ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNNHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáodục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyênnghiệp năm học 2012-2013; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Ủyban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; các văn bản chỉ đạo củaTỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngành Giáodục và Đào tạo tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp; chất lượng giáodục và đào tạo ổn định và phát triển; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng, tỷ lệ họcsinh yếu kém giảm. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều tiến bộ.

Có được những kết quả trên là do sự chủ động củalãnh đạo ngành, sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáodục; sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịpthời của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp của cácsở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, sự đồng thuận của toàn xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáodục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyênnghiệp năm học 2013 – 2014; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trongnăm học 2012-2013 và những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả vàvững chắc các giai đoạn của Đề án “Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạotỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến 2020”. Đẩy mạnh cảicách hành chính; thực hiện đồng bộ phân cấp quản lý giáo dục và đào tạo phạm vitoàn tỉnh; tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục vàcác cơ quan quản lý giáo dục địa phương trong quản lý giáo dục.

Tập trung triển khai nhiều hoạt động với nhiềugiải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục, tăng tỷ lệ huy động họcsinh trong độ tuổi đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học; tăng cường công tácphát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.Phát huy thành quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, họcsinh tích cực”, tạo khí thế mới trong phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt” ởcác nhà trường, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

b) Tăng cường hoạt động tự thanh tra, kiểm tracủa các cơ sở giáo dục. Đặc biệt quan tâm thực hiện quản lý dạy thêm học thêmtrong và ngoài nhà trường. Xử lý nghiêm túc, kịp thời các hành vi vi phạm phápluật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến,giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viêntrong toàn ngành.

c) Thực hiện việc công khai chất lượng giáo dụcđạt được và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo; quản lý thu - chitài chính, quản lý công tác tuyển sinh đầu cấp đảm bảo sự giám sát của cơ quannhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân; tăng cường chỉ đạo nângcao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục. Khôngchỉ đạo, tổ chức huy động đóng góp của cha mẹ học sinh các khoản trái với quyđịnh.

d) Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạoviệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; chú trọng công tác giáo dụcđạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; nângcao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

đ) Tập trung chỉ đạo, phấn đấu thực hiện đúng lộtrình đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đã được phê duyệt,huy động trên 98% trẻ 5 tuổi ra lớp và học hai buổi/ngày; phấn đấu đạt chuẩnphổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi vào cuối học kỳ I năm học này. Củng cố kếtquả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng họcsinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

e) Tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người vềhọc tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sởvật chất, thiết bị dạy học, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cáccơ sở giáo dục thường xuyên; đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra,đánh giá kết quả học tập của học viên; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tintrong quản lý và dạy học. Tiếp tục thực hiện Chương trình Xóa mù chữ và giáodục tiếp tục sau khi biết chữ.

g) Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghềđào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; thựchiện các giải pháp phân luồng để tăng tỷ lệ học sinh sau trung học cơ sở vàohọc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Đào tạo theo quy hoạch phát triểnnguồn nhân lực đã được phê duyệt; đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị sử dụng nhânlực; thực hiện tốt công tác quản lý các chương trình hợp tác quốc tế trong giáodục trung cấp chuyên nghiệp.

h) Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, chăm sócsức khỏe; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trườnghọc, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác vệ sinh trườnghọc trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đảm bảo 100% cáctrường học đủ công trình vệ sinh đảm bảo đúng quy cách, luôn luôn được giữ gìnsạch sẽ; duy trì môi trường trường học luôn luôn xanh-sạch-đẹp.

i) Tích cực chủ động thực hiện các giải pháp phùhợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các: Hội Khuyến học,Hội Cựu giáo chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhtỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, khắc phục và ngăn ngừa có hiệu quảtình trạng học sinh bỏ học, hiện tượng bạo lực trong trường học.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốcó trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo huy độngtrên 98% trẻ em 5 tuổi đến học các trường mầm non, 100% trẻ em 6 tuổi được vàohọc lớp một, trên 99% trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6;chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể xãhội cùng với các trường học trên địa bàn tích cực vận động và thực hiện cácgiải pháp tích cực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt cónguy cơ bỏ học đến trường. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượnghoạt động của các trung tâm văn hoá-học tập cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụthực hiện tốt việc tuyển dụng và bố trí đủ giáo viên ngay từ đầu năm học.

- Thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới, phát triểncơ sở vật chất trường học và đề án “Xã hội hoá giáo dục” trên địa bàn huyện,thành phố, bảo đảm có đủ trường học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh cáccấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã và trường trung học phổthông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện. Có giải pháp thựchiện tốt cơ sở vật chất đã được đầu tư và xây dựng trên địa bàn, tránh lãng phí.

3. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợpchặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáodục và Đào tạo triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013-2014 đạt kết quả tốtnhất. Các Sở: Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ,Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạothực hiện chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trườnghọc thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chấtlượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Sở Giao thông vậntải, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, các địaphương thực hiện tốt công tác an toàn giao thông, công tác giáo dục an toàngiao thông trong nhà trường, giảm thiểu vi phạm trật tự an toàn giao thôngtrong cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên và thiệt hại do tai nạn giao thôngcó thể xảy ra.

4. Sở Thông tin truyền thông, Báo Bà Rịa-VũngTàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục vàĐào tạo triển khai tốt việc tuyên truyền phổ biến những nội dung chỉ đạo củaChính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnhvề nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013 để cánbộ, nhân dân trong tỉnh biết và hưởng ứng.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các tổ chức Đoàn thể phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo phổ biến các chủtrương chính sách của Đảng, nhà nước về hoạt động giáo dục và đào tạo để cáchội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân biết, tích cực tham gia thực hiện.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổnghợp tình hình sau khai giảng năm học 2013-2014, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đàotạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

7. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giámđốc các sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng