ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀKIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNHNGÂN SÁCH NĂM 1977

Từ đầu năm , các ngành, các cấptrong Thành phố đã chấp hành Chỉ thị 316-TTg ngày 04-8-1976 của Phủ Thủ tướngvề việc xây dựng ngân sách Nhà nước năm 1977 và Chỉ thị số 1426-CT-UB ngày04-9-1976 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng kế hoạch năm 1977, nênThành phố đã hoàn thành việc lập dự toán ngân sách năm 1977 và đã được Thườngvụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thông qua trong tháng 2/1977.

Qua 5 tháng tích cực phấn đấuthực hiện các chỉ tiêu kinh tế văn hóa và tài chánh của Thành, ngân sách Thànhphố đã đạt đượt về thu là 47,7% dự toán năm và về chi là 31,3% dự toán năm. Đâylà sự nỗ lực lớn của các ngành, các cấp trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạchNhà nước và dự toán ngân sách Nhà nước, trong đó một số ngành kinh tế quốcdoanh đã đạt mức thu nộp khá như công nghiệp..., thu nộp thuế nông nghiệp nhanhgọn như các quận Nhà Bè, Tân Bình, Bình Chánh, Thủ Đức, quận 8..., thu nộp lệphí đạt tỷ lệ cao so dự toán như quận 6, quận 11, huyện Bình Chánh..

Tuy nhiên, việc thực hiện cácchỉ tiêu

Để đánh giá đúng đắn tình hìnhnói trên, Ủy ban nhân dân yêu cầu các đồng chí phụ trách các ngành, các quận,huyện đi đôi với việc kiểm điểm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, cần kiểm điểmkỹ việc thực hiện kế hoạch tài chánh 6 tháng đầu năm từ đó đặt phương hướngphấn đầu trong 6 tháng cuối năm một cách tích cực và vững chắc, dựa trên cơ sởtriển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội Đảng bộ thành phố vừa qua với sựquyết tâm của toàn ngành, toàn quận, huyện, đồng thời có những căn cứ tính toánkhoa học và hiện thực, và đề ra những biện pháp cụ thể có hiệu lực.

Trong quá trình xem xét, đánhgiá và dự kiến nhiệm vụ cần trao đổi bàn bạc, phối hợp với Ủy ban Kế hoạchThành, Sở Tài chánh, Ngân hàng Thành phố, Ủy ban Vật giá..

Về thời các ngành, huyện, quận cần phấn đấu hoàn thành việc đánh giá 6 tháng và điều chỉnhdự toán ngân sách năm 1977 trước ngày 5/6/1977 : gởi 1 bản cho Ủy ban nhân dânvà 1 bản cho Sở Tài chánh, Sở Tái chánh tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dântrước ngày 15/6/1977.

Nơi nhận :
-Các Sở, Ban, Ngành
-UBND các Quận, Huyện
-Các Phòng Tài chánh
-Sở Tài chánh
-Sở Thuế - Ngân hàng T phố
-Ủy ban Vật giá Thành
-Lưu
K. 80b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu