Chỉ thị

CHỈ THỊ

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 23/2001/CT-BGTVT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH VÀ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Từ sau khi Đoàn kiểmtra liên nghành tiến hành tổng kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấyphép lái xe (GPLX) trong phạm vi toàn quốc đến nay, một số tồn tại trong côngtác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đã được các Sở Giao thông vận tải, Giaothông công chính (GTVT, GTCC) và các Cơ sở đào tạo lái xe (ĐTLX) kịp thời khắcphục, góp phần nâng cao chất lượng ĐTLX:

- Các sở GTVT, GTCC đã quan tâm hơn đến công tác kiểm tra,đôn đốc các cơ sở ĐTLX thực hiện nghiêm túc các quy định về ĐTLX.

- Các cơ sở ĐTLX đã tích cực khắc phục những tồn tại, yếukém; Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất như: sân bãi, trang bị phòng học, xe tậplái; Củng cố đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo; Hoàn thiện hệ thống sổsách, biểu mẫu, tài liệu quản lý đào tạo.

- Sự phối hợp trong công tác quản lý đào tạo giữa các SởGTVT, GTCC với các cơ quan có liên quan đã được tăng cường.

- Công tác quản lý sát hạch cấp GPLX (SHCGPLX) đã dần đi vàonề nếp bảo đảm thuận tiện cho người dân; Các ban quản lý SHCGPLX được tăngcường; Cán bộ sát hạch cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là SHCGPLXmôtô.

- Công tác thanh tra, kiểm tra đào tạo, SHCGPLX đã được BộGiao thông vận tải (Bộ GTVT), Cục đường bộ Việt Nam (Cục ĐBVN) và các Sở GTVT,GTCC tăng cường và có sự phối hợp với cơ quan quản lý đào tạo nghề... nên đãngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong công tác đào tạo, SHCGPLX.

Tuy nhiên sau khi kiểm tra điểm ở 8 địa phương, theo báo cáocủa thanh tra Bộ GTVT; Công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, di chuyển GPLX tạimột số Sở GTVT, GTCC và Cơ sở ĐTLX vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót cần sớmkhắc phục. Để duy trì kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại yếu kém và từngbước nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, SHCGPLX, Bộ yêu cầu Cục ĐBVN,các Sở GTVT, GTCC và các Cơ quan hữu quan thực hiện ngay các việc sau:

1- Vụ Tổ chức cán bộ và LĐ phối hợp với Thanh tra Bộ GTVT,Cục ĐBVN:

a- Lập kế hoạch thanh tra công tác quản lý đào tạo, SHCGPLXtrong năm 2002 trình Bộ trưởng phê duyệt và thông báo đến các cơ sở ĐTLX, cácBan quản lý sát hạch lái xe và các Sở GTVT, GTCC.

b- Tổ chức thực hiện trong năm 2002.

2- Cục Đường bộ VN:

a- Khẩn trương trình Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn Trung tâmsát hạch lái xe và phương án triển khai SHCGPLX tập trung từ 01/01/2002 theoquy định của Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001.

b- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các qui định mới của BộGTVT về:

- Qui chế quản lý đào tạo lái xe.

- Qui chế quản lý sát hạch cấp GPLX.

- Chương trình đào tạo lái xe.

c- Xây dựng lại nội dung các môn học trong ĐTLX và ban hànhgiáo trình ĐTLX phù hợp Chương trình ĐTLX mới.

d- Xây dựng nội dung, chương trình tập huấn nghiệp vụ chođội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe, nhân viên sát hạch lái xe và trực tiếptập huấn cho đội ngũ sát hạch viên toàn quốc.

e- Thường xuyên kiểm tra công tác ĐTLX và SHCGPLX toàn quốc,báo cáo và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tácĐTLX và SHCGPLX; coi đây là một trong những biện pháp để tăng cường hiệu lựcquản lý nhà nước về đào tạo, SHCGPLX.

3- Các sở GTVT, GTCC:

a- Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý ĐTLX &SHCGPLX của địa phương.

b- Chỉ đạo các Cơ sở ĐTLX, các Ban quản lý sát hạch cấp Sở:Chấn chỉnh công tác ĐTLX&SHCGPLX; thực hiện nghiêm túc Chương trình ĐTLX,Qui chế quản lý ĐTLX và Quy chế SHCGPLX.

c- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dạy thựchành lái xe của các Cơ sở ĐTLX thuộc Sở quản lý; Cử sát hạch viên thuộc banquản lý sát hạch cấp sở đi dự các khoá tập huấn do Cục ĐBVN tổ chức.

d- Mỗi Sở GTVT, GTCC chỉ chọn một địa điểm thuộc địa bànquản lý để tổ chức SHCGPLX tập trung và báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam để theodõi quản lý.

e- Thường xuyên kiểm tra công tác ĐTLX và SHCGPLX trên cơ sởcác qui định hiện hành của Bộ GTVT và Cục ĐBVN, tuy nhiên cần tránh gây phiềnhà cho cơ sở. Sau kiểm tra phải lập biên bản báo cáo về Bộ GTVT (qua Cục ĐBVN),nếu phát hiện sai phạm kịp thời xử lý theo pháp luật.

4- Các cơ sở đào tạo lái xe:

a- Nhanh chóng khắc phục các tồn tại và chấn chỉnh công tácquản lý ĐTLX.

b- Căn cứ các qui định hiện hành đầu tư bổ sung cơ sở vậtchất phục vụ đào tạo.

c- Thực hiện nghiêm túc chương trình ĐTLX, đảm bảo đủ thờigian học các môn và km thực hành lái xe/1 học viên theo qui định.

d- Chấp hành nghiêm túc qui chế quản lý ĐTLX.

e- Kiện toàn đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên dạy thựchành lái xe.

Quá trình thực hiện Chỉ thị nếu có vướng mắc, các đơn vị báocáo về Bộ GTVT (qua Cục ĐBVN) để kịp thời xử lý.