ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/CT-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGTHỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐHÀ NỘI TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫntồn tại trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, địa bàn công cộng và núp bóng tráhình tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để phát sinh tệ nạn xã hội ngày càngcó xu hướng công khai và gia tăng. Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giảipháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay, để tăng cường chỉ đạo, tổchức thực hiện nhiệm vụ phòng chống mại dâm trên địa bàn, UBND Thành phố yêucầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triểnkhai nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm quảnlý nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn, xác định rõ vai trò,trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng cáccơ quan liên quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý; coihiệu quả công tác phòng chống tệ nạn mại dâm là một trong những chỉ tiêu thiđua, đánh giá hàng năm đối với tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác giáo dục,phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kiên quyết những cán bộ, đảng viên có hành vithiếu trách nhiệm bao che, dung túng, tham gia tệ nạn mại dâm.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng tệ nạnmại dâm trên địa bàn, thực hiện đồng bộ các hoạt động, giải pháp theo Chươngtrình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015. Tăng cường trấn áptội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, “khu vực”, đường dây tổchức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm; điều tra, truy tố và xét xửnghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm.

- Thường xuyên, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạtđộng của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp theoNghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ đối với các cơ sởkinh doanh dịch vụ, các địa bàn trọng điểm.

- Nghiên cứu, xây dựng các mô hình hỗ trợ tại cộngđồng đối với người bán dâm để có thể cung cấp kịp thời các dịch vụ tư vấn tâmlý, pháp lý; cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếpcận, sử dụng các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS và cácbệnh lây truyền qua đường tình dục; chương trình điều trị Methadone cho ngườibán dâm có sử dụng ma túy; chương trình 100% bao cao su trong các cơ sở kinhdoanh dịch vụ; hỗ trợ người bán dâm giảm các tổn thương bị lừa gạt, bạo lực,bóc lột tình dục; việc hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm sau khi bị xử lýhành chính theo hướng dẫn tại công văn số 2335/LĐTBXH-PCTNXH ngày 27/6/2013 củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội; kỹ năng sống, trợ giúp xã hội, hỗ trợ họcnghề, việc làm, tiếp cận các nguồn vốn nhằm tạo cơ hội cho người bán dâm thayđổi công việc, hòa nhập cộng đồng bền vững.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lựccho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp về chuyênmôn, nghiệp vụ quản lý nhà nước, công tác xã hội để làm tốt vai trò tham mưu,đề xuất, tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa phương; huyđộng sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong đấutranh phòng, chống mại dâm, xây dựng xã, phường, lành mạnh, không có tệ nạn xãhội.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổbiến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm, nêu gương người tốt, việctốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thờiphê phán những địa phương để tệ nạn mại dâm gia tăng. Hình thức, nội dung tuyêntruyền phải phù hợp và được các đối tượng cần tuyên truyền, tạo sự đồng thuậncủa xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạophòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp; phân côngnhiệm vụ, phân công địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo;xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; tăng cường công tác kiểm tra của cấp trênđối với cấp dưới. Địa bàn nào để tình hình mại dâm gia tăng, gây bức xúc trongnhân dân Chủ tịch UBND, thủ trưởng Công an địa phương nơi đó phải chịu tráchnhiệm trước UBND, Ban chỉ đạo Thành phố. Duy trì chế độ họp, sơ kết, tổng kếtvà báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm theo qui định.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội - cơquan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn mại dâm của Thành phố chủ trìphối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an Thành phố, Sở Y tế vàcác đơn vị liên quan đề xuất báo cáo UBND Thành phố kiến nghị HĐND Thành phốtăng cường các hoạt động chất vấn, giám sát thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mạidâm của Thành phố; bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực hợp pháp để thựchiện công tác phòng, chống mại dâm nhằm đạt được các mục tiêu theo Chương trìnhhành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015. Theo dõi, tổng hợp tình hìnhvà kết quả thực hiện Chỉ thị của các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBNDcác quận, huyện, thị xã, định kỳ 6 tháng, 01 năm và đột xuất báo cáo UBND Thànhphố theo qui định.

2.2. Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Côngan các cấp xác định địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, đối tượng tội phạm hoạtđộng liên quan đến mại dâm, chú trọng đến các loại tội phạm mua bán người vìmục đích mại dâm; chỉ đạo phân loại nạn nhân bị mua bán trong các vụ việc, ánđiều tra tội phạm liên quan đến mại dâm; tăng cường điều tra, xử lý vi phạm vềmại dâm; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ngăn chặn, xử lý tình trạng mạidâm thông qua sử dụng công nghệ cao, rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quyđịnh quản lý về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

2.3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cườngchỉ đạo thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch nhằm ngăn chặnvà xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồitrụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm.

2.4. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thịtăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địabàn trong tình hình hiện nay, phân công nhiệm vụ, phân công địa bàn phụ tráchcụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạnma túy mại dâm quận, huyện.

- Thường xuyên báo cáo quận, huyện ủy tăng cườnglãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị chức năng, chính quyềncác cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để tệ nạn mạidâm tại những địa bàn trọng điểm; kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động, hiệuquả công tác của Đội kiểm tra liên ngành 178 của địa phương.

- Chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh vàXã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính, Công an Thành phố đề xuất với UBND Thành phốtrình HĐND Thành phố bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực hợp pháp để thựchiện công tác phòng, chống mại dâm nhằm đạt được các mục tiêu theo Chương trìnhhành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 theo qui định.

2.5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố,các đơn vị có liên quan căn cứ Chỉ thị của UBND Thành phố về tăng cường thựchiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn trong tình hìnhhiện nay tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chỉ thị theo chức năng, nhiệmvụ của đơn vị thường xuyên, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện với UBND Thànhphố (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp).

2.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Namthành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố tăng cường tuyêntruyền, vận động các hội viên, đoàn viên tham gia tích cực các phong trào xâydựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng địa bàn trong sạch, không có tệnạn xã hội và tham gia công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc ViệtNam thành phố Hà Nội, các đoàn thể chính trị Thành phố, yêu cầu các sở, ban,ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thựchiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo 6 tháng 01 năm, đột xuất với UBND Thành phố(qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp) theo qui định./.

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các sở, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c Chánh Văn phòng;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Các phòng: VX, TH;
- Lưu: VT, VXh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc