ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 9 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016, trong đó đã xác định phương hướng chung của toàn ngành giáo dục và đào tạo trong năm học là:“Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo: Giáo dục mầm non chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định; giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao và gắn với nhu cầu thị trường lao động”.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung vào các nội dung:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015.

b) Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong toàn Ngành Giáo dục; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

c) Triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Ngành gắn với việc xây dựng mỗi trường học, mỗi đơn vị giáo dục thực sự là một trung tâm văn hóa, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống, giáo dục văn hóa cho thế hệ trẻ.

d) Tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng, số lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của các bậc học, ngành học theo chuẩn/tiêu chuẩn quy định. Tham mưu triển khai Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

đ) Có các giải pháp giải quyết các khó khăn, đảm bảo huy động học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các địa phương bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, góp phần thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục.

e) Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên. Chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa ứng xử trong nhà trường; đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống bạo lực học đường và tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng bơi lội cho học sinh để phòng, chống đuối nước. Triển khai có hiệu quả chủ trương xã hội hóa về xây dựng bể bơi di động và dạy bơi lội cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

ê) Phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020 đã được phê duyệt theo Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011.

g) Phối hợp chỉ đạo các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố Huế sớm ổn định về các điều kiện để đi vào hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục sau khi biết chữ để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân học tập liên tục, suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.

h) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông ở trong và ngoài nhà trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; từng bước triển khai thí điểm mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương, mô hình phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đào tạo kỹ năng nghề trong chương trình hướng nghiệp.

i) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học môn ngoại ngữ giai đoạn 2012 - 2016 và định hướng đến 2020; trong đó, tập trung thực hiện tốt việc bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, từng bước nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ quản lý chủ chốt và giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ 10 năm đối với giáo dục phổ thông. Tiến hành đổi mới kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo 4 kỹ năng và yêu cầu chuẩn đầu ra.

k) Đẩy mạnh công tác cải cách hành trong toàn ngành chính và đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 . Sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện chữ ký số. Vận hành có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ III và mức độ IV, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của công dân và tổ chức khi đến giao dịch ở bộ phận “một cửa” của cơ quan Sở.

l) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện Chính phủ điện tử từ Sở đến các cơ sở giáo dục, các trường học một cách đồng bộ, kết nối liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá một cách sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và khoa học. Xây dựng kho bài giảng e-Learning trực tuyến đáp ứng nhu cầu tự học và học tập suốt đời của người học. Chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị hiện đại để phục vụ giảng dạy, quản lý và cải cách hành chính.

m) Tổ chức triển khai Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục rà soát về cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn toàn tỉnh để chủ động trong việc tổ chức thực hiện Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông”.

n) Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, góp phần xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh để thu hút học sinh đến trường.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; bám sát thực tế ở cơ sở để kịp thời phản ánh, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong quản lý giáo dục, trong dạy học và trong học tập của học sinh, sinh viên; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện để ngành giáo dục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

b) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

c) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cho các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; đồng thời, quan tâm thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục.

d) Căn cứ Quy hoạch phát triển giáo dục của tỉnh đã được phê duyệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...; bố trí giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy và học phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nhân lực, vật lực hiện có.

4. Các Ban, Sở, Ngành cấp tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học, giải quyết các vấn đề liên quan đến biên chế, chế độ chính sách, kinh phí và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.

5. Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh

a) Tổ chức triển khai quán triệt đến tận cán bộ, giáo viên và người lao động trong đơn vị nội dung Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017; đồng thời, căn cứ vào nội dung của Chỉ thị để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 theo đúng yêu cầu.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học. Đa dạng hóa các ngành, nghề đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động trong giai đoạn hiện nay.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương, các trường học triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung