ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 9 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGĂN CHẶNTÌNH TRẠNG PHÁ RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN ĐỂ NUÔI TÔM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian vừa qua, tại một số địa phương ven biểnnhư xã Hòa Hiệp Bắc, xã Hòa Hiệp Nam, thị trấn Hòa Hiệp Trung huyện Đông Hòa;xã An Ninh Đông, xã An Mỹ huyện Tuy An xảy ra tình trạng một số tổ chức, cánhân tự ý chặt phá rừng phi lao (dương) ven biển, phá vườn, xây dựng các aonuôi tôm trái phép, phá vỡ chức năng rừng phòng hộ ven biển đã làm cho nướcbiển dễ dàng xâm thực sâu vào đất liền; hiện tượng mặn hóa nguồn nước ngọt ngầmđã xảy ra và gây ô nhiễm môi trường; tình trạng buông lỏng quản lý, tự ý chuyểnđổi mục đích sử dụng đất trái phép, vi phạm về bảo vệ môi trường, khai thácnước ngầm xảy ra nhiều nơi, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Để kịp thời chấn chỉnh tình hình trên, Chủ tịchUBND Tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố ven biển, Thủtrưởng các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túccác biện pháp sau đây:

1. Nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi chặt phá rừngphi lao và các loại cây trồng khác ven biển, chuyển đổi đất vườn, đất ở để sanủi, đào ao lót bạt nuôi tôm. Chính quyền địa phương nào không kiên quyết xử lýngăn chặn để phát sinh diện tích ao nuôi mới thì Chủ tịch UBND cấp huyện, thịxã, thành phố nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh về việc quản lýđất đai, quản lý quy hoạch rừng ven biển.

2. UBND huyện Đông Hòa: Chủ trì, phối hợp với cácSở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thôngvận tải; Ban An toàn Giao thông Tỉnh tổ chức kiểm tra, xác định toàn bộ diệntích rừng phòng hộ bị phá để làm hồ nuôi tôm trái phép, lấn chiếm hành lang antoàn giao thông của đường Hùng Vương; đồng thời xác định thời gian bắt đầu xâydựng hồ nuôi tôm lấn chiếm, lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành xử lývi phạm theo pháp luật quy định, lưu ý quy định rõ thời gian giải tỏa để trảlại mặt bằng hành lang cho đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Thời gianthực hiện xong trong tháng 10/2014.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển: Chỉđạo UBND cấp xã, phường tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị này đến các tổchức, cá nhân có liên quan trên địa bàn biết để thực hiện; đồng thời chỉ đạoHạt Kiểm lâm phối hợp với các phòng chuyên môn cấp huyện tăng cường kiểm tradiện tích rừng phòng hộ ven biển, có biện pháp xử lý nghiêm các hộ nuôi tômtrái phép; tuyệt đối không để tình trạng tổ chức, cá nhân tự ý đào ao nuôi tômtrái phép tiếp tục xảy ra trên địa bàn.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăngcường công tác kiểm tra, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bảo vệrừng phòng hộ ven biển, quản lý nuôi trồng thủy sản; chỉ đạo trồng và quản lýrừng phòng hộ ven biển; phối hợp với các địa phương quản lý thực hiện đúng quyhoạch nuôi trồng thủy sản của UBND Tỉnh đã phê duyệt.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tácquản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, quy hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý nghiêmminh các tổ chức, cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, cáctrường hợp vi phạm về xây dựng hệ thống xử lý nước thải và xả thải không qua xửlý ra môi trường theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo PhúYên có kế hoạch tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ rừng phòng hộ ven biển,phản ánh kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệrừng; đồng thời phản ánh những vụ tiêu cực góp phần ngăn chặn hành vi vi phạmluật bảo vệ và phát triển rừng.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biểnvà Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thịnày. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theodõi việc thực hiện Chỉ thị, thường xuyên nắm tình hình, báo cáo UBND Tỉnh để chỉđạo./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự