ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 1986

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC ĐỢT KIỂM TRA VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong thời gian qua, công tácquản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố đã từng bước đi vào nề nếp vàđã đạt được một số thành tích đáng kể.

Tuy nhiên, gần đây do yêu cầuphát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và dâncư, ở nhiều địa phương trong thànhphố cán bộ hợp tác xã nông nghiệp, cán bộ hợp tác xã nông nghiệp, cán bộ Ủy bannhân dân cấp phường, xã và quận, huyện đã tự tiện giao đất, cấp đất không đúngvới thẩm quyền quy định, đã lấy đất sản xuất nông nghiệp, nhất là đất đang canhtác sử dụng vào các mục đích khác. Ở nhiều cơ quan, xí nghiệp ở thành phố vàquận, huyện, kể cả các cơ quan trung ương ở thành phố sử dụng đất đai không hợppháp, không hợp lý, đã tự động chiếm dụng, sử dụng quá mức diện tích được cấp,mua bán sang nhượng đất, thậm chí lẻ tẻ có nơi còn hiện tượng cho thuê, mướnđất, phát canh thu tô… Tình hình đó làm cho đất sản xuất sút giảm nghiêm trọngvà quần chúng rất bất bình.

Để chấp hành điện 3079/V2 ngày10-7-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhằm khắc phục tình trạng quản lý vàsử dụng đất đai sai trái nói trên, nhằm đưa công tác quản lý vào nền nếp vàviệc sử dụng đất đúng mục đích, đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn, Ủy ban nhândân thành phố chủ trương tổ chức 1 đợt kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đaitrong toàn thành phố ; Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở,ban, ngành ở thành phố (kể cả các cơ quan trung ương đang ở thành phố), cácquận, huyện và phường, xã cần quán triệt và thực hiện một số việc sau đây :

1. Đợt kiểm tra việc quản lý vàsử dụng đất đai lần này mang tính chất kiểm tra đột xuất, được tiến hành trongmột thời gian ngắn, nhằm mục đích ngăn chặn và sửa chữa những việc làm sai tráitrong công tác quản lý và sử dụng đất đai hiện nay ở thành phố :

Nội dung kiểm tra chủ yếu tậptrung vào 2 việc :

- Về quản lý : Kiểm tra việcgiao, cấp đất và thu hồi đất không đúng quy định của Nhà nước.

- Về sử dụng đất : Kiểm tra cáctrường hợp sử dụng đất đai nông nghiệp vào các mục đích khác không hợp lý vàviệc sử dụng đất đai trai với pháp luật.

Đối tượng kiểm tra kỳ này đượctiến hành ở tất cả các đơn vị hành chánh – kinh tế ở thành phố, bao gồm 3 cấp:các sở, ban, ngành (kể cả các cơ quan trung ương) ở thành phố, cấp quận, huyệnvà cấp phường, xã, nhưng chủ yếu ở cấp quận, huyện và phường, xã.

Thời gian kiểm tra kể từ khi cóquyết định số 201/CP của Hội đồng Chínhphủ (năm 1980) cho đến nay và được tiếnhành từ nay cho đến hết tháng 10-1986 sẽ sơ kết tổng hợp tình hình số liệu vàđề xuất các trường hợp sai phạm về quản lý và sử dụng đất đai để Thường trực Ủyban nhân dân thành phố xem xét giải quyết và báo cáo về Thường vụ Hội đồng Bộtrưởng.

2. Về phương pháp tổ chức kiểmtra :

- Ở cấp thành phố, Ban Quản lýRuộng đất thành phố cùng với Ủy ban Thanh tra thành phố phối hợp với các đồngchí Giám đốc và thủ trưởng các sở, ban, ngành, căn cứ vào các số liệu kết quảthu được qua đợt điều tra đất đai theo chỉthị 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ (nay là Hội đồng Bộ trưởng) rà soát lại cáctrường hợp giao đất, cấp đất và thu hồi đất không đúng thẩm quyền quy định, cũngnhư các trường hợp sử dụng đất đai không hợp pháp.

Đối với các trường hợp có nhiềuvi phạm lớn về quản lý và sử dụng đất đai sẽ lập riêng các đoàn đi kiểm trathực tiếp.

- Ở cấp quận, huyện và phường,xã do Ủy ban nhân dân quận, huyện và phường, xã trực tiếp chỉ đạo các phòng,ban và bộ phận chuyên môn như: quản lý ruộng đất, thanh tra phối hợp với cácphòng, ban trong quận, huyện và phường, xã tự làm là chính theo kế hoạch hướngdẫn của Ban Quản lý Ruộng đất thành phố và tổng hợp tình hình số liệu báo cáokết quả về thành phố.

3. Tổ chức thực hiện :

Để bảo đảm đạt được mục đích,nội dung và thời gian của đợt kiểm tra về quản lý và sử dụng đất đai lần này.

- Ở thành phố : Thường trực Ủyban nhân dân thành phố giao cho Ban Quản lý Ruộng đất thành phố chủ trì, cùngvới Ủy ban Thanh tra thành phố phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kếhoạch chung cho đợt kiểm tra ở thành phố.

Trực tiếp tổ chức kiểm tra vềquản lý và sử dụng đất đai ở các sở, ban, ngành (kể cả các cơ quan trung ương)ở thành phố. Tổ chức các đoàn đi kiểm tra ở những nơi có nhiều sai phạm.

Các thành phần gồm : Ủy ban Kếhoạch thành phố, Sở Tài chánh thành phố, Ngân hàng thành phố giải quyết các nhucầu cần chi phí cho đợt kiểm tra như: Xăng, dầu, kinh phí, vật tư cần thiếttheo dự trù của Ban Quản lý Ruộng đất thành phố.

- Ở quận, huyện và phường, xã :Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giao cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhândân quận, huyện chỉ đạo các phòng, ban của quận, huyện và các phường, xã tổchức kiểm tra ở các cơ quan, xí nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp trong quận,huyện theo kế hoạch chung do Ban Quản lý ruộng đất thành phố hướng dẫn và tổnghợp tình hình số liệu báo về thành phố. Để triển khai thực hiện chỉ thị này, ởthành phố và các quận, huyện sẽ thành lập ra Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện(có văn bản hướng dẫn riêng).

Vào cuối đợt kiểm tra (tháng10-1986), Ban Quản lý ruộng đất thành phố và Ủy ban Thanh tra thành phố tổnghợp tình hình, số liệu chung của các sở, ban, ngành và quận, huyện lập báo cáochung cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để Thường trực Ủy ban xem xétgiải quyết và báo cáo kết quả cho Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng.

Yêu cầu các đồng chí Giám đốc vàthủ trưởng các sở, ban, ngành ở thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác quận, huyện và phường xã trong thành phố, khẩn trương chỉ đạo thực hiện chỉthị này và báo cáo kết quả về Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố theo thờigian quy định.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết