THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/CT-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI XE 02 BÁNH CHẠY ĐIỆN

Trong thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiệnnhiều chủng loại xe 02 bánh chạy điện không rõ nguồn gốc và chưa được kiểm soátvề chất lượng, an toàn kỹ thuật; đặc biệt đối tượng sử dụng chủ yếu là họcsinh, sinh viên đi tốc độ cao, lạng lách, chở quá số người quy định, làm giatăng các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Để chấn chỉnh việc này, Thủtướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Giao thông vận tải:

a) Căn cứ các quy định hiện hành, tổ chức và chỉđạo việc đăng kiểm xe máy điện.

b) Khẩn trương rà soát, bổ sung Quy chuẩn, Tiêuchuẩn kỹ thuật quốc gia làm cơ sở cho việc quản lý chất lượng các loại xe 02bánh chạy điện nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước.

c) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, trong côngtác kiểm tra việc sản xuất, lắp ráp trong nước và kinh doanh, nhập khẩu cácloại xe 02 bánh chạy điện.

2. Bộ Công an:

a) Nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện việc đăng ký xemáy điện theo quy định hiện hành.

b) Chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi viphạm quy tắc giao thông đường bộ đối với người tham gia giao thông bằng xe 02bánh chạy điện.

3. Bộ Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăngcường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các cơ sởsản xuất, lắp ráp, kinh doanh xe 02 bánh chạy điện và các linh kiện, phụ tùng.Xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình sản xuất, buônbán các phương tiện và linh kiện, phụ tùng không bảo đảm chất lượng.

4. Bộ Tài chính:

Chỉ đạo lực lượng Hải quan rà soát, bổ sung điềuchỉnh các thủ tục nhập khẩu các loại xe 02 bánh chạy điện và linh kiện, phụtùng bảo đảm đáp ứng đầy đủ theo các quy định hiện hành.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ:

Sớm rà soát, ban hành bổ sung Quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia về mũ bảo hiểm đảm bảo phù hợp cho người điều khiển và người ngồi trênxe đạp máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức phổ biến, hướng dẫn học sinh, sinhviên thực hiện đúng quy định của pháp luật và sử dụng các loại xe 02 bánh chạyđiện bảo đảm trật tự, an toàn khi tham gia giao thông.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tiến hành rà soát và xây dựng văn bản liên quan đếnviệc thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ (ắc quy và động cơ)của các loại xe 02 bánh chạy điện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm2005.

8. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, phốihợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan Trung ươngcủa các đoàn thể, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấnxã Việt Nam và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trêncác phương tiện thông tin đại chúng về việc sử dụng các loại xe 02 bánh chạyđiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với lứa tuổi.

9. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam, Hội Người cao tuổi Việt Nam và các cơ quan Trung ương của các đoàn thể chủtrì và tham gia việc hướng dẫn, vận động nhân dân và các hội viên lựa chọnphương tiện phù hợp với sức khỏe, lứa tuổi và nghiêm chỉnh chấp hành các quyđịnh khi tham gia giao thông bằng xe 02 bánh chạy điện.

10. Bộ trưởng các Bộ, ngành có liên quan và Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmchỉ đạo, tổ chức việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng quý báo cáo kết quảvề Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Giaothông vận tải chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giámsát và tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TƯ Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;
- UBTU Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Đài Truyền hình VN;
- Đài Tiếng nói VN;
- Thông tấn xã VN;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Các Phó Chủ tịch UBATGTQG;
- Các cơ quan thành viên UBATGTQG;
- Ban ATGT tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Ủy viên UBATGTQG; Ủy viên Ban TT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, KTN (3), Hong(320b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc