ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 11 năm 2011

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Bo him hi vàbohim y tế là chính sách quan trng ca Đng vàNhànước, góp phn an sinh xã hi. T khi Lut Bo him xã hi và Lut Bo him y tế có hiu lc thi hành, đã tạo thunli trong tổ chc thc hin cnh sách, chế độ bo him hi, bo him y tế đối vi ngưitham gia và thụhưng, góp phn đm bo an sinh xã hi, thúc đy phát trin kinh tế, xã hitrên đa bàn Tỉnh.

Tuy nhiên, vn còn tình trng một s Doanh nghiệp ln tránhtrách nhim đóng bo him xã hi, bo him tht nghip cho ngưi lao đng như: không đóng, đóng chm, đóng không đy đ theo quy định làm nh hưng đến quyn li ca ngưi lao động. Công tácqun quỹ khám, cha bnh bo him y tế còn nhiu bt cập, tình trng lm dụng quỹ bo him y tế đã xy ra ở một s cơ s khám, cha bnh, nh hưng đến quyn li ca ngưi có thẻbohim y tế. Công tácqun nhà nưc v bo him xã hi, bo him y tếchưa cht ch. S phi gia c ngành chc năng thiếu thưng xuyên, công tác kim tra, thanh tra x phát vi phm Lut bo him xã hi, bo him y tếchưa hiu qu.

Đ khc phc nhng tồn ti nêutrên, nhm thc hin nghiêmLut Bohim xã hội và Lut Bo him y tế, đm bo quyn và li ích chính đáng cangưi lao động và ngưi dân trên đa bàn Tnh; Ủy ban nhân dân Tỉnh Ch thị:

1. S Lao đng - Thương binh hội.

- Cặp nht s liu c lưng Doanh nghip, cơ s sn xut đưc thànhlp và hot động để yêu cu ngưi s dng lao đng và ngưi lao động tham giabohim xã hi.

- T chc kim tra,thanh tra vic thc hin chính sách bo him xã hi,tc hết tập trung kim tra, thanh tra c doanh nghiệp không đóng, đóng chm bo him, x kiên quyết theo đúng pháp lut. Theo dõi, tng hp báookết qu thanh tra,kim tra xử vi phm pháp lut bo him hi v y ban nhân dân Tỉnh định k 6 tháng một ln.

- Thưng xuyên kim tra, rà soát c đi tưngdin chính sách, ngưicó công, đi tưnghưng bo tr xã hi, ngưi cao tui, ngưi nghèo, tr emdưi 6 tui; phi hp vi Bo him hi Tỉnh thc hin vic mua và cấp thẻbohim y tế kp thi.

2. Bảo hiểm xã hội Tnh.

- Đy mnh công tác tuyên truyn Lut Bảo him xã hi và Lut Bohim y tế đếncđơn vị s dụng lao đng và ngưi lao đng trên đa bànTỉnh, để mi ngưi thông sut tự giác thc hin. Xây dng kế hoch phát trin đi tưng tham gia bo him xã hi, bo him y tế hàng năm, tiến tibohim xã hi cho mi ngưi lao đng bo him y tế toàn dân vào năm2014.

- Tăng cưng công tác kim tra và kp thi thông tin tình hình thc hin bo him hi, bo him y tế ca c Doanh nghiệp, tổ chc trênđịa bàn, để S Lao đng - Thương binh và hi, S Y tế kp thi tổ chc thanhtra,x đi vi c Doanh nghiệp, tổ chc có hành vi vi phm pháp lut.

3. S Tư pháp: tổ chc tuyên truyn, ph biến Lut Bo him xã hivàLut Bo him y tế đến ngưis dụng lao động và ngưi lao đng trong c Doanh nghiệp trên đa bàn Tỉnh.

4. S Ytế:

- Chỉ đo c cơ s khám, cha bnh tổ chc tiếp nhn, khám cha bnh cho ngưibnhcó th bo him y tế theo đúng trình t và thủ tc về khám, cha bnh bo him y tế theo qui định, nâng cao cht lưng việc khám,cha bnh bo him y tế.

- Qun cht ch quỹ khámcha bnh bo him y tế, chỉ định hp lýkỹ thut, dch vụ y tế, s dụng quỹ khám, cha bnh bo him y tế đúng mụcđích, hiu qu.

- Tăng cưng kim tra, giám sát vic khám cha bnh cho ngưi cóthbo him y tế, tăng cưng công tác qun quỹ bo himy tế, nhm phcvụ tốt cho ngưi có thẻbohim y tế.

5. S Kế hoch Đutư: Cung cấp thông tin kp thi cho Bo him xã hi Tỉnh v danh sách c Doanh nghiệpđã đăng kýkinhdoanh để Bohim xã hi Tỉnh theo dõi, cập nht danh sách Doanh nghiệpvà trin khaithc hin Lut Bo him xãhivà Lut Bo him y tếtheo quy định.

6. S Tài chính: xây dng d toán kinh phí mua bo him y tế hàngnăm cho c đi tưng thuộc S Lao đng - Thương binh và hi qun lývàđm bo ngun kinh p h tr cho các đi tưng đưc ngân sách nhà nưc h tr mua bo him y tế theo đúng quy định ca Lut Bo him y tế.

7. S Giáo dc Đào to.

- Chỉ đo c tng hc, c cơ s giáo dc trc thuc, tăng cưngtuyêntruyn vn đng tham gia bo him y tế cho học sinh, sinh viên, để c em đưc thụ hưngchế độ chính sách h tr ca nhà nước. Chỉ đo, kimtra vic s dụng đúng mục đích và có hiuqu quỹ bo him y tế để li trưng hc, đểchăm sóc sc khỏe ban đu cho học sinh, sinh viên.

- Thc hin vic phát hành thẻbohim y tế kp thi cho học sinh, sinhviên, có tham gia bo him y tế; xây dng quy chế phi hp trong công tácthu p bo him y tế và phát hành th cho học sinh, sinh viên thuộc ctng học trên đa bàn Tỉnh, tạo điu thuncho vic đóng p bo him y tếhọcsinh, sinh viên hàng năm.

8. Cc thuế Tnh:

- Cung cấp danh sách c Doanh nghip đang hot đng, ngưi np thuế để làmcơs thc hin bo him xã hi, bo him y tế, bo him thtnghiệp theo quy định.

- Xác minh thu nhp ca ngưi lao đng đăng ký nộp thuế, so vi thu nhp đóng bo him hi làmcơs x c trưng hp khai mang thunhp ca ngưi lao đng ti c Doanh nghip.

9. Ban Qun Khu kinh tế Tnh:

- Có bin pháp đôn đốc c Doanh nghip thc hin nghiêm Lut Bohim xã hi và Lut Bo him y tế thuộc địa bàn qun lý.

- Đ xut x lý nghiêm c Doanh nghip có hành vi vi phm Lut Bo him xã hội và Lut Bo him y tế thuộc phm vi qun lý.

10. Ủy ban nhân dân các huyn, th xã, thành phố.

- Tăng cưng chỉ đo công tác tuyên truyn, ph biến Lut Bo him hi, Lut Bo him y tế ti ngưidân trên địa bàn. Hàng năm xây dng chỉtiêu phát trin đi tưng thamgiabo him xã hi, bo himy tếvào chươngtrình kế hoch phát trin kinh tế, xã hi ca đaphương.

- Thưng xuyên Chỉ đo liên ngành tổ chc kim tra thc hin pháp lut lao đng ti đa phương, kịp thi phát hin và kiến nghị cơ quan có thmquyn xử pht vi phm hànhchínhnhng Doanh nghip n hoc trn tránh thc hin nghĩa vụ bo him hi cho ngưi lao đng.

11. Đề ngh Ủy ban Mặt trn T quốc Vit Nam Tnh và c đoànthTỉnh phi hp vi c S, Ngành có liên quantổ chc tuyên truyn phổbiến pháp lut v bo him xã hi, bo him y tế cho c thành viên, đoànviên, hi viên tích cc hưng ng và tăng cưng c hot đng giámsát vic thc hin Lut bo him xã hi, Lut bo him y tế.

12. Các cơ quan, t chức, Doanh nghip tn đa bàn Tnh

- Có trách nhin tổ chc thc hin nghiêm túc Lut Bo him xã hi Lut Bo him y tế; trích np đyđ bo him xã hi, bo him y tế và bo him tht nghiệp cho ngưi lao đng theo đúng quy định ca pháp lut;

- Phi hp cht ch vi cơquan Bo him xã hi đểthanh toán kp thi, đúngc chế độ bo him xã hi, bo him y tế và bo himtht nghip cho c đối tưng thụ hưng.

Yêu cu Thủ trưng c S, Ngành Tỉnh có liên quan, y ban nhân dânchuyn, thị xã, thành ph và c cơ quan, tổ chc, Doanh nghiệpnghiêm túc trin khai thc hin Chỉ thị này ti đa phương, đơn vị mình. Địnhk 6tháng và hàng năm có báo o đánh giá kết qu thc hin Lut Bo him xã hi và Lut Bo him y tế v y ban nhândân Tỉnh để có chỉ đo kp thi nhm thc hin tốt c chính sách an sinh xã hi, ổn định tình hình an ninh trt tự trên đabànTỉnh.

Chỉ thịnày có hiu lc sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhn:
- Văn phòng Chính ph (I,II)
- B Lao động - Thương và hội;
- Bo him hi Vit Nam;
- Cục kim tra văn bn - B Tư pháp;
- Thưng trực Tnh y;
- Thưng trực HĐND Tnh;
- Thưng trực UBND Tnh;
- Các S, Ban, ngành Tnh;
- y ban MTTQ Vit Nam Tnh;
- VP Tnh u và các Ban Tnh u;
- Các Ban HĐND Tnh;
- Các Đoàn thể Tnh;
- Các Doanh nghip trên đa bàn Tnh;
- UBND huyn, th xã, thành ph;
- Lưu: VT, NC/VX. Hg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan