ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2016

Năm 2015, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng sự phát triển của Thành phố. Tuy nhiên, với nỗ lực khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Thành phố đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch kinh tế -văn hóa - xã hội và ngân sách, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

Năm 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp. Trên cơ sở quán triệt Kết luận số 116-KL/TQ ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận số 49-KL/TU ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu năm 2016, Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 kỳ họp lần thứ 20 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII về tình hình kinh tế - văn hóa -xã hội, thu chi ngân sách năm 2016; để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, khắc phục các thiếu sót, vượt qua khó khăn, hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty và doanh nghiệp trực thuộc Thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung chủ yếu trong Nghị quyết, Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, Quyết định Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách Thành phố năm 2016.

Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020; tập trung quán triệt sâu sắc, nắm vững mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội; chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết Đại hội, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Nghị quyết Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên các trang tin điện tử, các trang website thông tin nội bộ...; đẩy mạnh công tác thông tin, cổ động, triển lãm, các phóng sự, tư liệu giới thiệu về nội dung Nghị quyết Đại hội, phục vụ công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

2. Khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nội dung kế hoạch phải cụ thể, thiết thực, giải pháp triển khai phải khả thi, tổ chức thực hiện phải quyết liệt, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tăng cường việc kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tiến độ, thời gian thực hiện các chương trình, dự án, công trình; trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 10 tháng 01 năm 2016.

3. Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2015; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đồng thời triển khai thực hiện Chương trình đột phá về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đi vào chiêu sâu, chất lượng và hiệu quả thông qua nâng tỷ trọng các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường; triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR-Index của Thành phố.

Phát triển nhanh các ngành dịch vụ, nhất là các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch để phát triển kinh tế du lịch; thực hiện tốt công tác quản lý thị trường tín dụng, vàng và ngoại hối trên địa bàn. Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao, tiếp tục phát triển mạnh 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn. Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016 - 2020). Tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhanh chóng sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất - kinh doanh; hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch.

Chủ động, tích cực, khẩn trương tuyên truyền sâu rộng và triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các hiệp định tự do thương mại (FTA) song phương, đa phương như: điều chỉnh, bổ sung các quy định, cơ chế thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố; tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường; đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, về vốn, mặt bằng và hỗ trợ đổi mới công nghệ; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam", phát huy hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh liên kết hợp tác Vùng trong phát triển, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Triển khai Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2015, Quyết định số 2059/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hoạt động hiệu quả.

4. Phấn đấu đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2016 theo dự toán được giao. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính quyền địa phương, tiếp tục triển khai bố trí vốn hiệu quả và tiết kiệm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; tăng cường thực hiện các biện pháp xử lý nợ thuế có hiệu quả. Triệt để tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thật cần thiết; cắt giảm tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài; tập trung công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu ngân sách và mua sắm, quản lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị; tăng cường thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

5. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, xây dựng. Tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm tạo chuyển biến căn bản tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh việc di dời toàn bộ nhà ở trên và ven kênh rạch, cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ, chỉnh trang các khu phố, triển khai mạnh các dự án phát triển nhà ở xã hội, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn. Tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp cung cấp nước sạch cho nhân dân. Tranh thủ tối đa các nguồn vốn ODA để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn, có tác dụng lan tỏa. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tạo vốn, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước từ nhiều thành phần kinh tế; khuyến khích nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng hình thức PPP. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường phối hợp trong bảo vệ môi trường vùng và lưu vực sông Đồng Nai, Sài Gòn.

6. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học, chú trọng ngoại thành, các quận ven; đổi mới công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp; đảm bảo tiến độ giải ngân các công trình, dự án xây dựng trường, lớp; đổi mới công tác hướng nghiệp trong học sinh, đầu tư; nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Quan tâm đầu tư phát triển khoa học - công nghệ, gắn kết hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với yêu cầu quản lý, doanh nghiệp, thực tiễn và nhu cầu phát triển; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu sáng tạo, tiếp cận khoa học công nghệ trong thanh thiếu niên. Nâng cao năng lực quản lý, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thích hợp nhằm phát huy tiềm năng khoa học và công nghệ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ; thu hút các chuyên gia, trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, tác phong công nghiệp, đồng thời mang nét đặc trưng của văn hóa Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở" và phong trào "Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn". Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án: rạp xiếc, Khu di tích kỷ niệm tổng tiến công, nổi dậy Xuân Mậu Thân, tượng đài Thống nhất, tượng đài Nam bộ kháng chiến...

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, các bệnh viện chuyên khoa, khu điều trị kỹ thuật cao, các bệnh viện vệ tinh. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành y tế, đảm bảo số lượng, chất lượng theo yêu cầu; tập trung các giải pháp tạo chuyển biến căn bản, rõ rệt tình trạng quá tải ở các bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Quan tâm củng cố hệ thống y tế dự phòng; phòng ngừa hiệu quả các dịch bệnh. Tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn như xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn (Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); kiểm soát chặt chẽ các nguyên, vật liệu đầu vào; công bố các doanh nghiệp, các cửa hàng buôn bán thực phẩm sạch, an toàn; thí điểm tổ chức lực lượng thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm, tăng tần suất thanh tra, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm, công bố trên các phương tiện truyền thông; nâng cao ý thức của người dân về sử dụng thực phẩm an toàn.

Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thể dục - thể thao quần chúng, nâng cao thể chất của Nhân dân; chú trọng đầu tư phát triển thể dục - thể thao học đường; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể thao. Phát triển thể thao thành tích cao. Hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng Khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc.

Triển khai có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016 - 2020, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục - đào tạo, y tế, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, điều kiện sống và thông tin) nhằm cải thiện, nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống cho người nghèo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công; thúc đẩy xã hội hóa hoạt động bảo trợ xã hội, huy động nguồn lực toàn xã hội chăm lo cho gia đình chính sách, neo đơn, khó khăn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội sát hợp với thực tiễn cơ sở, chống lãng phí, ỷ lại, tiêu cực.

7. Triển khai thực hiện chương trình đột phá về cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế gắn với thực hiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền theo hướng tinh, gọn, chuyên nghiệp, sát hợp với đặc điểm, tính chất của đô thị đặc biệt. Xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật. Đề cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm để củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra để phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương trong thực thi công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

8. Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn chặt với thế trận an ninh Nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2016. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ giữa các ban - ngành, đoàn thể với lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống khủng bố, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, chuyển hóa địa bàn; triển khai các giải pháp đồng bộ kéo giảm tai nạn giao thông. Nâng cao ý thức của người dân về phòng, chống cháy, nổ; tăng cường quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống bạo loạn, khủng bố, thảm họa do cháy, nổ và các sự cố khác.

Tiếp tục tổ chức đón tiếp chu đáo và trọng thị các đoàn khách quốc tế đến thành phố. Triển khai có hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã được ký kết. Tăng cường, đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước và thành phố để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào tham gia xây dựng đất nước.

9. Phối với các ngành, các cấp chuẩn bị chu đáo và tổ chức thắng lợi bầu cử Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 đúng yêu cầu; đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, biên chế cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

10. về tổ chức thực hiện:

10.1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Thành phố năm 2016 thành Chương trình, nhiệm vụ công tác hàng tháng, quý của Ủy ban nhân dân Thành phố; thường xuyên theo dõi, đôn đốc chuẩn bị nội dung; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, thông qua các để án và ban hành kế hoạch thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, các để án hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố đồng bộ, hiệu quả. Tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch.

10.2. Lãnh đạo các sở - ban - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận -huyện và các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Thành phố tổ chức quán triệt trong cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các chương trình, kế hoạch liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ chung; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ tháng đầu, quý đầu, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện; các giải pháp triển khai phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng của cơ quan, đơn vị; xác định rõ phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết trực tiếp và kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội của Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố, góp phần tích cực cùng cả nước hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2016./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân