, đúng thànhphần, đúng thời gian các cuộc họp do UBND tỉnh triệu tập, chỉ được vắng mặt vàủy quyền cho cấp phó khi có lý do chính đáng và khi đã được phép của người chủtrì cuộc họp.

2. Tập trung chỉ đạo,làm chuyển biến và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũcán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ với các nội dungchủ yếu:

a) Rà soát, bổ sung,hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc, quy trìnhgiải quyết công việc, các thủ tục hành chính bảo đảm thống nhất, đồng bộ vớicác văn bản của cấp trên và phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị;nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc; bảo đảm trang, thiết bị, phươngtiện của cán bộ, công chức, viên chức.

b) Xây dựng các biệnpháp, giải pháp nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viênchức khi giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân theo đúng các quyđịnh về trình tự, thủ tục; chủ động giải quyết hồ sơ nhanh hơn so với thời gianquy định; giao tiếp, hướng dẫn tổ chức, công dân tận tình, chu đáo và thânthiện; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần; không để tình trạng hồ sơgiải quyết hồ sơ quá hạn; không gây khó khăn, phiền hà. Nghiêm cấm cán bộ, côngchức, viên chức có thái độ vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm, cửa quyền, háchdịch khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

c) Phân công, phânnhiệm cụ thể, rõ ràng, gương mẫu chấp hành và thường xuyên kiểm tra, giám sátvà xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cánbộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; chịu tráchnhiệm về hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cấp dưới trực tiếp.

d) Xây dựng, tổ chứcthực hiện tiêu chí, chuẩn mực đạo đức công vụ của công chức, đạo đức nghềnghiệp viên chức trong cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ cơ sở; xây dựng nếpsống văn hóa, văn minh công sở.

đ) Có biện pháp quảnlý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; xây dựng tác phong làmviệc khoa học, hiện đại, bám sát thực tiễn cơ sở; không đi muộn, về sớm, khônglàm việc riêng trong giờ hành chính, trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻcông chức trong quá trình làm việc; tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảonghiêm túc, chuẩn bị báo cáo, tài liệu đầy đủ, tích cực tham gia đóng góp ýkiến; đoàn kết, giúp đỡ, phối hợp tốt với đồng nghiệp; phát ngôn đúng quy định;thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo với cấp trên.

e) Tăng cường ứng dụngcông nghệ thông tin trong kiểm tra, giám sát thực thi công vụ tại cơ quan, đơnvị; đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại vị trí tiếp xúctrực tiếp với tổ chức và công dân. Kịp thời phát hiện và xử lý những hạn chế,thiếu sót; những thông tin phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính, cácphản ánh có liên quan đến việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viênchức.

g) Nghiên cứu xâydựng, thực hiện tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức gắnvới kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, công chức, viênchức phải chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng tham mưu, đề xuất trong cáclĩnh vực công việc được giao. Trường hợp tham mưu, đề xuất không hết tráchnhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng phải bị xử lý theo quy định của pháp luật vềcán bộ, công chức, viên chức và quy định về bồi thường trách nhiệm nhà nước,các quy định khác có liên quan.

h) Tổ chức phong tràothi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong cán bộ, côngchức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nângcao chất lượng phục vụ nhân dân; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêntiến, tận tâm, tận tụy trong phục vụ nhân dân và có hình thức động viên, khenthưởng kịp thời.

3. Tăng cường và nângcao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

a) Rà soát toàn bộ quytrình, quy định, thành phần hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện nhằm giảm thiểu chiphí thời gian, các yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đảm bảo đúng quyđịnh của pháp luật.

b) Nghiêm túc thựchiện việc đưa các lĩnh vực, công việc phải tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chếmột cửa, một cửa liên thông được quy định tại Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trảkết quả giải quyết hồ sơ, công việc phục vụ tổ chức và công dân theo cơ chế mộtcửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;tăng cường bố trí cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và giảiquyết hồ sơ, công việc cho tổ chức và công dân theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số47/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

c) Thực hiện áp dụngtại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hệ thống sổ theo dõi, sổ lấy ý kiến tổchức và công dân; các mẫu phiếu hẹn trả kết quả, phiếu chuyển giao hồ sơ, phiếukhảo sát ý kiến tổ chức và công dân được ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh ban hành các biểu mẫu phục vụ tiếpnhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ động đề xuấtvới UBND tỉnh xem xét, quyết định các lĩnh vực, các thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền của nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính để thực hiện tiếp nhận vàgiải quyết theo cơ chế một cửa liên thông.

e) Đẩy mạnh ứng dụngcông nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức và côngdân, hiện đại hóa việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chínhtheo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

4. Tổ chức thực hiện

a) Chánh Văn phòngUBND tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của UBNDtỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các trường hợp không nghiêm túc thực hiện chếđộ thông tin, báo cáo, hội họp và ký, gửi văn bản theo quy định; yêu cầu Thủtrưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện chuẩn bị kỹ các báo cáo,tờ trình và dự họp đầy đủ theo yêu cầu tại phiên họp UBND tỉnh, các cuộc họp doChủ tịch UBND tỉnh triệu tập.

b) Chánh Thanh tratỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và cáccơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất vềchấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ để kiểm tra, thanhtra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực thi công vụ của độingũ cán bộ, công chức, viên chức; đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm của ngườiđứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Ban Thi đua - Khenthưởng (Sở Nội vụ) nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh gắn kết quả việc thực hiệnCải cách hành chính là một trong những tiêu chí bình xét, đề nghị khen thưởnghàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; không xem xét và đề nghịkhen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chínhkhông hiệu quả, hình thức, đối phó; giải quyết hồ sơ trả chậm cho tổ chức vàcông dân; có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định trong giải quyết thủtục hành chính.

d) Đài Phát thanh –Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin (Văn phòng UBND tỉnh),các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh kịp thời đưa tin, phản ánh tình hìnhkết quả hoạt động, phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạođức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Thủ trưởng các sở,ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã; thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
-Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, tp, tx;
- Báo TN, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.son
Sonnh\CT 07.
90b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long