THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀTỔNG RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCHMẠNG TRONG 2 NĂM 2014 - 2015

Phát huy truyền thống đạo lý "Uốngnước nhớ nguồn" của dân tộc, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã banhành nhiều chủ trương chính sách và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả cácchính sách đối với người có công với cách mạng, từng bước nâng cao đời sống vậtchất và tinh thần của người có công, góp phần giữ vững n định chính trị - xã hội, thhiện truyềnthống tốt đẹp của dân tộc.

Tuy nhiên, ở một số Bộ, ngành, địaphương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách đối với ngườicó công với cách mạng chưa được quan tâm đúng mức; còn chưa xử lý kịp thời mộtsố tồn đọng đối với người có công, chưa kiến nghị kịp thời việc sửa đổi, bổsung các chính sách để giải quyết khó khăn của một bộ phận gia đình người cócông với cách mạng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; việc tổchức thực hiện chính sách còn sai sót, tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu trong dưluận xã hội.

Để đánh giá đầy đủ, toàn diện việcthực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, đáp ứng nguyệnvọng của người có công và toàn xã hội, kiên quyết khắc phục các thiếu sót, chậmtrễ trong việc thực hiện đầy đủ chính sách cho người có công và tiếp tục hoànthiện chính sách người có công theo các đối tượng khác nhau, hướng tới kỷ niệm60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 70 năm thành lập Quân đội nhân dânViệt Nam và 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Thủ tướng Chính phủchỉ thị:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựngChương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối vớingười có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 với 7 đối tượng là: Liệt sĩvà gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, ngườihoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cáchmạng, cựu thanh niên xung phong kháng chiến và thực hiện chính sách ưu đãingười đối với người có công với cách mạng đã được ban hành. Trên cơ sở kết quảrà soát, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền:

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịpthời các chính sách cho đối tượng là người có công với cách mạng, khắc phục cácsai sót tiêu cực;

- Kiến nghị các cơ quan nhà nước cóthẩm quyền chỉ đạo thực hiện đúng, đy đủ chính sách ưuđãi đối với người có công với cách mạng đã được ban hành,trong đó đặc biệt quan tâm đối với người có công thuộc diện hộ nghèo, còn khókhăn về nhà , người có công sống cô đơn không nơi nươngtựa, người có công và gia đình người có công ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứcách mạng;

- Kiến nghị việc biểu dương khenthưởng đối với các tập thể và cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi đi với người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chứcrà soát đối tượng người có công thuộc phạm vi quản lý để cung cấp số liệu vàphối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vàBan Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam thực hiện Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưuđãi đối với người có công với cách mạng.

3. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phícho việc thực hiện Chương trình phối hợp tổng rà soát chính sách ưu đãi đối vớingười có công với cách mạng.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông xâydựng và triển khai chương trình tuyên truyền về các chính sách đối với người cócông với cách mạng, giới thiệu các đin hình người có công vượt khó, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xãhội ở các địa phương, kết quả thực hiện chính sách người có công ở các địaphương, nhu cầu khắc phục chậm trễ, thiếu sót trong việc thực hiện chính sáchngười có công; góp phần tạo phong trào toàn xã hội chăm sóc người có công,thiết thực kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 70 năm thành lậpQuân đội nhân dân Việt Nam và 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

5. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo vàtổ chức thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãiđối với người có công tại địa phương; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam cùng cấp triển khai thực hiện đúng thời hạn, chính xác vàcó hiệu quả Chương trình này; báo cáo kết quả tổng rà soátngười có công với cách mạng được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước cho Hộiđồng nhân dân cùng cấp vào tháng 10 năm 2015.

6. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trậnTổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan nhà nước cóthẩm quyền tuyên truyền các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với ngườicó công với cách mạng; hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Namcác cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp rà soát,lập danh sách người có công với cách mạng chưa hoặc chưa được hưởng đầy đủ cácchính sách ưu đãi của Nhà nước cũng như việc thực hiện các chính sách tại địaphương; giám sát việc thực hiện Chương trình này.

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo kếtquả tổng rà soát người có công với cách mạng chưa được hưởng chính sách ưu đãicủa Nhà nước trong 2 năm 2014 - 2015 và định hướng thực hiện chính sách ngườicó công các năm sau cho Chính phủ vào tháng 10 năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ,ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khaithực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân ti cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cng TTĐT, các Vụ: NC, PL, KTTH, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng