ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2007/CT-UBND

Huế, ngày 09 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞHỮU NHÀ NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, xử lýnhà đất thuộc sở hữu nhà nước, Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 củaThủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý công sở các cơ quan hànhchính nhà nước và để thực hiện chương trình hành động thực hành, tiết kiệm,chống lãng phí, tăng cường quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu:

1.Các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xãhội-nghề nghiệp (gọi chung là các đơn vị HCSN) thuộc dự toán ngân sách địaphương; các công ty nhà nước trực thuộc tỉnh; các tổ chức kinh tế phải di dờitheo quyết định của cấp có thẩm quyền thực hiện việc sắp xếp lại các cơ sở nhà,đất là trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúngmục đích sử dụng được giao, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩmquyền phê duyệt để đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả vàtheo tiêu chuẩn định mức quy định.

2. Các đơn vị được Nhà nước giao quản lý nhà, đất là trụsở làm việc, cơ sở sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu nhà nướctuyệt đối không được:

a) Bán, chuyểnnhượng trái phép;

b) Góp vốnliên doanh với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để sản xuất kinh doanh,dịch vụ khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép;

c) Phân chia chocán bộ công nhân viên để làm nhà ở;

d) Điều chuyểncho các đơn vị khác trái thẩm quyền.

3. Các cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chứcxã hội - nghề nghiệp tuyệt đối không được cho thuê nhà, đất thuộc trụ sở làmviệc. Các cơ sở nhà, đất hiện đang cho thuê một phần hoặc toàn bộ thì đơn vịcho thuê phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 30/9/2007; quá thời hạn nêu trêncác đơn vị không chấm dứt hợp đồng cho thuê thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Trường hợp cáccơ sở nhà, đất hiện đang bố trí cho thuê phù hợp với quy hoạch được duyệt, phù hợpvới chức năng nhiệm vụ của đơn vị thì đơn vị phải lập phương án cho thuê thốngnhất với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Huế, trình Ủy ban nhândân tỉnh xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

4. Thủ trưởng cácđơn vị HCSN; công ty nhà nước; tổ chức kinh tế thực hiện di dời, sắp xếp lạinhà, đất thuộc cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc đến nơi ở mới theo quy hoạch phảidi dời thực hiện kê khai, báo cáo đầy đủ, đúng hiện trạng sử dụng của từng cơsở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng; căn cứ kết quả rà soát, kiểm tra việcquản lý sử dụng cơ sở nhà đất, chức năng nhiệm vụ được giao, biên chế được duyệt,ngành nghề kinh doanh, tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc để lập vàbáo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất hiện được giao quản lýsử dụng theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số213/2006/QĐ-TTg.

5. Giám đốc cácsở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố Huế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc nộidung Chỉ thị này; đồng thời, tiến hành rà soát, kiểm tra việc sử dụng nhà, đấtvà tổng hợp phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các đơn vị trực thuộc cấp,ngành đang quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

6. Giao cho Giámđốc Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban chỉđạo, kế hoạch và phương án triển khai thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg .

Nhận được Chỉ thịnày, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thựchiện. Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc thì khẩn trương báo cáovề Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện