ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN CỜ BẠC SỐ ĐỀ, CÁCƯỢC BÓNG ĐÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Những năm qua, công tác đấu tranhphòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều tiến bộ,tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì và củng cố,góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội của Thủ đô.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tệ nạncờ bạc dưới hình thức số đề, các cược bóng đá lại có biểu hiện phát triển mạnhở nhiều nơi, ở cả nội và ngoại thành, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa và mấttrật tự an toàn xã hội của Thủ đô. Các đối tượng tổ chức lô, đề có sự liên kếtvới nhau tạo thành các đường dây không chỉ trong Hà Nội mà còn có sự liên kếtlàm ăn với các đối tượng ở các tỉnh. Hoạt động của chúng ngày càng tinh vi,thông qua hệ thống mạng viễn thông và ngân hàng để thanh toán nên rất khó khăncho công tác phát hiện, xử lý của cơ quan công an.

Để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn cóhiệu quả tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược bóng đá bất hợp pháp đang diễn ra, UBNDThành phố chỉ thị:

1. Các ngành, các cấp có tráchnhiệm:

Tăng cường tuyên truyền giáo dụcsâu rộng trong cán bộ, nhân dân hiểu rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc số đề, cácược bóng đá bất hợp pháp và những quy định của Nhà nước về việc xử lý nghiêmkhắc đối với những hoạt động cờ bạc số đề và cá cược bóng đá nhằm giúp ngườidân nâng cao nhận thức và tích cực phòng chống tác hại do tệ nạn số đề, cá cượcbóng đá bất hợp pháp gây ra.

Việc tuyên truyền, giáo dục phảigắn chặt với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khudân cư, động viên đông đảo nhân dân tự giác tham gia đấu tranh, tố giác các chủđề, chủ độ, người ghi đề, chơi đề, chơi cá cước bóng đá và nơi chứa chấp cáchoạt động cờ bạc với các cơ quan chức năng.

Lấy tiêu chí cơ quan, đơn vị, thônlàng, tổ dân phố, dòng họ, gia đình không có tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược làmtiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm.

Tăng thời lượng đăng tải thườngxuyên các thông tin, các thông điệp về phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề và cácược trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và các cơ quan báo chí của Thànhphố. Chú ý nêu gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tệ nạn cờbạc số đề và cá cược cũng như phê phán những hiện tượng tiêu cực nhằm tạo dưluận rộng rãi trong xã hội đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạnxã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc số đề và cá cược bóng đá nói riêng.

2. Giao Công an Thành phố Hà Nội:

Tăng cường các biện pháp công tác,chủ động nắm chắc mọi diễn biến, hoạt động của tội phạm về TTATXH và tệ nạn cờbạc số đề, cá cược… trên địa bàn Thành phố, tăng cường và thường xuyên mở cácchiến dịch truy quét tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược trên địa bàn Thành phố. Đốivới các vụ việc tham gia cờ bạc, số đề, cá cược phát hiện bắt giữ được, các cơquan chức năng cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và xử lý kiên quyết, kịp thờingay tại địa phương nơi có chủ đề, chủ cá cược vi phạm.

Phối hợp với các cơ quan bảo vệpháp luật, nhanh chóng đưa ra xét xử điểm các vụ án liên quan đến cờ bạc số đề,cá cược bóng đá…phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa và giáo dục tuyêntruyền.

3. Giao Sở Tài chính Hà Nội:

Chủ trì phối hợp với các Sở ngànhtrình Thành phố xem xét cơ chế chính sách về hỗ trợ kinh phí mua sắm phươngtiện, công cụ, trang bị cho lực lượng công an và trích thưởng cho các tổ chức,cá nhân lập được thành tích xuất sắc, các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham giađấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề, cá cược bóng đá từ nguồn tiền thuđược trong các vụ cờ bạc số đề, cá cược bóng đá bất hợp pháp trên địa bàn Thànhphố.

4. Giao Công ty TNHH MTV Xổ số kiếnthiết Thủ đô:

Chủ động phối hợp với Đài Phátthanh - Truyền hình Hà Nội và các cơ quan báo chí của Thành phố tăng cường đẩymạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng cáo, quảng bá những lợi ích thiếtthực của xổ số kiến thiết. Đầu tư, đổi mới hoạt động kinh doanh, đưa vào thịtrường nhiều hoạt động xổ số mới, hình thành nên một thị trường xổ số phongphú, đa dạng phù hợp với tâm lý, thị hiếu, hấp dẫn người chơi, kết hợp với việcphát triển, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, thị trường xổ số trên địa bàn.

Mặt khác, phải tăng cường công tácquản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh để góp phần tăng nguồn thu xổsố kiến thiết để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, giáo dục, y tế.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu cácđồng chí Thủ trưởng các cấp, các ngành trong thành phố, Công an Thành phố, SởTài chính, UBND các quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốcthực hiện.

Đề nghị các đoàn thể chính trị - xãhội trên địa bàn Thành phố phối hợp, giúp đỡ các ngành, các cấp trong việc thựchiện Chỉ thị này để công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số đề, cá cượcbóng đá bất hợp pháp đạt hiệu quả./.


Nơi nhận:
- Các Bộ: Tài chính, Công an;
- TT Thành uỷ, TT HĐND TP HN;
- Viện kiểm sát nhân dân TP HN:
- Tòa án nhân dân TP HN;
- UB MTTQ VN Thành phố HN;
- Các Sở, ngành;
- UBND các Quận, Huyện;
- Đài PT-TH Hà Nội;
- Báo: Hà Nội Mới, Kinh tế đô thị;
- Các đoàn thể Thành phố HN;
- Công ty XSKT Thủ đô;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu