ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 9 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC NGĂN CHẶN HÀNH VI ĐƯA TẠP CHẤT VÀO TÔM NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANHTÔM CÓ CHỨA TẠP CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thời gian qua, các ngành chức năngcủa Tỉnh và chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặntình trạng cố ý đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm,các sản phẩm tôm có chứa tạp chất (kể cả việc dùng hóa chất không rõ nguồn gốcđể tẩy rửa, xử lý tôm hùm chết trước khi bán ra thị trường). Tuy nhiên kết quảchưa triệt để, tình hình vi phạm vẫn tiếp diễn hết sức phức tạp, đặc biệt vàocác thời điểm khan hiếm tôm nguyên liệu. Công tác thanh tra, kiểm tra, giámsát, xử phạt, công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quyđịnh của pháp luật còn hạn chế.

Để triển khai thực hiện có hiệuquả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngănchặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm cóchứa tạp chất trên địa bàn Tỉnh; Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã và thành phố ven biển nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tăng cườngcông tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về kiểm soát tạpchất và tác hại nghiêm trọng của hành vi đưa tạp chất vào tôm (kể cả hành vibơm chích agar; dùng hóa chất tẩy rửa, xử lý tôm hùm chết để bán ra thịtrường). Vận động, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở nuôi trồng,khai thác, thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến, kinh doanh thủy sảntheo tiêu chuẩn VietGAP, HACCP…

- Tăng cường việc thanh tra, kiểmtra giám sát theo quy định đối với các cơ sở nuôi trồng, khai thác, bảo quản,chế biến, vận chuyển, kinh doanh thủy sản, nhằm ngăn chặn hành vi đưa tạp chấtvào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất; xử lý nghiêmcác hành vi vi phạm theo Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chínhphủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và pháp luật hiệnhành. Thông báo công khai các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

- Vận động các doanh nghiệp, cơ sởnuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến, vận chuyển, kinh doanh thủy sản tựnguyện cam kết không đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, không sản xuất kinhdoanh tôm, các sản phẩm tôm có chứa tạp chất; thông báo công khai danh sách cáccơ sở, doanh nghiệp cam kết.

- Xây dựng kế hoạch, kinh phí hàngnăm về thực hiện công tác tuyên truyền tại cộng đồng về phổ biến kiến thức antoàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản; kiểm tra, lấy mẫu kiểmnghiệm để phát hiện hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinhdoanh tôm có chứa tạp.

2. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành, UBND các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dụccác quy định pháp luật, kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người sảnxuất, kinh doanh và người tiêu dùng; hướng dẫn cho người tiêu dùng nhận biếtđược biểu hiện tôm có chứa tạp chất, tôm bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác kiểm tra,thanh tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, nhàhàng…; khuyến cáo tác dụng độc hại của thực phẩm được chế biến từ tôm có chứatạp chất và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

3. Sở Công Thương: Chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểmsoát hoạt động kinh doanh thủy sản thực phẩm (đặc biệt chú ý đến hoạt động kinhdoanh tôm) tại các chợ, siêu thị và lưu thông trên thị trường.

4. Sở Tài chính: Hàng năm căn cứkhả năng ngân sách, tham mưu UBND Tỉnh bố trí kinh phí để các cơ quan chức năngthực hiện công tác tuyên truyền tại cộng đồng về phổ biến kiến thức an toànthực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản; kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm đểphát hiện hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tômcó chứa tạp chất.

5. Công an Tỉnh: Chỉ đạo các đơnvị chức năng phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện việc kiểm tra, điềutra, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi đưatạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất vàcác hành vi tiếp tay, bao che cho tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

6. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòngTỉnh: Chỉ đạo các lực lượng thuộc ngành phối hợp kiểm tra, kiểm soát ngăn chặnvà xử lý nghiêm các hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinhdoanh tôm có chứa tạp chất.

7. UBND các huyện, thị xã và thànhphố ven biển:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng vàchính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phát động quần chúng nhân dânlên án, tố giác các hành vi gian lận, đưa tạp chất vào tôm và sử dụng tôm chứatạp chất để chế biến thực phẩm qua đường dây nóng của Ban Chỉ đạo chống buônlậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Phú Yên; tăng cường công tác kiểmtra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hành vi đưa tạp chất vàotôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất theo Nghị định số178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

- Phối hợp với các sở, ban, ngànhcó liên quan chỉ đạo và có biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơsở nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến, vận chuyển, kinh doanh thủy sảntheo tiêu chuẩn VietGAP, HACCP…

8. Tổ chức thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện; tổnghợp, báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện về UBND Tỉnh.

- Các sở, ban, ngành có liên quanvà UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tập trung tập trung chỉ đạo cáctổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi, địa bàn quản lý triển khai thực hiệnChỉ thị này và định kỳ 03 tháng một lần báo cáo tình hình và kết quả triển khaithực hiện về UBND Tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đểtổng hợp báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các sở,ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc,hiệu quả các nội dung của Chỉ thị này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Trúc