ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGHIÊMTÚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CƠ QUAN,ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Nhằmtiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại các cơ quan,đơn vị và địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo tinhthần Công văn số 6930/VPCP-KSTT ngày 03/10/2011 của Văn phòng Chính phủ thôngbáo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Trên cơ sở kết quả kiểm tra việcthực hiện công tác kiểm soát TTHC tại tỉnh Thái Nguyên (tháng 11/2011)của Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ; Chủtịch UBND tỉnh chỉ thị các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố,thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện công táckiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức vềcác quy định hành chính trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thủ trưởngcác Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủtịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiên cứu và tổ chức quán triệt nội dungNghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tụchành chính, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếpnhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính chotoàn thể cán bộ, công chức của đơn vị mình; nghiêm túc cử cán bộ đầu mốithực hiện công tác Kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị (bằng văn bản).

2. Các Sở, Ban, ngành chủ động phối hợp với Vănphòng UBND tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời công bố, công khai TTHC đượcsửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; TTHC bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyềngiải quyết của cơ quan, đơn vị mình; Đồng thời trình Chủ tịch UBND tỉnh côngbố, công khai những TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; TTHC bị huỷ bỏhoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã theongành, lĩnh vực đang quản lý ngay khi văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quyđịnh định mới về TTHC có hiệu lực thi hành.

3. Thực hiệnviệc rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vịđã được công bố, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (http://thainguyen.gov.vn)và trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (http://csdl.thutuchanhchinh.vn) nhằmkịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc huỷ bỏ quy định,TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quyđịnh và thực hiện TTHC, nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho ngườidân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ TTHC.

4. UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơnvị cấp xã trên địa bàn triển khai công tác kiểm soát TTHC; thường xuyên kiểmtra, đôn đốc và hướng dẫn công tác, nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao nhận thức,trình độ đối với cán bộ đầu mối cấp xã trong công tác kiểm soát TTHC.

5. Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBNDcác huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn phải nghiêmtúc công khai địa chỉ([*])tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chínhtại Bộ phận văn thư hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vịmình.

6. Văn phòng UBND tỉnh định kỳ hàng quý, tổ chức giao ban với lãnh đạo cácSở, Ban, ngành và lãnh đạo UBND cấp huyện về công tác kiểm soát TTHC. Đối vớiUBND cấp huyện, định kỳ hàng quý, tổ chức giao ban giữa lãnh đạo UBND cấp huyệnvới các cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC tại cấp xã.

7. Các cơ quan được giao nhiệm vụchủ trì soạn thảo và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL có quyđịnh về TTHC phải tổ chức đánh giá tác động của TTHC đúng theo các quy định tạiNghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới Văn phòng UBND tỉnh, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy địnhvề nội dung và định mức chi cụ thể cho hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàntỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

9. Sở Nội vụ phối hợp với Vănphòng UBND tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh đưa nội dung thực hiện hoạt động kiểmsoát TTHC là một trong những tiêu chí để xem xét thi đua, khen thưởng, đề bạt,bổ nhiệm cán bộ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 945/QĐ-TTg Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiểm soátTTHC; hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thường xuyên tựkiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức;chủ động báo cáo những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thựchiện với UBND tỉnh để có phương án xử lý.

10. Các Sở, Ban,ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã cần đẩy mạnh công tác truyền thông về kiểmsoát TTHC, trong đó có truyền thông nội bộ để lãnh đạo và toàn thể cán bộ, côngchức nắm rõ về hoạt động kiểm soát TTHC; tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý phảnánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm hỗ trợ hiệu quảcho hoạt động kiểm soát TTHC.

11. Đài Phát thanh - Truyền hìnhtỉnh, Báo Thái Nguyên và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện dành nhiềuthời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền tới người dân và cộng đồng doanhnghiệp về nội dung và tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát TTHC. Đồngthời cũng thông tin đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp về Quy chế tiếpnhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chínhtrên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 của UBND tỉnh). Thường xuyên tuyên truyền đểcác tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được biết, phản ánh về sự nhũng nhiễu,không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các quy định về TTHC đã được côngbố, công khai và tham gia đóng góp xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC; đồngthời nêu gương những cán bộ, công chức có sáng kiến cải cách TTHC, tận tâm, tậntụy trong phục vụ nhân dân.

12. Thủ trưởngcác Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã quántriệt Chỉ thị này đến từng cán bộ, công chức. Xử lý nghiêmminh và công khai biện pháp, hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức vi phạmtrong việc thực hiện TTHC; tổng hợp báo cáođịnh kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và đột xuất về tình hình thực hiện kiểm soátTTHC.

13. Chỉ thị nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh có tráchnhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánhgiá kết quả thực hiện của từng cơ quan, đơn vị theo các nội dung được quy địnhtại Chỉ thị này. Khi phát hiện vi phạm của các cơ quan, đơn vị và công chức cóliên quan thì chủ động đề xuất ban hành văn bản chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cươnghành chính. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo tình hình triểnkhai thực hiện để Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (B/c);
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- TT Tỉnh uỷ (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các phòng TH thuộc VP UBND tỉnh;
- Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, Nội chính, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long([*]) Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên- số 18, đường Nha Trang, TP Thái Nguyên. Điện thoại: 0280.3855332