ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2014/CT-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 10 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Luật Tiếp công dân được Quốc hộikhóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thihành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Ngày 26 tháng 6 năm 2014, Chính phủ đã banhành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtTiếp công dân. Để triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định của Chínhphủ về tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành;thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức phổ biến, quán triệtnhững nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Tiếp công dân đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyềnquản lý và người dân trên địa bàn để biết và thực hiện đúng quy định. Việctuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân phải được tiến hànhthường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với từng đốitượng;

b) Bố trí nơi tiếp công dân (trụsở, địa điểm tiếp công dân) thuận lợi, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ việc tiếpcông dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý; ban hành nộiquy, quy chế tiếp công dân; thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân; lựa chọnvà phân công cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân theo đúngquy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP .

c) Trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, cácngành thuộc quyền quản lý thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Tiếp công dânvà Nghị định số 64/2014/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

d) Thực hiện nghiêm túc chế độ báocáo định kỳ và đột xuất về công tác tiếp công dân gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh(qua Thanh tra tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để tổng hợp, tham mưu Ủyban nhân dân tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ và Chính phủ theo quy định.

2. Ngoài việc thực hiện các nhiệmvụ nêu tại mục 1 Chỉ thị này, các cơ quan sau đây có trách nhiệm:

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhgiúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ có phẩm chất,năng lực, kinh nghiệm làm công tác tiếp công dân và chuẩn bị các điều kiện cầnthiết khác để tổ chức thi hành nghiêm túc Luật Tiếp công dân và Nghị định số64/2014/NĐ-CP ;

b) Thanh tra tỉnh:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quảnlý Nhà nước về công tác tiếp công dân; phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhhướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân; tham mưu thực hiện chế độ báo cáođịnh kỳ với Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhândân tỉnh về công tác tiếp công dân.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan thực hiện rà soát các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đểtham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản không còn phù hợp nhằm bảo đảmthực hiện công tác tiếp công dân đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khaixây dựng cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh trong phạm vi toàn tỉnh để kết nối với cơ sở dữ liệu củaThanh tra Chính phủ;

c) Sở Tư pháp:

- Cơ quan thường trực Hội đồngphối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp với cácđơn vị liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dânvà các văn bản pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp để người dânbiết, thực hiện đúng quy định.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh vàcác đơn vị liên quan thực hiện rà soát các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đãban hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản không còn phù hợp nhằmbảo đảm thực hiện công tác tiếp công dân đúng quy định của pháp luật;

d) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vớiThanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưuỦy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân huyện và cácchính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân theoquy định;

đ) Công an tỉnh chỉ đạo Công ancác địa phương tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở tiếp công dântỉnh, huyện và địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dântheo quy định của Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP .

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ QuốcViệt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tăng cường công táctuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của ngườikhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định pháp luật. Giám sát tráchnhiệm về tiếp công dân và phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, đơn vịtrong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dântheo quy định.

4. Tổ chức thực hiện:

Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhsau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành;thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉthị này.

Giao Chánh Thanh tra tỉnh có tráchnhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thựchiện và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thờinhững khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị