THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trong những năm qua, nhiều quỹ tài chính nhà nướcngoài ngân sách nhà nước (quỹ tài chính ngoài NSNN) được thành lập ở Trung ươngvà địa phương, góp phần tích cực trong huy động tập trung nguồn lực tài chínhcủa xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và cùng với ngân sách nhànước giải quyết tốt hơn một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảoan sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì côngtác quản lý nhà nước đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN vẫn còn nhiều hạn chếlàm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các quỹ, đáng chú ý là:(1) Mục tiêu, nguồn thu, nhiệm vụ chi quỹ với ngân sách nhà nước của nhiều quỹcòn chồng chéo trùng lặp; nguồn vốn hoạt động của một số quỹ chủ yếu do ngânsách nhà nước đảm bảo hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, việc huy độngnguồn lực đóng góp ngoài ngân sách rất hạn chế, gây phân tán nguồn lực của xãhội nói chung và của ngân sách nhà nước nói riêng; (2) Một số quỹ hoạt độngkhông hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; bộ máy quản lý yếu kém,sử dụng kinh phí sai quy định, gây thất thoát,lãng phí; (3) Việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các quỹ còn nhiều hạnchế.... Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do hệ thống pháp luật quyđịnh về điềukiện hình thành, phương thức quản lý và sử dụng các quỹ tài chính ngoàiNSNN chưa đồng bộ, chưa thống nhất; các cơ quan quản lý nhà nước chưa quan tâmđúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; năng lực, trìnhđộ cán bộ quản lý quỹ còn hạn chế.

Để chấn chỉnh những tồn tại nêu trên, Thủ tướngChính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, cơ quan ở Trung ương (sau đây gọi chung là các Bộ, cơ quan Trungương), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tăng cường công tác quản lý đối vớicác quỹ tài chính ngoài NSNN, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương rà soátcác quy định hiện hành liên quan đến việc thành lập, hoạt động và quản lý đốivới các quỹ tài chính ngoài NSNN trong phạm vi ngành, lĩnh vực và địa bàn đượcphân công phụ trách, nhất là các quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng vàtrích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với cácquỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; trên cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

2. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹtài chính ngoài NSNN; trên cơ sở đó, quyết định dừng hoạt động hoặc cơ cấu lạicác quỹ theo hướng:

- Đối với các quỹ hoạt động có hiệu quả, cần tiếptục duy trì hoạt động để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giải quyết cácvấn đề xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng yếuthế trong xã hội: Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo đủ nguồn lực để quỹthực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

- Đối với các quỹ có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụtrùng lặp, nhất là các quỹ đầu tư có tính chất sinh lời: Xây dựng phương ánchuyển đổi mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ để phát huy hiệu quả, trình cấp cóthẩm quyền quyết định.

- Đối với các quỹ hoạt động không đúng tôn chỉ, mụcđích hoặc hoạt động không hiệu quả, các quỹ đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụđược giao: Kiên quyết cho dừng hoạt động, giải thể.

- Chỉ thành lập quỹ mới trong trường hợp thật cầnthiết và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạtđộng và việc chấp hành pháp luật của các quỹ tài chính ngoài NSNN, bảo đảmnguồn lực tài chính nhà nước được quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, minhbạch.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tài chính hàng năm,trong đó phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phải được tổng hợp đầy đủtrong dự toán và quyết toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị; báo cáo tài chínhquỹ phải gửi cơ quan tài chính cùng cấpđể tổng hợp, theo dõi. Công khai rộng rãi hoạt động của các quỹ tài chính ngoàiNSNN theo quy định. Kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm minh các vi phạmtheo quy định của pháp luật.

4. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý quỹtài chính ngoài NSNN, thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, côngchức quản lý quỹ, trong đó tập trung củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quảnlý đối với các quỹ cần tiếp tục duy trì hoạt động theo hướng chuyên nghiệp. Đẩymạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, có chuyên môn sâu đểthực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, cơ quan ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứchức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thựchiện tốt Chỉ thị này; gửi báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quảcác quỹ tài chính ngoài NSNN đang hoạt động thuộc phạm vi quản lý về Bộ Tàichính trước ngày 15 tháng 11 năm 2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp đánh giá về tình hình tổ chức, hoạtđộng và kiến nghị các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các quỹ tàichính ngoài NSNN.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phốihợp với Bộ Tài chính nghiên cứu và hướng dẫn về tiền lương, tiền thưởng đối vớicác quỹ tài chính ngoài NSNN vận dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng của doanhnghiệp nhà nước.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơquan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnhtổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này;tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện rà soát, đánh giá hiệuquả các quỹ tài chính ngoài NSNN của các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và kiến nghị các giảipháp tăng cường quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ tài chính ngoàiNSNN trước ngày 15 tháng 12 năm 2015./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng