ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2015/CT-UBND

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2015/NĐ-CP NGÀY 09/6/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn), nhằm góp phần thúc đy chuyn dịch cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh,

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Thtrưởng các tổ chức tín dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tnh Nghệ An:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 ca Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

b) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung vốn ưu tiên cho vay đi với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ;

c) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tchức tín dụng trên địa bàn trong việc cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thường xuyên theo dõi, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc, đồng thời tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết với UBND tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP nhằm thực hiện tốt chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

d) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh khi xảy ra các rủi ro trên diện rộng do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ tài chính cơ chế xử lý. Định kỳ 6 tháng và 1 năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình kết quả thực hiện cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tnh Nghệ An.

2. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn (bao gồm các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, các quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô):

a) Tổ chức triển khai thực hiện cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP và Thông tư s10/2015/TT-NHNN ca Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; xây dựng quy trình, thtục cho vay theo hướng rõ ràng, minh bạch, đơn giản, hướng dẫn cụ thể về thủ tục cho vay, điều kiện vay vốn phù hợp với từng đối tượng khách hàng, tạo điều kiện tối đa để các khách hàng tiếp cận vay vốn một cách thuận lợi. Thực hiện tốt chính sách min giảm lãi suất đối với khách hàng có mua bảo hiểm rủi ro trong nông nghiệp thuộc đối tượng vay tại đơn vị;

b) Phối hợp khách hàng lập hồ sơ đề nghị khoanh nợ; tập hợp hồ sơ và chịu trách nhiệm rà soát, kim tra đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp ca hồ sơ, số liệu chi tiết đề nghị khoanh nợ, xóa nợ theo quy định;

c) Chđộng phối hợp với các cấp chính quyền, các tchức chính trị xã hội tại địa bàn đtuyên truyền chính sách, cho vay, thu hi nợ vay và giám sát quá trình sử dụng vốn của khách hàng, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu qu;

d) Xây dựng kế hoạch ưu tiên mở rộng mạng lưới hoạt động trên địa bàn nông thôn nhất là vùng sâu, vùng xa, và vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh;

e) Thực hiện tốt chính sách lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ. Đẩy mạnh công tác huy động vốn, ưu tiên tập trung vốn cho đầu tư phát triển kinh tế địa phương.

3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

a) Rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có quy hoạch chi tiết về phát trin cây trồng, vật nuôi, ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;

b) Chđạo các địa phương thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và nghề muối; hướng dẫn các hộ gia đình, hợp tác xã, chtrang trại và các đối tượng khác xây dựng dự án, phương án sn xuất nông nghiệp hiệu quả, làm cơ scho các tổ chức tín dụng cho vay;

c) Hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, giống, bảo qun sau thu hoạch để phục vụ cho tiêu thụ sn phẩm trong nông nghiệp;

d) Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hướng dẫn việc thực hiện cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đối với chủ trang trại, tạo điều kiện cho các đối tượng này đủ điu kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng;

đ) Phối hợp với các ngành chức năng thông báo kịp thời, cụ thể về thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại trên diện rộng đối với vật nuôi, cây trồng để các đơn vị có liên quan biết, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, dập tt dịch bệnh và làm cơ sở xác định thiệt hại mà cư dân trên địa bàn tỉnh phi gánh chịu, trong đó có thiệt hại từ nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng để các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp htrợ;

e) Chtrì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tnh Nghệ An tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thtướng Chính phủ, Bộ tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi rủi ro phát sinh trên phạm vi rộng do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, đcó cơ sở thực hiện chính sách khoanh nợ theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP .

4. Sở Tài chính:

Phối hợp vi Ngân hàng Nhà nước tnh, các tổ chức tín dụng và đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh trong việc xử lý các khoản nợ gốc, lãi của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan bất khả kháng được quy định tại các Điều 12, 14 và 15 Nghđịnh 55/2015/NĐ-CP .

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho ngành ngân hàng thông qua Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tnh; cung cấp thông tin, đàm phán, thu hút vốn nước ngoài tài trợ trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trong việc tham mưu UBND tỉnh trong việc bố trí các nguồn vốn ngân sách được cấp đxử lý các khoản nợ gốc, lãi và cấp tương ứng với số lãi tổ chức tín dụng đã khoanh cho khách hàng theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP .

6. Sở Công thương chtrì phối hợp với Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân về thông tin thị trường và xúc tiến thương mại và phát triển hệ thống phân phi trong khâu tiêu thụ đối với sản phẩm nông nghiệp.

7. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường và các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện không thu lệ phí chứng thực hợp đng thế chp tài sản và lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo đối với các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại các tổ chức tín dụng, và tham mưu UBND tỉnh trong việc đảm bo cho người dân được hưởng các quyền lợi của mình theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP .

8. Sở Tài nguyên và môi trường chỉ đạo với UBND các huyện, thành phố, thị xã đy nhanh việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sdụng đất, quyền tài sản gắn liền với đất, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân, chtrang trại... có đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng đsản xuất kinh doanh.

9. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

a) Thực hiện công tác quy hoạch phát triển sn xuất các sn phẩm nông nghiệp và quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn, đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; thông tin thị trường, chế biến và tiêu thụ sản phm nông nghiệp;

b) Chđạo các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc htrợ các tổ chức tín dụng thẩm định, cho vay, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật;

c) Chđạo UBND cấp xã thực hiện chứng thực hợp đồng thế chấp tài sn là quyền sử dụng đất và tài sản gn liền trên đất; giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để vay vốn tại tổ chức tín dụng;

d) Rà soát và cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho các trang trại đủ tiêu chí theo quy định của pháp luật.

10. Các sở, ngành có liên quan, UBND các cấp tạo điều kiện cho các tchức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng hạ tầng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đồng thời có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ các tchức tín dụng trên địa bàn trong việc thẩm định, cho vay, thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

11. Báo Nghệ An, Đài phát thanh và truyền hình tnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chtrương chính sách của Đảng, Nhà nước và ca ngành ngân hàng về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn để nhân dân hiểu rõ và thực hiện.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Thủ trưởng các tổ chức tín dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tnh tchức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để b/c);
-
Cục kim tra văn bản - Bộ tư pháp (để b/c);
-
TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
-
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Chánh VP, phó VP UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành có liên quan;
-
UBND các huyện, TP, Thị xã;
-
Các T chức tín dụng và Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tnh;
-
Trung tâm Công báo tnh;
-
Lưu: VT, TM.UB.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Xuân Đại