ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Thời gian qua, hoạt động báo chí trên địa bàn toàntỉnh đã tuân thủ Luật Báo chí và các quy định hiện hành của Nhà nước; tuyêntruyền sâu rộng, toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước; các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền có trọng tâm, trọngđiểm những vấn đề, sự kiện nổi bật, những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách củatỉnh; phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống xã hội; góp phần định hướng dư luận,giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh nhà đến với nhân dân cả nước, bạn bèquốc tế và đáp ứng nhu cầu về thông tin của nhân dân.

Tuy vậy, hoạt động báo chí vẫn còn bộc lộ những hạnchế, thiếu sót; một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc cungcấp thông tin và xử lý thông tin báo chí nêu; tổ chức họp báo chưa đúng quyđịnh; chất lượng, nội dung một số Bản tin còn hạn chế, còn để xảy ra sai sóttrong quá trình biên tập, xuất bản; một số phóng viên, nhà báo khi tác nghiệpkhông làm việc với lãnh đạo đơn vị hoặc người phát ngôn để trao đổi, nắm bắtthông tin, dẫn đến thông tin một chiều, sai sự thật, ảnh hưởng đến trật tự xã hộivà sự phát triển chung của tỉnh.

Để tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về báochí, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trên địa bàn; Ủy ban nhân dân tỉnhyêu cầu;

1. Các sở, ban, ngành, các tổ chức, các cơ quan, đơnvị, UBND các huyện, thành phố, thị xã

a) Thực hiện nghiêm Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Báo chí; Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày11/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xửlý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạtđộng của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địabàn tỉnh Hà Tĩnh và các văn bản quy định về quản lý và hoạt động báo chí hiệnhành.

b) Cử người phát ngôn cung cấp thông tin cho báochí theo quy định của Luật Báo chí, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin chobáo chí, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề nội dung thông tin cung cấp. Được quyền từ chối, không cung cấp thông tincho báo chí trong những trường hợp được quy định tại Điều 7 Luật Báo chí ngày 28/12/1989;Điều 6 Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ vềQuy chế phát ngôn và cungcấp thông tincho báo chí.

c) Khi nhận được thông tin về các vụ việc tiêu cựcdo báo chí phản ánh hoặc văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng về xử lý, phản hồivấn đề báo chí nêu, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh,làm rõ sự việc, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyêngiáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời xem xét giải quyết. Trườnghợp không đồng ý với thông tin do báo chí đăng, phát, cơ quan, đơn vị có ý kiếnbằng văn bản phản ánh về Sở Thông tin và Truyên thông, cơ quan báo chí liênquan để phối hợp giải quyết.

d) Khi tổ chức họp báo để cung cấp thông tin hoặcđịnh hướng thông tin cho báo chí phải cóvăn bản thông báo và đề nghị cấp phép họp báo gửi vềSở Thông tin và Truyền thông và được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Thông tin vàTruyền thông chậm nhất là 6 giờ đồng hồ trước khi họp báo. Trường hợp cần cungcấp thông tin nhưng không tổ chức họp báo được, cơ quan, đơn vị cung cấp thôngtin cho báo chí bằng văn bản (thông cáo báo chí) hoặc trực tiếp tại Hội nghịgiao ban báo chí hàng tháng do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với BanTuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

e) Khi tiếp xúc và làm việc với báo chí, cơ quan,đơn vị có quyền yêu cầu phóng viên xuất trình Thẻ Nhà báo, Nếu chưa có Thẻ Nhàbáo phải có Giấy giới thiệu do Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập ký (đangcòn hiệu lực) kèm theo Giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác);phải thực hiện đúng quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí, không đượccản trở trái pháp luật hoạt động báo chí; khi phát hiện có dấu hiệu giả mạo,giả danh phóng viên, nhà báo cần báo ngay cho cơ quan Công an, Sở Thông tin vàTruyền thông đề kịp thời có phương án xử lý.

g) Khi tổ chức các hoạt động như: Đại hội, Hội nghịvà các buổi lễ, cơ quan, đơn vị nếu mời phóng viên, nhà báo đến dự và đưa tinthì phải có trách nhiệm hướng dẫn, thông báo quy định về phạm vi tác nghiệp,chương trình hoạt động; cung cấp đầy đủ những thông tin, tài liệu được phép côngbố công khai; bố trí vị trí thuận lợi, phù hợp với hoạt động nghiệp vụ báo chí;phù hợp với tính chất, yêu cầu của hoạt động lễ tân.

h) Khi trả lời phỏng vấn báo chí, người được phỏngvấn có quyền yêu cầu phóng viên gửi trước câu hỏi hoặc cho biết mục đích, yêucầu và nội dung phỏng vấn để chuẩn bị trước. Người trả lời phỏng vấn có quyềnxem lại và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng, phát trên báo chí; cóquyền từ chối trả lời phỏng vấn khi chưa chuẩn bị hoặc không có trách nhiệm vàthẩm quyền trả lời về nội dung được phỏng vấn.

i) Khi khai thác, sử dụng các thông tin của các cơquan báo chí để đăng, phát trên trang thông tin điện tử phải tuân thủ Nghị địnhsố 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tinvà dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tinđiện tử của cơ quan nhà nước, các quy định của pháp luật về quyền tác giả vàNghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 củaChính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

k) Trong việc xuất bản Bản tin phải thực hiện đúngcác quy định của pháp luật về xuất bản; xuất bản đúng số lượng và địa chỉ đượcghi trong giấy phép xuất bản; không được quảng cáo trong bản tin; nếu thay đổibất kỳ nội dung nào trong giấy phép xuất bản như: tăng trang, khuôn khổ, ngườichịu trách nhiệm xuất bản, Ban Biên tập, măng-sét... phải thông báo bằng văn bảnvà được Sở Thông tin và Truyền thông chấp thuận.

2. Các cơ quan báo chí địa phương, Văn phòng đạidiện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh

a) Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báochí, Luật báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản quy định về quản lý vàhoạt động báo chí.

b) Tăng cường, phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh trong việc tổ chức giao ban,gặp mặt báo chí, trao đổi, chia sẻ thông tin, cung cấp, đăng phát và xử lý vấn đềbáo nêu.

c) Khi tác nghiệp, phóng viên, Nhà báo phải thực hiện theo quy định về quản lý và hoạtđộng báo chí; xuất trình Thẻ Nhà báo, nếu chưa có Thẻ Nhà báo thì xuất trìnhGiấy giới thiệu của cơ quan báo chí và Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờtùy thân kèm theo.

d) Khi thu thập, nắm bắt thông tin ở cơ sở đề nghịliên hệ với lãnh đạo hoặc người phát ngôn của cơ quan, đơn vị để đảm bảo nguồnthông tin chính xác và kịp thời.

e) Khi tham dự, đưa tin các Đại hội, Hội nghị và cácbuổi lễ cần phải thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự củahoạt động lễ tân và nội quy, quy định làm việc chung của cơ quan chủ trì tổchức.

g) Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộngtác viên đăng ký hoạt động hoặc có sự thay đổi về nhân sự, đề nghị thực hiệnđầy đủ quy định Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tinvà Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện,phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Các văn bản phải doTổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập ký.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tích cực xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh banhành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về công tác quản lý, hoạt động báo chí trên địa bàn.

b) Triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh vềquản lý, hoạt động báo chí;

c) Tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong việc cungcấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí; thanh tra, kiểm tra, xử lý,chấn chỉnh những sai sót trong hoạt động báo chí, các trường hợp giả mạo phóngviên, nhà báo, hoặc không đủ tiêu chuẩn hoạt động báo chí, các vi phạm bản quyềntác giả về báo chí, đặc biệt là các trang thông tin điện tử sao trích nguồn tintừ báo chí chưa được sự chấp thuận của cơ quan báo chí.

d) Kiểm tra, rà soát hoạt động báo chí của các vănphòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh theo quyđịnh Luật Báo chí, Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thôngtin và Truyền thông; thông báo kịp thời danh sách phóng viên, cộng tác viên cáccơ quan đại diện tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; cungcấp kịp thời danh sách, những thay đổi người phát ngôn cho các cơ quan báo chí.Đăng tải danh sách người phát ngôn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

e) Theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí hàng ngày,phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nâng cao chất lượng giao ban báo chí hàngtháng; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho phóng viên, nhà báo, ngườiphát ngôn. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo, họp báo, gặp mặtbáo chí; tổng hợp, đề xuất khen thưởng, kỷ luật trong quản lý, hoạt động báochí theo quy định,

g) Định kỳ 6 tháng/lần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnhtình hình hoạt động báo chí trên địa bàn, kiến nghị, đề xuất chỉ đạo những vướng mắc bất cập trong công tác quản lý vàhoạt động của báo chí.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành; Thủ trưởng các cơquan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túcChi thị này./.


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Cục Báo chí-Xuất bản, Bộ TTTT (báo cáo);
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- Các VPĐD, PVTT các báo;
- Chánh, Phó VP UBND;
- Trung tâm Công báo - Tin học; Cổng TTĐT của tỉnh (để đăng tải) - Lưu: VT; VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiện