ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ SỬDỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 17/6/2010, tại Kỳ họp thứ 7,Quốc hội Khóa XII đã thông qua Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐ phiNN), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 thay thế Pháp lệnh thuế nhà đấtnăm 1994.

Việc ban hành Luật thuế SDĐ phi NNnhằm đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu: (i) Tăng cường quản lý nhà nước đối với đấtđai, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, thị trườngbất động sản phát triển ổn định, công khai, minh bạch, góp phần hạn chế đầu cơvề đất; (ii) Khắc phục một số chế độ của chính sách thuế nhà, đất hiện hành.Nâng cao tính pháp lý của pháp luật về thuế đất trên cơ sở bổ sung quy định mớivà kế thừa các quy định cũ còn phù hợp; (iii) Các quy định trong Luật đảm bảothuận lợi hơn cho công tác quản lý, rõ ràng, dễ thực hiện, không quá kỹ thuật,phức tạp; (iv) Tiếp cận với thông lệ quốc tế về thuế đất, tạo điều kiện thuậnlợi cho việc hội nhập kinh tế quốc tế; (v) Động viên hợp lý sự đóng góp vàongân sách nhà nước của đối tượng sử dụng đất, nhất là những trường hợp sử dụngđất vượt hạn mức.

Luật ban hành có ý nghĩa hết sứcquan trọng đối với đời sống của nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng về kinhtế - xã hội đến tất cả các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn Thànhphố. Để triển khai thực hiện tốt Luật, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầuđồng chí Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND cácquận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố thực hiện tốt một sốnhiệm vụ từ nay đến 31/12/2011 và trong năm 2012 như sau:

1. Cục Thuế thành phố Hà Nội.

- Tham mưu, đề xuất với UBND Thànhphố chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Luật Thuế SDĐ phi NN đến các cấp, cácngành thuộc Thành phố.

- Lập kế hoạch (tổng thể và chitiết), lộ trình triển khai Luật theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thựctế của địa phương. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo triểnkhai Luật tại Cục và các Chi cục Thuế; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sáttình hình triển khai Luật trên địa bàn. Phát hiện, báo cáo kịp thời vướng mắctrong quá trình triển khai, thực hiện.

- Chủ động phối hợp với Sở Thôngtin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới, BáoKinh tế Đô thị … thực hiện tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật thuế SDĐphi NN, Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện. Cung cấp đầy đủ, kịp thờinội dung, tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng khác nhau và bằngcác hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng liên tục trong quá trình tổ chứctriển khai thực hiện Luật;

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế báo cáo,tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã (cấp huyện), chỉ đạo các phòng, banchức năng, UBND các phường, xã, thị trấn (cấp xã) tổ chức triển khai thực hiệnLuật trên địa bàn.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ ngànhthuế, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của Thành phố; Các Chi cục Thuế tổchức tập huấn cho cán bộ các phòng, ban của quận, huyện, thị xã; cán bộ xã,phường, thị trấn trực tiếp làm công tác ủy nhiệm thu thuế về nội dung Thông tưhướng dẫn về chính sách thuế SDĐ phi NN, đảm bảo triển khai thực hiện Luậtđúng, kịp thời.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn thực hiện Luật (hạn mức, xác định diện tích đất lấn, chiếm,đất sử dụng không đúng mục đích, chưa sử dụng …); trao đổi cơ sở dữ liệu và tổchức thực hiện;

- Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng,Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình UBND Thành phố phê duyệt phươngpháp xác định diện tích tính thuế đối với đất ở nhà cũ nhiều tầng có nhiều hộgia đình sinh sống, nhà chung cư (bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinhdoanh).

- Tổ chức công bố đường dây nóngtại Văn phòng Cục và các Chi cục Thuế để thường xuyên rà soát, nắm bắt cácvướng mắc trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Luậtthuế SDĐ phi NN, phối hợp với bộ phận chức năng xử lý ngay các vướng mắc phátsinh tại địa phương. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủyban nhân dân Thành phố, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính xem xét, giải quyết theothẩm quyền.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơsở dữ liệu về đất đai của Thành phố theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố,các huyện cung cấp hồ sơ kê khai của thửa đất cho cơ quan Thuế để làm căn cứtính thuế.

- Hướng dẫn thực hiện Luật đối vớinhững lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành (hạn mức, xác định diện tíchlấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng …) trong tháng12/2011 trên cơ sở:

+ Rà soát các quy định của UBNDtỉnh Hà Tây, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình, thành phố Hà Nội cũ và chính sáchhiện nay của Thành phố về hạn mức đất ở tương ứng với các loại giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất đã cấp trên địa bàn Thành phố trong từng thời kỳ, làm căn cứtính thuế SDĐ phi NN. Từ kết quả rà soát, thống kê và hướng dẫn bằng văn bảnviệc xác định hạn mức tính thuế;

+ Nguyên tắc xác định diện tích đấtsử dụng cho mục đích công cộng trong khu đô thị, khu dân cư nông thôn theo quyđịnh của nhà nước hiện hành (Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của BộTài nguyên và Môi trường và các văn bản sửa đổi, bổ sung để xác định diện tíchkhông chịu thuế);

+ Nguyên tắc xác định diện tích đấtlấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quyđịnh được xác định theo quy định của Nhà nước hiện hành;

- Tổ chức thực hiện xác định cácthông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế của người nộp thuế đối với hồ sơkhai thuế của tổ chức, trường hợp cần làm rõ một số chỉ tiêu liên quan làm căncứ tính thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế.

- Rà soát các tuyến đường phố mới,các tuyến đường trong khu đô thị chưa được đặt tên, chưa có trong bảng giá đấtnăm 2011 để tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo các ngành liên quan xem xét bổsung đặt tên đường, phố bổ sung vào bảng giá đất của UBND Thành phố.

- Phối hợp với Cục Thuế, Sở Xâydựng triển khai thực hiện Luật theo quy định của Luật, các văn bản hướng dẫnthi hành và nội dung nêu trên;

3. Sở Xây dựng.

- Thực hiện rà soát cơ sở dữ liệuvề nhà, đất đối với đất ở nhà nhiều tầng có nhiều hộ gia đình sinh sống, nhàchung cư, các khu tập thể (bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh)cung cấp cho cơ quan thuế để xác định hệ số phân bổ diện tích tính thuế đối vớiđất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư theo quy định của Luật thuế SDĐphi NN;

- Phối hợp với Cục thuế, Sở Tàinguyên và Môi trường xây dựng và trình UBND Thành phố phương pháp xác định diệntích tính thuế đối với đất ở nhà cũ nhiều tầng có nhiều hộ gia đình sinh sống,nhà chung cư (bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh).

- Phối hợp với Cục Thuế, Sở Tàinguyên và Môi trường triển khai thực hiện Luật theo quy định của Luật, các vănbản hướng dẫn thi hành và nội dung nêu trên;

4. Sở Tài chính.

- Trên cơ sở rà soát lại bảng giáđất đã ban hành trên địa bàn, thực hiện thẩm định đảm bảo khi ban hành giá đấthàng năm có đầy đủ các thông tin về giá theo vị trí thửa đất phục vụ cho việctính thuế SDĐ phi NN phù hợp với quy định hiện hành.

- Tham mưu, đề xuất với UBND Thànhphố phê duyệt kinh phí theo quy định, phù hợp thực tế địa phương để ngành thuế,UBND các cấp trong quá trình triển khai Luật.

5. Sở Thông tin và Truyền thông,Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị, …:

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyêntruyền các nội dung cơ bản của Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn từ nay đến31/12/2011 và trong năm 2012.

- Phối hợp với cơ quan thuế trongviệc xây dựng nội dung phổ biến, tuyên truyền đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu và đúngLuật.

6. Đối với UBND các quận, huyện,thị xã.

- Chỉ đạo Chi cục Thuế thường xuyênđôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, phát hiện, báo cáo kịp thờivướng mắc trong quá trình triển khai, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để thựchiện tốt Luật Thuế SDĐ phi NN trên địa bàn.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vịtrực thuộc phối hợp cùng với Chi cục Thuế để triển khai thực hiện tốt Luật thuếSDĐ phi NN;

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môitrường phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế trong việc cung cấp cơ sở dữ liệu;hướng dẫn xác định diện tích đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích,đất chưa sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành; Tổ chức thực hiệnxác định các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế của người nộp thuế đốivới hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân trong trường hợp cần làm rõ một số chỉtiêu liên quan làm căn cứ tính thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế.

- Chỉ đạo UBND cấp xã lập kế hoạchvà tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch.

7. Đối với UBND các phường, xã, thịtrấn.

- Quán triệt tốt vai trò, tráchnhiệm của UBND cấp xã trong việc triển khai Luật. Chỉ đạo, phối hợp với Độithuế xã, phường, thị trấn lập và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch;

- Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạtđộng của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường; Tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộủy nhiệm thu thuế có năng lực, phẩm chất, nhiệt tình trong công tác;

- Tăng cường và đẩy mạnh công táctuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật đến toàn thể nhân dân thông qua hệthống thông tin cơ sở;

- Phối hợp với Chi cục Thuế, tổ chứctập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ cấp xã, tổ trưởng dân phố, thôn trưởng, cánbộ ủy nhiệm thu; hướng dẫn, phát, thu, kiểm tra, xác nhận thông tin trên tờkhai theo quy định chuyển cơ quan thuế tính và lập sổ thuế;

- Tập hợp và phản ánh kịp thờinhững vướng mắc của người nộp thuế báo cáo, chuyển cơ quan thuế giải quyết theothẩm quyền.

8. Trách nhiệm của tổ chức, hộ giađình, cá nhân là người nộp thuế.

Chấp hành khai thuế, nộp thuế theoquy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với UBND Thành phốchỉ đạo trong công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra quá trình tổ chức, thựchiện triển khai Luật.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, các cấpchính quyền và đơn vị liên quan thuộc Thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ thịnày.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Đoàn Đại biểu QH Thành phố;
- UBMT Tổ quốc Thành phố HN;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Tổng cục Thuế;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
-UBND quận, huyện, thị xã; (để t/h và sao chụp CT này đến UBND cấp xã)
- Các cơ quan Báo, Đài Trung ương và Hà Nội;
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- C.PVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng