ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Long An, ngày 14 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH CHẾĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC GIAI ĐOẠN 2011-2015

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổngthể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông báo số 305/TB-VPCP ngày 12/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cảicách chế độ công vụ, công chức;

Để tiếp tục đẩy mạnh công táccải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và triển khai thực hiệncó hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 củaChính phủ, giai đoạn 2011-2020 và 2011-2015 của tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Thủtrưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tập trung thực hiệncác công việc trọng tâm sau đây:

I. Về công tác cải cách hànhchính

1. Tích cực, nghiêm túc triển khaithực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hànhchính nhà nước giai đoạn 2011-2020, giai đoạn 2011-2015 của tỉnh được ban hànhtheo Quyết định số 348/QĐ-UBND tỉnh ngày 30/01/2012 và Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức triểnkhai thực hiện, chú ý đến tiến độ triển khai và chất lượng của từng sản phẩmcải cách hành chính, đảm bảo cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

2. Tăng cường công tác kiểm tra,đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hànhchính theo quy định. Xác định kết quả cải cách hành chính hàng năm của đơn vịlà cơ sở quan trọng cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệmcủa người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và là một trong những tiêu chí quantrọng để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tậpthể, cá nhân.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quảcơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nướccác cấp ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệptrong giải quyết thủ tục hành chính. Phấn đấu trong năm 2014 triển khai thựchiện thí điểm mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại ở 06 huyện: Đức Hòa,Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An.

4. Bố trí đủ cán bộ, công chức cótrình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả, tại những đầu mối giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việcniêm yết công khai, minh bạch toàn bộ quy trình về thủ tục, thời gian giảiquyết công việc của cá nhân, tổ chức; đảm bảo thời gian giải quyết công việcđúng quy định; tất cả cán bộ, công chức đeo thẻ công chức khi làm việc để cáctổ chức, cá nhân biết, giám sát.

5. Thường xuyên rà soát, sửa đổi,bổ sung các thủ tục hành chính theo quy định, thực hiện kiểm soát chặt chẽ,chính xác tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các Sở ngành,UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn; xử lý kịpthời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hànhchính.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quảcơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơnvị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghịđịnh số 130/2005/NĐ-CP Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Nơi nào thực hiện chưa tốt phải chấn chỉnh ngay.

II. Về đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức

1. Triển khai thực hiện Đề án"Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" đã được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012.

- Khẩn trương triển khai các nhiệmvụ cải cách chế độ công vụ, công chức trong Kế hoạch đẩy mạnh cải cách công vụ,công chức giai đoạn từ nay đến năm 2015 của tỉnh Long An ban hành kèm theoQuyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh.

- Khẩn trương hoàn thành việc xâydựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức tại các Sở ngànhtỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của Chính phủ và hướngdẫn của Bộ Nội vụ.

- Rà soát, điều chỉnh, quy định rõchức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, bảo đảm không chồngchéo; rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, phân công theo hướng rõ người, rõviệc, rõ trách nhiệm, phù hợp với năng lực, sở trường, vị trí việc làm của từngcán bộ, công chức, viên chức. Định kỳ rà soát, đánh giá chất lượng công việc,nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức, thông tin công khai theoquy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

2. Tăng cường công tác thanh tra,giám sát việc thực hiện kỷ cương hành chính, kiểm tra nội bộ để đánh giá việcthực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thihành công vụ; nâng cao ý thức, tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnhkịp thời các hạn chế, thiếu sót, kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, côngchức, viên chức vi phạm quy chế trong hoạt động công vụ hoặc gây khó khăn,nhũng nhiễu, phiền hà trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Giải quyếtkịp thời các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của phápluật.

3. Định kỳ hàng năm các đơn vị, địaphương phải lấy phiếu thăm dò ý kiến của người dân và doanh nghiệp trên địa bànđể đánh giá mức độ hài lòng theo hướng dẫn của cấp trên.

4. Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh,Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiệntốt nội dung Chỉ thị này trong phạm vi quản lý (bao gồm đơn vị trực thuộc, UBNDcấp xã); định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụđể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu các Sở ngành tỉnh và UBNDcác huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- TT.TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, tuan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên