ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Nghệ An, ngày 30 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Theo số liệu tổng hợp của ngành Nông nghiệp và PTNTtỉnh Nghệ An, từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi trên 8.000 ha rừngvà đất lâm nghiệp sang các mục đích khác, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xãhội, an ninh quốc phòng. Nhìn chung, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thựchiện theo đúng quy định của Pháp luật. Tuy nhiên, công tác giám sát chuyển đổimục đích sử dụng rừng gặp nhiều khó khăn do việc bồi thường giải phóng mặt bằngcủa nhiều dự án triển khai chậm, kéo dài. Do vậy, việc lợi dụng chuyển đổi mụcđích để khai thác gỗ, phát nương làm rẫy, chặt phá rừng tự nhiên để trồng rừng,lấn chiếm đất rừng, phá rừng trái phép đã diễn ra ở một số địa phương trongtỉnh nhưng chính quyền địa phương, chủ rừng và các cơ quan chức năng chưa cóbiện pháp ngăn chặn triệt để.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, góp phầnbảo vệ rừng và thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyển đổi mục đích sử dụngrừng được quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủvề thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về Quy định bổ sung về quy hoạch sửdụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư số 23/2013/TT-BNN ngày 04/05/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về việc cảitạo rừng tự nhiên nghèo kiệt; Thông tư số 24/2013/TT-BNN ngày 04/05/2013 của BộNông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụngrừng sang mục đích khác. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Banngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm túc các nộidung sau:

1. UBND các huyện, thành, thị

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Nôngnghiệp và PTNT, Giám đốc các dự án đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng,Hạt trưởng Kiểm lâm và Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện một sốnhiệm vụ sau đây:

a) Tuyên truyền phố biến rộng rãi các văn bản củaNhà nước có liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để các tổ chức,cá nhân biết, thực hiện.

b) Thống kê, xác định diện tích, trạng thái rừng,loại rừng chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt và diện tích, trạng thái rừng, loại rừng chuyển đổi trái phéptrên địa bàn, diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm và diện tích đất lâm nghiệp doUBND xã quản lý;

c) Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá,giám sát các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn huyện,thông qua đó phát hiện những tồn tại, thiếu sót về hồ sơ thủ tục, đối chiếugiữa hồ sơ và thực tế; việc khai thác tận thu, tận dụng lâm sản; việc thực hiệnnghĩa vụ nộp tiền tái tạo rừng theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;… và các nộidung khác có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng. Từ đó kiến nghịbổ sung hồ sơ hoặc xử lý các sai phạm theo đúng quy định của Pháp luật. Báo cáoUBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, đề xuất hình thức xử lý phùhợp, kịp thời.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

a) Chỉ đạo Chi cục Lâm nghiệp thực hiện tốt chứcnăng tham mưu, thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, hồ sơ cải tạorừng nghèo kiệt đúng tiêu chí quy định, địa danh, đối tượng theo quy định hiệnhành.

b) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện tốt chức năngkiểm tra, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng, cải tạo rừng nghèo kiệtcủa các chủ đầu tư, các chủ rừng theo đúng hồ sơ và Quyết định của các cấp cóthẩm quyền phê duyệt. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừnghàng năm báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt.

c) Chỉ đạo Đoàn Điều tra quy hoạch lâm nghiệp cậpnhật việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, phối hợp với Chi cục kiểmlâm để làm tốt công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo quy định.

d) Tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc việc thực hiệncác nội dung Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đốivới Phòng Tài nguyên và môi trường các huyện, thành, thị để tiến hành rà soátdiện tích đất lâm nghiệp đã giao cho các đơn vị Chủ rừng là tổ chức sử dụngkhông có hiệu quả để đề xuất phương án thu hồi giao cho các hộ gia đình, cánhân cư trú hợp pháp trên địa bàn xã quản lý sử dụng theo đúng quy định tạiNghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ về giao đất, cho thuêđất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vàomục đích lâm nghiệp.

b) Hướng dẫn các địa phương phân định rõ ranh giớiquản lý của các đơn vị chủ rừng, ranh giới đất rừng giữa đất rừng các địaphương trong tỉnh, hạn chế tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất rừng đã xảy ra ởmột số địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở,ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơquan đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để phối hợp chỉ đạotổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, yêucầu các cơ quan đơn vị, địa phương báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổnghợp, tham mưu, trình UBND tỉnh xử lý kịp thời./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng