ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 27 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAOCHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤCHÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Triển khai thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cảicách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và các văn bản liên quan về công táccải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính;

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh xácđịnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụtrọng tâm trong thực hiện Chương trình cải cách hành chính; kết quả đạt được đãtạo nhiều chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quảthủ tục hành chính, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp,góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội. Tuynhiên, kiểm soát thủ tục hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Sựchỉ đạo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các ngành, các cấp chưa quyếtliệt; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị,cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm túc, chậm so với thời gian quy định;cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chínhở một số lĩnh vực chưa tốt; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở mộtsố đơn vị chưa đồng bộ; việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính chưa đápứng đúng yêu cầu chỉ đạo (nhất là ở các đơn vị cấp xã).

Để tiếp tục triển khai, thực hiện nâng cao chấtlượng có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hànhchính, nhất là sau khi chuyển giao nhiệm vụ và bộ máy tổ chức làm công tác kiểmsoát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp; Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địaphương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy chế phốihợp công bố, công khai thủ tục hành chính; Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lýphản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; Quy địnhvề trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Kế hoạch kiểmtra, kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính hàng năm tại cơ quan, đơn vị mình.Xác định rõ nhiệm vụ thực hiện phải gắn với trách nhiệm của cá nhân, đơn vị; bốtrí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểmtra, đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểmsoát thủ tục hành chính theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ, ngànhTrung ương.

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính,kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm, là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thànhnhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơquan, đơn vị; bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cánhân.

2. Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi là Ủy ban nhân dâncấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy bannhân dân cấp xã):

a) Tiếp tục triển khai thực hiện mạnh mẽ côngtác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, nhất là nhữngthủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất kinh doanh củangười dân, doanh nghiệp; lưu ý tập trung ở các lĩnh vực: Đất đai, môi trường,đầu tư, xây dựng, đăng ký kinh doanh, bồi thường, tái định cư, hành chính, tưpháp v.v…; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa những thủ tục hành chính hiện hành đểcông bố bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc còn thiếu hoặc bị sửađổi; tổ chức niêm yết, công khai đầy đủ tất cả thủ tục hành chính theo ngành,lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chếmột cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại tại cơ quan, đơn vị.

b) Tập trung đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnhthái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tiếpnhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ; giải quyết kịp thời các đơn, thư phảnánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các quy định hành chính.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị, địa phương tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thiết lậphệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính để triển khai thực hiệntốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấphuyện, UBND cấp xã. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác kiểmsoát thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh,kiến nghị. Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tụchành chính cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dâncấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phốihợp với Sở Tư pháp, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh Truyềnhình Đồng Nai thực hiện tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính;công khai đầy đủ thủ tục hành chính, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiếnnghị trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ côngở mức độ 3 và tiến hành triển khai thực hiện dịch vụ công ở mức độ 4; triểnkhai phần mềm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Ủy bannhân dân cấp huyện.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối ngânsách, đảm bảo kinh phí triển khai, thực hiện công tác cải cách thủ tục hànhchính, kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm của tỉnh.

6. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ vàcác cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ hoặc đột xuất có đề xuất sáng kiến,kiến nghị, cách làm hiệu quả về cải cách thủ tục hành chính, trình Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinhdoanh; nhất là những lĩnh vực hiện đang gây nhiều bức xúc trong xã hội.

7. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Chỉ thị này và báo cáo kết quả trước ngày 10 của tháng thứ ba của mỗiquý về Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc,theo dõi quá trình tổ chức, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (BTP);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo, Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái