ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/1999/CT-UB

Đàlạt, ngày 24 tháng 6 năm 1999

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ, ĐẤT VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA CÁC TÔN GIÁO TRONG TỈNH LÂM ĐỒNG

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước nói chung cũng như thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo cho các hoạt động tôn giáo, nhất là trong việc hành đạo, góp phần tích cực trong việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thực hiện được phương châm “tốt đời, đẹp đạo”.

Tuy nhiên, trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực nhà, đất, xây dựng cơ bản đối với các tổ chức tôn giáo còn lỏng lẻo, thiếu nhất quán và đồng bộ. Một số các cơ sở tôn giáo cũng có những thiếu sót, tồn tại như: sử dụng đất đai không đúng theo luật định, huy động quá lớn sự đóng góp của nhân dân, xây dựng, sửa chữa cơi nới không xin phép hoặc làm sai thiết kế được duyệt.

Để đưa công tác quản lý nhà, đất và xây dựng cơ bản của các tôn giáo trong tỉnh vào nền nếp, chặt chẽ cả về hai phía: quản lý Nhà nước và các tổ chức tôn giáo; nhất là đảm bảo việc thực hiện Nghị định 26/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo, UBND tỉnh chỉ thị:

1/ Các sở, ban, ngành, UBND các cấp phối hợp với các tổ chức tôn giáo thường xuyên và tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và các quy định về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nhà, đất, xây dựng cơ bản nói riêng. Mở đợt học tập, quán triệt, hoặc qua các hình thức thích hợp khác quán triệt các nội dung của Nghị định 26/CP và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về các hoạt động tôn giáo; trong đó chú ý lĩnh vực quản lý nhà, đất và xây dựng cơ bản đối với các cơ sở tôn giáo theo điều 11 và 12 của Nghị định 26/CP , các quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh về quản lý nhà, đất và công tác xây dựng cơ bản.

2/ Để giúp UBND tỉnh nắm lại tình hình từ đó đề ra chủ trương biện pháp quản lý trên lĩnh vực này, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, tiến hành rà soát kiểm tra trên địa bàn về đất đai, xây dựng mới, sửa chữa, cơi nới (kể cả có phép và không phép, cả việc mua bán đất đai ...) của các cơ sở tôn giáo trong tỉnh từ năm 1991 (sau khi Nghị định 69/CP của Chính phủ có hiệu lực) đến nay.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ này với tinh thần: ở cấp huyện chủ động, lập kế hoạch để tự kiểm tra. Kế hoạch chương trình, thời gian kiểm tra cụ thể gửi UBND tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh trước 20 tháng 7 năm 1999 để tổng hợp kế hoạch chung trước 30/7/1999 và tiến hành kiểm tra đồng bộ trong tháng 8 và tháng 9 năm 1999.

3/ Lập đoàn kiểm tra liên ngành (Ban Tôn giáo, Sở Xây dựng, Sở Địa chính, có sự phối hợp của Ban dân vận Tỉnh ủy) do Ban Tôn giáo tỉnh chủ trì phối hợp với huyện tiến hành kiểm tra ở các địa bàn trọng điểm, đôn đốc việc thực hiện ở các huyện, thị xã, thành phố đồng thời tổng hợp tình hình chung trên địa bàn toàn tỉnh. UBND tỉnh giao cho Ban Tôn giáo tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện công tác này, nếu có những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện cần phản ánh, báo cáo kịp thời với UBND tỉnh để được xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Q.CHỦ TỊCH
Đặng Đức Lợi