ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI LUẬTTHUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Quốc hộikhoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực thihành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽthay thế cho Pháp lệnh Thuế nhà đất. Điểm mới của Luật Thuế sử dụng đất phinông nghiệp là ngoài đất ở tại đô thị và đất ở nông thôn thì còn có các loạiđất như: đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu côngnghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác,chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm thuộc diện chịuthuế sử dụng đất phi nông nghiệp; căn cứ xác định số thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp là giá đất và thuế suất. Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có ýnghĩa hết sức quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của nhân dân, tấtcả các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn cả nước. Do đó, để triểnkhai thành công Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhất thiết phải có sự chỉđạo tập trung, toàn diện và thống nhất của cấp ủy đảng và Ủy ban nhân dân cáccấp đến các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, quần chúng và nhân dân...

Mục tiêu ban hành của Luật Thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp nhằm góp phần tăng cường công tác quản lý thuế, quản lý về sử dụng đấtđược minh bạch, công bằng, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiếtkiệm, có hiệu quả đồng thời góp phần hạn chế đầu cơ về đất đai. Để đáp ứng cácyêu cầu trên, thực hiện Công văn số 12056/BTC-TCT ngày 09 tháng 9 năm 2011 củaBộ Tài chính về việc phối hợp triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phinông nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị:

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉđạo triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đâygọi tắt và Ban chỉ đạo địa phương) do một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh làm trưởng ban, Cục trưởng Cục Thuế làm phó ban thường trực, lãnh đạo SởTài chính phó ban, tham gia Ban chỉ đạo còn có lãnh đạo các Sở Tài nguyên vàMôi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố, giúp việc Ban chỉ đạo có một tổ thường trực đặt tại Cục Thuếtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do một đồng chí Phó cục Trưởng Cục Thuế làm tổ trưởng Tổthường trực và các thành viên liên quan; quy định quyền hạn và trách nhiệm củaBan chỉ đạo triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại địa phươngtheo các nội dung sau:

- Tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạoviệc tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Chỉthị này.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và đề ra các giảipháp để đảm bảo triển khai thành công Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệptrên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành có liênquan và các địa phương nghiêm túc thực hiện các chương trình, kế hoạch và cácgiải pháp triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Ban Chỉ đạotỉnh đề ra.

- Hàng quý, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quảtriển khai thực hiện các công việc đã giao cho các sở, ngành và các địa phương.Phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khaithực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Chỉ thị này.

2. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm:

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành, Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan lập kế hoạchtổ chức thực hiện triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàntỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp - Cơ quan thườngtrực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp với Ủyban nhân dân địa phương thông báo đến từng tổ chức, cá nhân, hộ gia đình biếtnội dung chính sách thuế sẽ áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Tổ chức tậphuấn cho cán bộ thuế và cán bộ xã, phường trực tiếp làm công tác ủy nhiệm thuthuế về nội dung thông tư hướng dẫn về chính sách thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp để đảm bảo triển khai thực hiện đúng, kịp thời Luật Thuế sử dụng đất phinông nghiệp. Tổ chức công bố đường dây nóng tại Văn phòng Cục Thuế và Chi cụcThuế cấp huyện, thị xã, thành phố để thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướngmắc trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Luật Thuếsử dụng đất phi nông nghiệp, phối hợp với bộ phận chức năng xử lý ngay cácvướng mắc phát sinh tại địa phương. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thìbáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để kịp thời giảiquyết.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm địnhbảng giá đất để đảm bảo khi ban hành bảng giá đất từ năm 2012 có đầy đủ cácthông tin về giá theo vị trí thửa đất, phù hợp quy định của pháp luật hiệnhành, phục vụ cho việc tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường, các văn phòng đăng kýnhà, đất tại các địa phương có trách nhiệm:

- Cung cấp cơ sở dữ liệu về hồ sơ kê khai của thửa đấtmà cơ quan tài nguyên và môi trường đang quản lý cho cơ quan thuế để làm căn cứtính thuế;

- Rà soát các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vềhạn mức đất ở tại địa phương tương ứng với các loại giấy chứng nhận quyền sửdụng đất đã cấp trong từng thời kỳ làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp;

- Phối hợp với cơ quan thuế trong việc xác định cácthông tin liên quan đến diện tích đất chịu thuế của người nộp thuế;

- Chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường cấp cơ sởphối hợp với cơ quan thuế trong việc xác định các thông tin liên quan đến thửađất chịu thuế của người nộp thuế như diện tích đất, vị trí đất, giá đất... đểlàm căn cứ tính thuế.

5. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

Chỉ đạo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh tổ chức việc thông tin tuyên truyền trên các phương tiệntruyền thông đại chúng kịp thời những nội dung mới của Luật Thuế sử dụng đấtphi nông nghiệp đến tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đượcbiết để thực hiện. Chỉ đạo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh dành thời lượng và chuyên mục trang báo thoả đáng để tuyên truyền, phổbiến về Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộctỉnh có trách nhiệm:

- Thành lập Ban Chỉ đạo tại địa phương để tổ chứctriển khai thi hành Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn đạt đượchiệu quả cao nhất;

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp vớicơ quan thuế trong việc xác định các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuếcủa người nộp thuế như: diện tích đất, vị trí đất, giá đất... để làm căn cứtính thuế;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tạođiều kiện về cơ sở vật chất, chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp cùng cơquan thuế để thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấntrong việc phát hành tờ khai, xác định một số chỉ tiêu trong tờ khai như: xácđịnh diện tích chịu thuế trong đó ghi rõ diện tích lấn chiếm (nếu có), loạiđất, vị trí thửa đất, giá đất... và tuyên truyền phổ biến Luật Thuế sử dụng đấtphi nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này. Trong quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnhđể kịp thời chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày,kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên