UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Yên Bái, ngày 13 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁCBIỆN PHÁP QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN VÀ KHAI THÁC CÁ TIỂU BẠC TRÊN HỒ THÁC BÀ

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và Trung tâm Thuỷ sản, hiện nay trên hồ Thác Bà, ngư dân đang tổ chứcđánh bắt cá Tiểu Bạc một cách bừa bãi, trái các văn bản quy định về quản lýnguồn lợi thuỷ sản.

Trước tình hình ngư dân dùng lưới, vó có kíchthước mắt nhỏ kết hợp với việc dùng ánh sáng đèn để đánh bắt, đặc biệt đánh bắtcá Tiểu Bạc đang trong mùa sinh sản, nguy cơ làm giảm khả năng sinh trưởng pháttriển của quần đàn cá Tiểu Bạc là rất cao, thậm chí có thể dẫn đến việc khôngcòn cá Tiểu Bạc ở hồ Thác Bà. Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị cho các cấp, cácngành liên quan cần khẩn trương tập trung triển khai thực hiện ngay một số nộidung sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thịtrường; Uỷ ban nhân dân huyện Yên Bình, Lục Yên thành lập Đội kiểm tra liênngành tổ chức kiểm tra và yêu cầu ngư dân tháo dỡ ngay các ngư cụ có kích thướcmắt lưới nhỏ dùng để khai thác nguồn lợi thuỷ sản và cá Tiểu Bạc. Nếu các tổchức, cá nhân không chấp hành tiến hành tịch thu, tháo dỡ toàn bộ ngư cụ theocác quy định hiện hành. Thời gian thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trước ngày16 tháng 11 năm 2007.

- Chỉ đạo Trung tâm Thuỷ sản Yên Bái phối hợpvới các cơ quan liên quan của huyện Yên Bình, Lục Yên; các xã ven hồ Thác Bàkiểm tra thường xuyên, phát hiện và xử lý những vi phạm theo quy định tronglĩnh vực thuỷ sản.

- Phối hợp với Đoàn chuyên gia thuỷ sản của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá về tình hình sinh trưởng pháttriển, trữ lượng cá Tiểu Bạc và các biện pháp quản lý, bảo vệ, khai thác cáTiểu Bạc trên hồ Thác Bà có hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công antỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện: Yên Bình, Lục Yên và các cơ quan liên quan nghiêncứu các quy định hiện hành trong lĩnh vực thuỷ sản, tham mưu cho Uỷ ban nhândân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý, khai thác cá Tiểu Bạc trên hồThác Bà.

2. Sở Văn hoá - Thông tin, phối hợp với Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan, đẩy mạnh công tác thôngtin, tuyên truyền về tác hại của việc đánh bắt cá Tiểu Bạc một cách bừa bãitrên hồ Thác Bà.

3. Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường phốihợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Thuỷ sản Yên Bái tổchức thực hiện việc quản lý, bảo vệ, khai thác, lưu thông sản phẩm cá Tiểu Bạctrong tỉnh.

4. Uỷ ban nhân dân huyện Yên Bình, Lục Yên chỉđạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để quản lýviệc khai thác cá Tiểu Bạc trên hồ Thác Bà.

5. Trung tâm Thuỷ sản Yên Bái thường xuyên kiểmtra, phát hiện và xử lý những vi phạm về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sảntheo quy định hiện hành; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng, có tráchnhiệm quản lý việc đánh bắt và là đầu mối tổ chức việc thu mua, tìm kiếm thịtrường tiêu thụ sản phẩm cá Tiểu Bạc được đánh bắt trên hồ Thác Bà.

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhândân huyện Yên Bình và Lục Yên nghiêm túc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình