UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Yên Bái, ngày 21 tháng 9 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁCBIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI Ở NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

Theo báo cáo của Chi cục Thú y, từ đầu năm 2007đến nay, số người chết do bệnh dại tăng đột ngột, đã có 14 người chết, nhiềuhơn cả năm 2005 và 2006 cộng lại. Tuy nhiên công tác phòng, chống bệnh dại cũngcòn nhiều tồn tại yếu kém đó là: Chưa có biện pháp khả thi để giải quyết ổ bệnhdịch trên đàn chó, còn nhiều người dân chưa biết mối nguy hiểm của bệnh dại,chủ quan.

Trước tình hình và diễn biến phức tạp của bệnhdại tại các địa phương nhất là tại huyện Yên Bình, Văn Yên và huyện Lục Yên;việc khống chế dịch bệnh dại, hạn chế ngay thiệt hại về người là việc làm cấpbách hiện nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành cần tập trungtriển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Củng cố và thành lập Ban chỉ đạo phòng, chốngbệnh dại cấp tỉnh và cấp huyện, riêng huyện Lục Yên, Văn Yên và huyện Yên Bìnhthành lập Ban chỉ đạo tới cấp xã; huy động và phối hợp các lực lượng triển khaichỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống bệnh dại.

2. Giao Sở Văn hoá thông tin chủ trì, phối hợpvới các ngành liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bệnh dại,cách xử lý các vấn đề liên quan đến bệnh dại trên các phương tiện thông tin đạichúng, nhằm nâng cao trách nhiệm phòng, chống bệnh dại của các cấp, các ngành;đặc biệt ở những vùng có nguy cơ cao về bệnh dại và cách phòng, chống.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉđạo Chi cục Thú y phối hợp với các địa phương, đặc biệt là các huyện, xã đãphát sinh bệnh dại, tổ chức tiêu diệt toàn bộ đàn chó theo các quy định củaPháp lệnh Thú y;

- Tổ chức điều tra, nắm bắt tình hình bệnh dạitrên đàn chó nuôi tại các địa phương và tổ chức tiêm phòng bệnh dại cho đànchó; khống chế tình hình lây lan bệnh dại trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tiếp tục chỉ đạo về các biện pháp tăng cườngphòng, chống bệnh dại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại Nghịđịnh số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ "Về việc phòng chốngbệnh dại ở động vật";

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành cóliên quan xây dựng kế hoạch phòng, chống giám sát bệnh dại tại tỉnh Yên Bái năm2007 và những năm tiếp theo; đặc biệt là huyện Lục Yên, Văn Yên và Yên Bình.

4. Sở Y tế: Tiếp tục đưa công tác phòng, chốngbệnh dại là một trong các nhiệm vụ cần ưu tiên tập trung chỉ đạo về công tác ytế dự phòng của tỉnh trong những tháng cuối năm 2007 và các năm tiếp theo;

- Bố trí cán bộ để phối hợp liên ngành về côngtác phòng, chống bệnh dại ở người; chỉ đạo các tuyến y tế xây dựng, triển khaikế hoạch phòng, chống bệnh dại ở người. Giúp các huyện Yên Bình, Văn Yên và LụcYên xây dựng kế hoạch xử lý ổ dại tiềm ẩn ở các địa phương này, triển khai ngaycác hoạt động tiêm phòng bệnh dại cho người.

- Nghiên cứu mở thêm các điểm tiêm phòng bệnhdại tại các huyện, thị xã, thành phố để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.Chủ động có đủ vác xin phòng bệnh dại để đảm bảo nhu cầu tiêm phòng cho người.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chốngbệnh dại của địa phương. Riêng huyện Lục Yên, Văn Yên và Yên Bình thành lập Banchỉ đạo tới cấp xã, khẩn trương khảo sát thực trạng bệnh dại trên đàn chó nuôivà phối hợp với các ngành chức năng công bố dịch để có các giải pháp mạnh trongviệc xử lý ổ dại tại Yên Bình, Văn Yên và Lục Yên. Tại các xã có dịch, phải tổchức tiêu diệt toàn bộ đàn chó theo các quy định của Pháp lệnh Thú y.

- Trên cơ sở hướng dẫn của các ngành chức năng,xây dựng ngay kế hoạch hành động để tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm khốngchế, kiểm soát dịch bệnh dại trên đàn chó, không để người bị chó dại cắn bịchết do không thực hiện các biện pháp về y tế.

- Hàng năm bố trí kinh phí cho công tác phòng,chống bệnh dại tại địa phương.

6. Các ngành chức năng có trách nhiệm phối hợpvới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế xây dựng kế hoạch và tổchức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ chuyên ngành và của tỉnh về côngtác phòng, chống bệnh dại trên người và động vật tại tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình