ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 10 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦACƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, công tác dân vậnca cơ quan nhà nước các cấp trên địabàn tỉnh, đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quantrọng; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở về công tácdân vận, về trách nhiệm phục vụ nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cáccấp chính quyền đã quan tâm hướng tới công tác vận động quần chúng, từng bướccụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khitriển khai các chương trình dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo;triển khai nghiêm túc Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn,trong cơ quan Nhà nước, trong doanh nghiệp nhằm phát huy tốt hơn nữa quyền làmchcủa nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, tạo được sđồng thuận cao trong nhân dân. UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, banngành UBND cấp huyện, cấp xã triển khai chương trình cảicách hành chính, chống tham nhũng, buôn lậu, qua đó khắc phục được tệ quanliêu, lãng phí, cửa quyền, thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức, côngdân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạtđược, công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp vẫn còn một số tồn tại, hạnchế, chưa đáp ứng được yêu cầu như: Công tác tuyên truyền, phổ biến các chtrương của Đảng, chính sách phápluật của Nhà nước về công tác dân vận có lúc, có nơi chưa được thường xuyên,còn mang tính hình thức; nhận thức về công tác dân vận và trách nhiệm phục vụnhân dân của một scán bộ, công chức, viên chức còn hạnchế; công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan nhà nước với nhândân chưa được quan tâm đúng mức; việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, cảicách thủ tục bành chính, thanh tra công vụ, tiếp công dân, giải quyết đơn thưkhiếu nại, tố cáo mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa thật sự đáp ứngđược nhu cầu của tchức, công dân.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TWngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăngcường và đổi mi sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dânvận trong tình hình mới; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chínhtrị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;

Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả côngtác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp côngdân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 08/8/2011 củaBan Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, các cơ quanNhà nước trong thời kỳ mới”; Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày23/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảngvà trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếpcông dân và giải quyết khiếu nại tố cáo” và Quyết định số 895-QĐ/TU ngày 10/8/2010 của Ban Thường vTỉnh ủy về việcban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các s, ban, ngành cấp tỉnh, Chtịch UBND các huyện,thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụtrọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghịquyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XI vềtăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tìnhhình mới; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của BộChính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hthống chính trị; Chỉ thị số 18/2000/CT-TTgngày 21/9/2000 ca Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường công tác dân vận; Kết luận số 114-KL/TWngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vnâng; cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp vàQuyết định số 895-QĐ/TU ngày 10/8/2010 của Ban Thường vụTỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệthống chính trị nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động ca đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đổi mớinội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơquan, đơn vị, địa phương, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, ca từng cán bộ, công chức, viên chức, đưaviệc thực hiện công tác dân vận trở thành một trong những tiêu chí đánh giá,phân loại thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể và cá nhân trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấptăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chínhquyền trong việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục củng cố,hoàn thiện quy chế giám sát đối với hoạt động của cơ quan hành chính và cán bộ,công chức, viên chức trong quá trình thựchiện nhiệm vụ. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan,đơn vị, ban chấp hành đoàn thể, ca mỗi cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò,trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận trongcác cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoạivới Nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liênquan đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

3. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng, cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụnhân dân cho cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng độingũ cán bộ thật sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vìnhân dân phục vụ; thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc; chống quanliêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có hiệu qu phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Họctập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

4. Thường xuyên củng cố, kiện toàn vànâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dânchở Cơ sở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơnvị. Thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ vềthực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sựnghiệp công lập; Pháp lệnh số 34/2007/PL- UBTVQH11 ngày20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ xã, phường,thị trấn; chú trọng nội dung: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trongcác lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm và phát sinh tiêu cực.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hànhchính, tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Tỉnh giai đoạn (2016-2020).Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hànhchính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; tăng cường ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, tạothuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tụchành chính. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ,văn hóa công sở, tác phong, lề lối làm việc, quy tắc ứng xử trong đội ngũ cánbộ, công chức, viên chức, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầucơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêmnhững cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp,chính đáng của nhân dân. Tập trung giải quyết kịp thời đơn,thư khiếu nại, tố cáo, không để vụ việc phức tạp kéo dài dẫn đến tình trạng khiếu kiện đông người; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giảitrong nội bộ nhân dân.

7. Sở Thông tin và Truyền thông phốihp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh y chỉ đạo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh vàcác cơ quan thông tin đại chúng tăng thờing phát sóng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về công tác dân vận ca các cơ quan nhà nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơquan, đơn vị và ca Tnh trong từngthời kỳ; kịp thời biểu dương các tậpthể, cá nhân có thành tích tiêu biểu và nhân rộng các điển hình tiên tiến trongcông tác dân vận chính quyền.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội phối hp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thựchiện tốt công tác dân vận chính quyền, gắn với phát huyvai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chínhquyền theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngànhcấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thịtrấn trên địa bàn tnh nghiêm túc triển khai thực hiện nhữngnội dung nêu trên; tăng cưng côngtác chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, định kỳ06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tnh (thông qua Sở Nội vụ). Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc,thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp báo cáo UBNDtỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.


Nơi nhận:

- Ban Dân vận TW (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TTr Tnh ủy, TTr HĐND tỉnh (b/c);
- MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND và các Ban ca Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TCHPHÓ CH TCH
Thanh Dũng