HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 23 NQ/HĐND10
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1992

CHỈ THỊ

Về nhiệm vụ, biến pháp chủ yếu phát triển xuất khẩu dịch vụ

xuất nhập khẩu và du lịch

________________

Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, kỳ họp thứ 13 từ ngày 21 đến 23 tháng 10 năm 1992. Sau khi nghe UBND thành phố báo cáo tình hình hoạt động xuất khẩu và dịch vụ XNK 9 tháng đầu năm 1992, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và báo cáo thuyết trình của Ban Kinh tế - kế hoạch ngân sách, Ban pháp chế của HĐND thành phố.

Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận và Nghị quyết:

I. Những năm trước đây Nhân dân thành phố Hải Phòng đã phát huy thế mạnh, khai thác tiềm năng của thành phố. Cảng trở thành một trong những địa phương có giá trị kim ngạch xuất khẩu cao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố.

Gần đây, trước những khó khăn mới hoạt động xuất khẩu và dịch vụ XNK tuy đã có nhiều cố gắng và đang triển khai một số dự án liên doanh với nước ngoài. Nhưng giá trị kim ngạch xuất khẩu trực tiếp của các doanh nghiệp Nhà nước giảm sút so với cùng thời kỳ năm trước.

Có nguyên nhân khách quan về thị trường, về vốn, về cơ chế chính sách … song về chủ quan, công tác chỉ đạo chưa tập trung đúng mực, chậm xây dựng chương trình phát triển kinh tế đối ngoại, chưa kịp thời ban hành những quy định thuộc thẩm quyền của địa phương tạo môi trường phát triển sản xuất kinh doanh và dịch vụ XNK, chưa tạo được sản phẩm xuất khẩu ổn định có khối lượng lớn, chất lượng và giá trị kinh tế cao, chân hàng xuất khẩu giảm, chậm khôi phục thị trường cũ và mở rộng thị trường mới. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, trang thiết bị sản xuất và công nghệ lạc hậu nhưng chưa được đầu tư chiều sâu và chưa mở rộng liên doanh để nâng cấp và đổi mới. Luồng ra vào Cảng bị sa bồi chưa có điều kiện khắc phục, việc tạo nguồn và việc quản lý sử dụng vốn chưa tích cực và kém hiệu quả. Thủ tục XNK, xuất nhập cảnh còn phiền hà. Nhiệm vụ, quyền hạn giữa ngành cấp và đơn vị còn chồng chéo, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh đô thị chưa tốt. Công tác tổ chức, cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động XNK còn chồng chéo, hiệu quả thấp.

Phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nghiện hút, tiêm chích ma túy là đòi hỏi câp bách của nhân dân, là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược con người, là yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng thành phố mở cửa về kinh tế. Công việc này khó khăn, phức tạp và lâu dài, cần phải được tiến hành khẩn trương, kiên quyết, kiên trì và đồng bộ. Trước mắt hội đồng Nhân dân thành phố quyết định những chủ trương và biện pháp như sau:

- Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại do các tệ nạn xã hội gây ra; tạo dư luận xã hội lên án mạnh mẽ thủ đoạn của bọn chủ chứa. Có biện pháp bảo vệ người phát hiện tố cáo. Tiếp tục vận động, nhân dân xây dựng gia đình văn hóa mới, con người mới, nhằm ngăn chặn tiến tới đẩy lùi mọi tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh cho việc phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân thành phố.

- Kiên quyết triệt phá các ổ nhóm, các sới, các tụ điểm nghiện hút tiêm chích ma túy, mãi dâm, cờ bạc. Xử lý kịp thời nghiêm khắc với mức cho của khung hình phạt chính và hình phạt bổ sung đối với bọn chủ chứa, dẫn dắt, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất trái phép các chất ma túy, bọn tổ chức gây ra các tệ nạn xã hội.

- Rà soát, điều tra phân loại đầy đủ, chính xác mọi đối tượng tệ nạn xã hội và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. Kiên quyết tập trung cải tạo những đối tượng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mở rộng hình thức giáo dục, cải tạo tại chỗ. Gia đình phải có trách nhiệm chủ yếu trong việc giáo dục mọi thành viên trong gia đình. Đồng thời nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, nhất là ở cơ sở.

- Quản lý chặt chẽ các loại dược liệu có chất ma túy, việc kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà hàng thuộc mọi thành phần kinh tế và nơi công cộng. Xóa bỏ văn hóa phẩm phản động, đồi trụy.

- Giành một khoản ngân sách thích hợp. Huy động mọi nguồn công sức và kinh phí của các tổ chức kinh tế - xã hội và nhân dân. Tranh thủ nguồn viện trợ nhân đạo cho việc phòng chống tệ nạn xã hội. Trước mắt tập trung củng cố, mở rộng, tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm cai nghiện, phục hồi sức khỏe và dậy nghề cho các đối tượng tệ nạn xã hội ở thành phố và cơ sở.

- Hội đồng Nhân dân thành phố giao cho UBND thành phố, khẩn trương chấn chỉnh Ban chỉ đạo phòng chống các tệ nạn xã hội của thành phố và các địa phương. Quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các ngành thành viên, nhất là ngành Công An. Giải quyết các chế độ chính sách, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trong ngành du lịch dịch vụ … trong việc triển khai thức hiện Nghị quyết này.

Soạn thảo những hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử lý các tệ nạn xã hội, trình HĐND thành phố quyết nghị tại kỳ họp thứ 12.

Đề nghị Nhà nước bổ xung sửa đổi những quy phạm pháp luật chưa phù hợp.

Giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố, tăng cường nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, cùng HĐND thành phố kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, thông báo đến đại biểu HĐND thành phố để thực hiện tôt chức nặng giảm sát việc thực hiện.

Hội đồng Nhân dân thành phố kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố năm 1992 và các năm sau ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Phong