ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Long An, ngày 08 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢIQUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớicông tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Công văn 1722/TTg-VI ngày11 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường vànâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân;

Thời gian qua, các cấp, các ngànhtrong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếpdân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đã đạt được kết quả tích cực, góp phầnphát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự antoàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạtđược vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như sau:

Công tác dự báo, nắm tình hình,làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời; thiếu chủ động xửlý các vụ việc phức tạp, kéo dài; chưa xác định được những nhiệm vụ trọng tâm,trọng điểm để từ đó đề ra kế hoạch giải quyết cụ thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụtrong từng thời điểm; sự quan tâm chỉ đạo thực hiện từng lúc, từng nơi chưathường xuyên,...Còn tồn đọng các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lựcpháp luật chưa được thi hành nghiêm túc. Một số vụ việc đã được các cơ quan cóthẩm quyền giải quyết đúng chính sáchpháp luật nhưng công dân không chấp hành cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.Công tác thanh tra trách nhiệm một số địa phương hiệu quả chưa cao, công táctuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa thường xuyên,người đi khiếu nại, tố cáo chưa thấy nghĩa vụ của mình trong việc khiếu nại, tốcáo.

Những hạn chế nêu trên có ảnhhưởng nhất định đến hiệu quả trong điều hành thực hiện công tác giải quyếtkhiếu nại, tố cáo.

Nguyên nhân của những hạn chế trênlà do một số người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đếncông tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chưa sâu sát, quyếtliệt trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; việc tổchức đối thoại với công dân và công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ởmột số nơi còn hình thức. Năng lực của một bộ phận cán bộ làm công tác tiếp dânvà tham mưu giải quyết khiếu nại tố cáocòn hạn chế; việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưađược duy trì thường xuyên.

Để khắc phục những hạn chế trên vànâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáothời gian tới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở ngành, Thủtrưởng các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt mộtsố nhiệm vụ sau:

1. Về công tác tiếp dân

- Giám đốc các Sở ngành, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố tự kiểm tra, khắc phục ngay những tồntại, thiếu sót trong công tác tiếp dân; căn cứ vào tình hình thực tế, chủ độngphối hợp trực tiếp về địa phương nơi xảy ra vụ việc để tiếp công dân (khi cầnthiết).

Tổ chức triển khai thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị; LuậtTiếp Công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và cácvăn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy,Ủy ban nhândân tỉnh về công tác tiếp dân.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy BanTiếp công dân từ tỉnh đến cơ sở theo quy định; bố trí công chức có phẩm chấtđạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ làm công tác tiếp công dân; bố trí Trụ sở,nơi tiếp công dân, trang bị phương tiện làm việc đầy đủ ứng dụng công nghệ thông tinphục vụ công tác tiếp công dân.

- Hàng năm, Thanh tra tỉnh phốihợp với các Sở ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũcán bộ, công chức được giao nhiệm vụ công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Giám đốc các Sở ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Tự kiểm tra, rà soát các vụ việckhiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phươngmình; tổng hợp số vụ việc đang giải quyết, số vụ việc chưa giải quyết, số vụviệc đã giải quyết nhưng công dân chưa nhất trí; xây dựng kế hoạch, phương ángiải quyết từng vụ việc, định kỳ hàng tháng, hàng quý kiểm điểm kết quả thựchiện.

- Rà soát những vụ việc khiếu nại,tố cáo còn tồn đọng, đặc biệt là những vụ việc phức tạp, đông người để chỉ đạogiải quyết theo quy định của pháp luật. Những huyện, thị xã, thành phố có các điểmkhiếu nại đông người, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố hàng tuần nghe báo cáo cụ thể để chỉ đạo giải quyết. Đối với các vụ việcphức tạp, khó giải quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải tranh thủ xin ý kiến của Thanh tratỉnh và các Sở ngành có liên quan để thống nhất biện pháp giải quyết, đồng thời báo cáo đồng chí Bí thư cấp ủy và xin ý kiến của tập thể Ban Thường vụnhằm tạo sự đồng thuận cao trong chỉ đạo thực hiện. Đối với những vụ việc đãgiải quyết thấu lý, đạt tình, đúng pháp luật, cần phối hợp với Ủy ban Mặt trậnTổ quốc, các đoàn thể nhân dân kiên trì thuyết phục, tổ chức công bố công khaikết quả giải quyết để tạo sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và tạo sức mạnh củacộng đồng dân cư về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nướccó thẩm quyền đối với đối tượng cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

- Đối với các vụ việc đã giảiquyết đúng chính sách pháp luật, đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra ràsoát, có văn bản trả lời nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại tố cáo, cầnhướng dẫn giải thích, yêu cầu công dân chấp hành. Trường hợp công dân vẫn cốtình khiếu nại, tố cáo thì từ chối tiếp theo quy định tại Điều 9 Luật Tiếp côngdân.

- Chủ động rà soát, đề xuất biệnpháp tổ chức thi hành triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tốcáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn. Những trường hợp đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhândân kiên trì vận động, thuyết phục công dân hiểu và tự giác chấp hành; trườnghợp cố tình không chấp hành các quyết định giải quyếtđúng pháp luật của cơ quan có thẩm quyềnthì kiên quyết áp dụng biện pháp bắt buộc thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Rà soát các vụ khiếu kiện đôngngười, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án giải quyết.

- Phân công lãnh đạo trực tiếptheo dõi, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tư vấn, hướng dẫn về nghiệp vụ để Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhấtlà các huyện, thị, thành phố có điểm nóng vềkhiếu kiện đông người.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốcviệc thực hiện các quy định về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thựchiện kết luận, quyết định giải quyết đã cóhiệu lực pháp luật, phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viênchức thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có vi phạm.

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo chấmdứt giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phứctạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19 tháng 9 năm 2013 củaThanh tra Chính phủ.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh từng bước thông báo côngkhai trên phương tiện thông tin đại chúng về việc không tiếp, không giải quyếtđối với các vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật được Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương, rà soát, đối thoại theo Kế hoạchsố 2100/KH-TTCP ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ nhưng công dânvẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu kiện, tố cáo kéo dài.

c) Công an tỉnh:

Chủ động nắm tình hình các điểmkhiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người trên địa bàn, có biện pháp đấu tranhngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi kích động, lôi kéo, xúi giụcngười khác khiếu nại, tố cáo trái pháp luật; lợi dụng quyền dân chủ, quyềnkhiếu nại, tố cáo để gây rối, xúc phạm, chống người thi hành công vụ hoặc tiếp taycho các phần tử cơ hội chính trị; có biện pháp xử lý tình trạng một số công dâncó thái độ bức xúc, mang theo khẩu hiệu, trẻ em, la hét, gây mất trật tự tạinơi tiếp dân hoặc có hành vi mạt sát, lăng mạ lãnh đạo tỉnh, cán bộ tiếp dân vàcán bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tình trạng tập trung đông người tại Trụ sởTỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhà riêng các đồng chíLãnh đạo tỉnh để khiếu nại, tố cáo. Có biện pháp giáo dục, răn đe, củng cố hồsơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng cầm đầu.

d) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Thường xuyên đôn đốc các cơ quanchuyên môn tập trung xem xét, xác minh, đề xuất biện pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết đối với các vụ việcthuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh.

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản giảiquyết kịp thời đối với các vụ việc đã có kết quả xác minh, kết luận và đề xuấtbiện pháp giải quyết của các cơ quan chuyên môn. Đốivới các vụ việc có quan điểm chưa thống nhất giữa các ngành, các địaphương, cần kịp thời tham mưu cho Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tưvấn làm cơ sở cho việc giải quyết.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh ràsoát, xem xét, làm rõ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị không thựchiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo để công dân khiếu kiệnvượt cấp, kéo dài, đề xuất với Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh có biện pháp, hình thức xử lý nghiêm minh.

- Phốihợp với Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện cácquy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản có liên quan.

3. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Tiếp côngdân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đối với Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhànước

Giao Thanh tra tỉnh tăng cườngthanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc các Sở ngành, Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giảiquyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những ngành, địa phương có nhiều đơn thưkhiếu nại, tố cáo.

Chỉ đạo Thanh tra các huyện, thịxã, thành phố, tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Chấn chỉnhkịp thời những tồn tại, thiếu sót trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư vàgiải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

4. Nâng cao năng lực, hiệu quảquản lý nhà nước, khắc phục yếu kém trong quản lý, hạn chế phát sinh khiếu nại,tố cáo

Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốcần chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực,nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư, xây dựng, tài chính,chính sách xã hội,... Phải công khai, minh bạch trong việc thực hiện dự án, chếđộ chính sách liên quan đến thu hồi đất, giải tỏa, bồi thường, tái định cư,giải quyết việc làm cho người lao động; kiên quyết thu hồi đất đã giao, đã chothuê không đúng đối tượng, không sử dụng đúng thời gian quy định hoặc sử dụngkhông có hiệu quả, sử dụng sai mục đích; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trườnghợp vi phạm pháp luật về đất đai, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực; đồngthời chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, yếu kém trong quản lý sửdụng đất đai ở thôn, xã,...nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ,công tác hòa giải ở cơ sở và công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuậnlợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện tốt quyền,nghĩa vụ công dân; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng,chống tham nhũng nhằm tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, hài hòa, tạo độnglực mới trong phát triển kinh tế xã hội và hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

5. Tăng cường tuyên truyền, phổbiến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

- Giao cho Ban Chỉ đạo thực hiệnĐề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vềkhiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016" theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổchức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

- Giám đốc các Sở ngành, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhândân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung vànâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáocho cán bộ, công chức; gắn việc thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếunại, tố cáo của cán bộ, công chức với tuyên truyền, phổ biến, giải thích chínhsách pháp luật để công dân hiểu và thực hiện.

- Các cơ quan: Báo Long An, ĐàiPhát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật vềtiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo. Biểu dương những gương điển hình tốt, phêphán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân,khiếu nại, tố cáo.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chứcthành viên:

- Tăng cường vai trò tuyên truyền,vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luậtnói chung và pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng.

- Chỉ đạo phát huy vai trò và nângcao chất lượng hoạt động của Tổ hòa giải ở ấp, khu phố để góp phần giải quyếtcác tranh chấp, mâu thuẫn ngay tại cơ sở.

Giao cho Thanh tra tỉnh theo dõi,kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Trụ sở TCD của TW Đ và NN tại HN và TPHCM;
- Cục III-TTCP;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các ban Đảng;
- Các Sở ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Phòng NCTCDTCD
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm