ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Long An, ngày 04 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚCTHU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong thời gian qua, tỉnh đã thựchiện thu hồi đất theo quy định để đầu tư các dự án, công trình phục vụ yêu cầuphát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các dự án ngoài nguồn vốn ngân sáchnhà nước. Song song với quá trình thu hồi đất, công tác bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư cũng đã được thực hiện.

Nhìn chung, công tác tái định cưgắn với việc bồi thường, hỗ trợ được các ngành, các cấp quan tâm, tập trung chỉđạo thực hiện thường xuyên. Chính sách tái định cư được cụ thể hóa, được nhândân và nhà đầu tư đồng tình ủng hộ thực hiện. Các dự án trên địa bàn tỉnh đềucó khu tái định cư để bố trí cho đối tượng tái định cư, hình thức tái định cưđược thực hiện khá linh hoạt giữa tái định cư bằng lô nền tái định cư và táiđịnh cư bằng tiền; ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ tạm cư khi chưa được bốtrí tái định cư. Các dự án được kiểm tra, rà soát thường xuyên để tháo gỡ nhữngkhó khăn vướng mắc. Những lý do trên đã góp phần ổn định đời sống nhân dân, đẩynhanh tiến độ triển khai các dự án và phần lớn các hộ dân sau tái định cư cóđời sống khá hơn nơi ở cũ.

Bên cạnh những kết quả đạt được,công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn còn nhiều bất cập như: quy định vềbồi thường, hỗ trợ, tái định cư mặc dù được cụ thể hóa nhưng còn chậm, thiếu sựổn định, phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần; khu tái định cư không được triển khaitrước dự án chính đã làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đến tiến độ triểnkhai dự án chính; phương án tái định cư chưa sát với nhu cầu tái định cư thựctế dẫn đến khu tái định cư có ít người dân vào xây dựng nhà ở; chủ đầu tư chưaquan tâm đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân sau khi giaonền tái định cư; việc chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề còn chưa phù hợp vàhiệu quả chưa cao, số người học nghề còn ít; việc giải quyết việc làm cho ngườidân trong vùng bị thu hồi đất còn bất cập, lực lượng lao động thất nghiệp saukhi bị thu hồi đất có xu hướng gia tăng; trong quá trình dự án chậm triển khai,các công trình hạ tầng xuống cấp, quyền của người dân đối với quyền sử dụng đấtvà xây dựng bị hạn chế, người dân không mạnh dạn đầu tư sản xuất dẫn đến lãngphí trong sử dụng đất đai, từ đó dẫn đến đời sống người dân trong vùng quyhoạch dự án gặp khó khăn hơn; khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có xuhướng tăng và phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự xã hội…

Nhằm phát huy những kết quả đã đạtđược và nhanh chóng khắc phục có hiệu quả những bất cập trong công tác bồithường, hỗ trợ, tái định cư, ổn định đời sống nhân dân, đẩy mạnh thu hút đầu tưphục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện Kết luận số258-KL/TU ngày 06/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh yêu cầu các sởngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là UBND cấp huyện)thực hiện các công việc sau:

I. Trách nhiệm của các sở ngành,UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Trách nhiệm chung

a) Thường xuyên rà soát, cập nhậtcác quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và pháp luật cóliên quan để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp các quyđịnh có liên quan của tỉnh.

b) Tăng cường công tác tuyêntruyền, phổ biến pháp luật nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhànước thu hồi đất đến nhân dân để thông suốt chủ trương và chấp hành.

c) Tuyên truyền, vận động nhân dânchấp hành pháp luật về đất đai, thực hiện bàn giao đất theo phương án bồithường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch,dân chủ, công bằng. Đồng thời, có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trườnghợp đã vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng cố tình không chấp hành quy địnhcủa pháp luật.

d) Đôn đốc các chủ đầu tư dự án thựchiện đúng các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện đúngtiến độ dự án, không để quy hoạch treo, chậm trễ trong việc bồi thường, hỗ trợ,tái định cư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì soạn thảo trình UBNDtỉnh cơ chế đầu tư khu tái định cư tập trung quy mô lớn gắn với định hướng pháttriển đô thị để bố trí cho nhiều dự án khi quy hoạch xây dựng khu tái định cưtập trung quy mô lớn được phê duyệt.

b) Đối với những dự án có nhu cầutái định cư, khi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án trình UBND tỉnh thỏathuận địa điểm đầu tư, phải yêu cầu nhà đầu tư có cam kết thực hiện tái định cưcho đối tượng thuộc diện tái định cư trước khi triển khai dự án chính. Đối vớinhững dự án khu dân cư đô thị phải dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo Nghịđịnh 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành Luật Nhà ở.

c) Chủ trì, phối hợp với các sởngành chức năng liên quan, UBND cấp huyện theo dõi tiến độ triển khai các dự ántrên địa bàn tỉnh. Tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án chậm triển khai đểgiải quyết hoặc kiến nghị UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc; đề xuất UBNDtỉnh thu hồi các dự án khi nhà đầu tư không có năng lực thực hiện dự án, viphạm cam kết về tiến độ cũng như các cam kết khác có liên quan.

d) Đối với các khu tái định cư chưatriển khai hoặc đang triển khai nhưng chậm hoặc có vướng mắc thì chủ trì làmviệc với nhà đầu tư để tìm biện pháp giải quyết, khắc phục các khó khăn để đẩynhanh tiến độ triển khai dự án.

đ) Chủ trì rà soát lại các khu táiđịnh cư đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, khi bố trí đủ tái định cư cho dự ánchính thì trình UBND tỉnh xem xét cho chuyển sang mục đích kinh doanh thươngmại hoặc mục đích khác phù hợp với quy hoạch để tránh lãng phí trong sử dụngđất đai.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tiếp tục theo dõi việc thực hiệncác quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được UBND tỉnh ban hành tạiQuyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 01/3/2010 và Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 để kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợpvới tình hình thực tế.

b) Chủ trì phối hợp với các sởngành chức năng liên quan, UBND cấp huyện rà soát những dự án không thể bồithường theo phương án đã được phê duyệt và đã kéo dài, báo cáo UBND tỉnh xemxét từng dự án, cho phép kết thúc bồi thường đối với phần diện tích đã thu hồivà đã chi trả tiền bồi thường; đồng thời, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư theo phương án mới đối với phần diện tích còn lại của các hộ chưa đồngý nhận tiền bồi thường, đảm bảo quy trình chặt chẽ, đúng quy định, tránh sự sobì, thắc mắc trong dân.

c) Điều chỉnh, bổ sung quy hoạchnghĩa trang nhân dân khu vực theo hướng tập trung, quy mô thích hợp với cơ chếđầu tư phù hợp để bố trí di dời mồ mả của nhiều dự án.

d) Chỉ đạo các đơn vị liên quanthực hiện tốt công tác đo đạc các dự án được giao, đảm bảo chính xác, đúng tiếnđộ đề ra.

đ) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốccác dự án đã được giao đất, cho thuê đất đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án;tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tácgiải phóng mặt bằng các dự án.

e) Đôn đốc các nhà đầu tư trongviệc thực hiện các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;thường xuyên kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm tra, nhắc nhở Văn phòng Đăng ký quyền sửdụng đất cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cánhân thuộc đối tượng tái định cư khi đủ điều kiện.

4. Sở Tài chính

a) Thẩm định kịp thời giá bồithường, hỗ trợ, tái định cư do UBND cấp huyện trình để làm cơ sở phê duyệtphương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụtài chính.

b) Thường xuyên phối hợp với Sở Tàinguyên và Môi trường tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tácbồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp huyện.

5. Sở Xây dựng

a) Quy hoạch các khu tái định cưtập trung quy mô lớn để thực hiện tái định cư cho nhiều dự án gắn với nhu cầutái định cư thực tế và với quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch chung của từngkhu vực, từng vùng.

b) Hướng dẫn các đơn vị thực hiệnviệc thẩm định, theo dõi, giám sát đầu tư, thi công các dự án khu tái định cưdo nhà đầu tư thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, đúng quy hoạch, đúng thiết kế;xử lý đối với những khu tái định cư thi công không đảm bảo chất lượng.

c) Tổ chức công bố công khai, rộngrãi các loại quy hoạch xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn nhà đầutư, UBND cấp huyện về việc công bố quy hoạch xây dựng.

d) Giám sát, kiểm tra các chủ đầutư dự án khu dân cư đô thị dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo Nghị định71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ.

6. Sở Lao động Thương binh và Xãhội

a) Xây dựng chương trình cụ thể vềchuyển dịch cơ cấu lao động để đáp ứng mục tiêu phát triển công nghiệp củatỉnh.

b) Thực hiện tư vấn miễn phí việclàm, học nghề và cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao độngtrong khu vực có đất bị thu hồi.

c) Phối hợp với các ngành, địaphương có kế hoạch nhận, bố trí đào tạo nghề cho người lao động trong độ tuổilao động ở các hộ gia đình bị thu hồi đất có nhu cầu đào tạo nghề và chủ độngliên kết với các doanh nghiệp để giải quyết việc làm sau đào tạo.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn

Chủ trì, phối hợp với các sở ngànhchức năng liên quan ban hành định mức, quy chuẩn về cây trồng, vật nuôi trênđất để làm căn cứ xác định giá cây trồng, vật nuôi thực hiện công tác bồithường giải phóng mặt bằng, đồng thời thường xuyên cập nhật để sửa đổi, bổ sungcho phù hợp.

8. Cơ quan thuế

Thực hiện tính đúng, tính đủ, thôngbáo nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác đúng thời hạn khi nhận được hồsơ địa chính do cơ quan Tài nguyên và Môi trường gửi đến.

9. Thanh tra tỉnh

Tham mưu UBND tỉnh và chỉ đạo cơquan Thanh tra cấp huyện tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc bồithường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng pháp luật;phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáokéo dài.

10. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an cấp huyện và cácđơn vị nghiệp vụ có liên quan xây dựng kế hoạch tham gia đảm bảo an ninh trậttự trong quá trình tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấphành quyết định thu hồi đất, không chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định đểtriển khai các dự án.

11. UBND các huyện, thị xã,thành phố (UBND cấp huyện)

a) Thực hiện thăm dò, khảo sát, lấyý kiến nhân dân về nhu cầu bố trí tái định cư; xây dựng phương án tái định cưphù hợp với nhu cầu thực tế để tăng tỉ lệ lấp đầy các khu tái định cư, không đểlãng phí về đất đai.

b) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốccác cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, kịp thờibáo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướngmắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng.

c) Công khai các quy định về việcthực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án để người dângiám sát thực hiện; công khai về quy hoạch các dự án và thực hiện giám sát cộngđồng đối với các khu tái định cư.

d) Chỉ đạo các đơn vị có liên quanthực hiện tốt công tác kê biên, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóngmặt bằng các dự án đảm bảo hợp lý, đúng tiến độ.

đ) Kịp thời, chủ động giải quyếtđơn thư khiếu nại, kiến nghị của người dân về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, kéodài.

e) Bố trí kiện toàn tổ chức bộ máy,nâng cao chất lượng công chức, viên chức làm công tác bồi thường giải phóng mặtbằng và quản lý về đất đai tại địa phương.

g) Tăng cường công tác kiểm tra,phát hiện xử lý vi phạm về đất đai như lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, chuyểnnhượng quyền sử dụng đất… nhất là tại những vùng quy hoạch nhằm giảm bớt khókhăn, vướng mắc trong công tác kê biên, đo đạc, lập phương án, chi trả bồithường.

h) Yêu cầu nhà đầu tư thực hiệnnghĩa vụ tài chính về đất sau khi thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng;cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân khi người dân đã thực hiện xongnghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư khi mua nền tái định cư và nhà đầu tư đãthực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

II. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Chỉ thị này, UBND tỉnhyêu cầu Thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tỉnh UBND các huyện, thị xã, thànhphố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện. Đối vớinhững công việc cụ thể được giao (theo danh mục đính kèm), yêu cầu cácngành, các địa phương phấn đấu hoàn thành đạt chất lượng, sớm hơn thời gian quyđịnh.

2. Trong quá trình thực hiện Chỉthị này, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở ngành tỉnh, UBND cáchuyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánhvề Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điềuchỉnh cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
-Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC (TH+KT+VX+NC-TCD);
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, SKHĐT, MB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

DANH MỤC

CÔNGVIỆC
(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh)

STT

Công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

1

Làm việc với nhà đầu tư khu tái định cư có cam kết tiến độ đối với dự án đang và chưa triển khai

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, UBND cấp huyện

Trong năm 2013 và thường xuyên

2

Rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai vì nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính và không phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, UBND cấp huyện

Trong năm 2013 và thường xuyên

UBND tỉnh

3

Rà soát các khu tái định cư đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, khi bố trí đủ tái định cư cho dự án chính, trình UBND tỉnh xem xét cho chuyển sang mục đích kinh doanh thương mại hoặc mục đích khác phù hợp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý I/2014 và thường xuyên

UBND tỉnh

4

Cơ chế đầu tư khu tái định cư tập trung quy mô lớn gắn với định hướng phát triển đô thị để bố trí cho nhiều dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, UBND cấp huyện

Sau khi quy hoạch xây dựng khu tái định cư tập trung được phê duyệt

UBND tỉnh

5

Rà soát những dự án không thể bồi thường theo phương án đã được phê duyệt và đã kéo dài, báo cáo UBND tỉnh xem xét từng dự án, cho phép kết thúc bồi thường đối với phần diện tích đã thu hồi và đã chi trả tiền bồi thường, đồng thời và thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phương án mới đối với phần diện tích còn lại của các hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý II/2014 và thường xuyên

UBND tỉnh

6

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch, xây dựng khu vực nghĩa trang theo hướng tập trung với cơ chế phù hợp

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý I/2014

UBND tỉnh

7

Quy hoạch tái định cư tập trung quy mô lớn để thực hiện tái định cư cho nhiều dự án

Sở Xây dựng

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý I/2014

UBND tỉnh

8

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người dân đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư khi mua nền tái định cư (khi nhà đầu tư đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với tỉnh)

UBND cấp huyện

Các Sở, ngành tỉnh

Thường xuyên

UBND Cấp huyện

9

Xây dựng chương trình cụ thể về chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Các Sở, UBND cấp huyện

Quý I/2014

UBND tỉnh