ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2001/CT-UB

Đồng Hới, ngày 11 tháng 7 năm 2001

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI THỰCHIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2001/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 22/2/2001 Chính phủ đã ban hành Nghị đinh số 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự (ANTT) đối với một số ngành, nghề kinhdoanh có điều kiện, ngày 4/5/2001; Bộ Công an cũng đã có Thông tư số 02/2001/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP .

Để thực hiện tốt Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ,góp phần bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn an toàn trật tự xã hội, UBND tỉnh yêucầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBND các cấp và các tổ chức kinh tế,các cá nhân có hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tựcần triển khai và thực hiện những việc sau đây:

1. Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổchức quán triệt Nghị định số 08/2001/NĐ-CP cho địa phương và các ngành liênquan; tổ chức tập huấn cho các cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện vềan ninh trật tự; thực hiện quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với cácngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày22/2/2001 của Chính phủ bao gồm: tiếp nhận hồ sơ, bản cam kết; cấp "giấyxác nhận đủ điều kiện và an ninh trật tự " xác nhận vào "bản cam kếtthực hiện các quy định, điều kiện về an ninh trật tự"; phối hợp với các cơquan chức năng hướng dẫn kiểm tra xử lý vi phạm đối với các hoạt động củangành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có các cơ sở làmngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải chủ trì và phối hợpvới các cơ quan Công an các cấp trong việc tổ chức quán triệt nội dung tập huấnNghị định 08/2001/NĐ-CP thường xuyên tổ chức kiểm tra và chịu trách nhiệm trongviệc thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP của các cơ quan thuộc mình quản lý, chấnchỉnh những sai trái, vi phạm. Trường hợp nghiêm trọng, phải xử lý đúng mứctheo các quy định của Nhà nước.

3. Các tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanhcó điều kiện về an ninh trật tự được quy định tại Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chínhphủ phải chấp hành đầy đủ các quy định về điều kiện an ninh trật tự, thủ tụccấp giấy hoặc xác nhận và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinhdoanh có điều kiện về an ninh trật tự.

4. Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký kinhdoanh, giấy phép hoạt động và các giấy tờ liên quan khác cho các tổ chức, cánhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải có tráchnhiệm hướng dẫn giúp đỡ các tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục đảm bảo cho tổchức, cá nhân thực hiện đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Côngan.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng: Đài phát thanhvà truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình… tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghịđịnh số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh để các cơ quanban, ngành tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninhtrật tự nắm để chấp hành. Động viên những địa phương, tổ chức và cá nhân thựchiện tốt, phê phán những nơi làm chưa tốt và những biểu hiện lệch lạc.

6. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịchUBND các cấp, các cơ sở có kế hoạch cụ thể chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình tổ chứctriển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thịcủa UBND tỉnh. Hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Côngan tỉnh) để nắm, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- TV Tỉnh ủy; (để b/c)
- TT HĐND tỉnh; (để b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu VT, NC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Đinh Hữu Cường