ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/CT-UBND

Long An, ngày 23 tháng 09 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TỪ XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnhtriển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ, bước đầu đạt được một số kết quảnhất định, góp tăng thêm nguồn kinh phí thực hiện duy tu, bảo dưỡng các tuyếnđường giao thông, tuy nhiên tỷ lệ thu đạt được còn rất thấp, do một số địaphương chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu phí, thiếu kiểm tra,giám sát, các xã, phường chưa tổ chức triển khai đồng loạt, chưa có phương ántổ chức thu thống nhất, chưa triển khai kịp thời việc thành lập các đội, điểmthu phí; Công tác tuyên truyền chưa được quan tâm nên người dân chưa hiểu rõ ýnghĩa của việc sử dụng phí đường bộ, nhất là đối với người dân ở các xã vùngsâu.

Để tiếp tục triển khai thực hiệncó hiệu quả quy định của Nhà Nước về việc thu phí sử dụng đường bộ tạo thêmnguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ, giữ gìn cầu đườngêm thuận, phục vụ giao thông thông suốt, trật tự, an toàn, tạo điều kiện thuậnlợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm thiểu tai nạn giaothông và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương,UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ngành chức năng của tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBNDcác huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch và phân công cụ thể cho các bộ phận chứcnăng:

- Rà soát kỹ các đối tượng chịuphí để đưa vào danh sách và tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với phươngtiện xe mô tô trên địa bàn; không để bỏ sót đối tượng nộp phí.

- Có kế hoạch thường xuyên kiểmtra, giám sát việc thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn phí;

- Đôn đốc các xã, phường, thị trấn:

+ Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãiđến người dân biết về quyền, nghĩa vụ và thời gian nộp phí theo quy định tạiQuyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh và hướng dẫn số 1515/HD-STC ngày 30/5/2013 của Sở Tài chính về việc quy định mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối vớixe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Thành lập các đội, điểm thu phívà tổ chức thu từ ấp, tổ cho đến từng hộ gia đình.

+ Tổ chức, quản lý nguồn thu Quỹbảo trì đường bộ, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

2. Côngan tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền cho các chủ phươngtiện tham gia giao thông về việc nộp phí sử dụng đường bộ để nhân dân biết chấphành đúng chủ trương của Nhà Nước.

3. SởThông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh căncứ vào quy định hiện hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến đến nhândân biết về quyền và nghĩa vụ, thời gian nộp phí sử dụng đường bộ hàng năm.

Giao Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh đônđốc, nhắc nhở các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ hàngquý báo cáo kết quả về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu cáccơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Quỹ BTĐB tỉnh Long An;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Báo Long An;
- Đài Phát thanh và TH tỉnh:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, QuyBTĐB, Th
(VB điện tử và VB giấy)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm