ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H
I PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC,DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin sốquốc gia đến 2020, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủvề tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng trong tình hìnhmới, trong thời gian qua các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, tổchức, doanh nghiệp nhà nước thành phố đã có những chuyển biến rõ rệt trong nhậnthức; công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng được cảithiện đáng kể.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu ngày càng cao về antoàn, bảo mật hệ thống thông tin trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũngnhư nguy cơ bị tấn công mạng ngày càng lớn thì việc triển khai các biện phápđảm bảo an ninh, an toàn thông tin vẫn còn nhiều hạn chế. Đa số cơ quan nhànước và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chưa xây dựng giải pháp tổng thể vềbảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mà chỉ quan tâm đến khắc phục sựcố. Nguy cơ rò rỉ thông tin từ nhân tố bên trong đang ngày một tăng cao. Đã xảyra một số vụ việc tội phạm sử dụng công nghệ cao mang tính toàn cầu, không biêngiới, gây nguy hại cho kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng của thành phố.

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàntrong hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước trênđịa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quậnhuyện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Công an thành phố, Sở Thông tin vàTruyền thông và các cơ quan chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh, antoàn thông tin trên môi trường mạng, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chocán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ tầm quan trọng về đảm bảoan ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng, chủ động phòng ngừa lộ bí mậtnhà nước.

b) Chú trọng đầu tư nguồn lực, trang bị và nâng cấpthiết bị kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin mạng; định kỳ 01 năm/01 lần tổ chứckiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với hệ thống mạng nội bộ, các hệ thốngmạng thông tin kết nối với đơn vị mình.

c) Xây dựng và ban hành quy chế đảm bảo an toàn chohệ thống thông tin của đơn vị mình quản lý.

d) Việc khắc phục khi xảy ra sự cố hỏng hóc thiếtbị công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm nội bộ, phần mềm thương mại) phảido đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố thiết bị công nghệ thông tin của thànhphố hoặc các đơn vị có giấy chứng nhận đủ năng lực chuyên môn về bảo đảm anninh, an toàn thông tin thực hiện.

Khi phát hiện dấu hiệu hoạt động tấn công mạng vàocác mục tiêu quan trọng, bộ phận chứa thông tin, tài liệu bí mật Nhà nước hoặcdấu hiệu chiến tranh không gian mạng, đe dọa tới chủ quyền quốc gia trên khônggian mạng phải báo cáo ngay Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đểđược kịp thời hướng dẫn, phối hợp trong việc khắc phục, ngăn chặn.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận huyện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước cótrách nhiệm:

a) Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việcđảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng, từng bước tự trang bịkiến thức, kỹ năng cần thiết, gương mẫu thực hiện các nguyên tắc đảm bảo anninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng trong quản lý, điều hành.

b) Quyết liệt chỉ đạo các cá nhân, đơn vị thuộcphạm vi quản lý thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin khi tham giacác hệ thống thông tin.

c) Chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên vềviệc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này, cũng như công tác đảm bảo anninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm viquản lý.

3. Công an thành phố có tráchnhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ chỉhuy Quân sự thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Thông tin vàTruyền thông, các sở, ban, ngành liên quan: tổ chức kiểm tra, đánh giá thựctrạng an ninh, an toàn thông tin các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức,doanh nghiệp nhà nước; hướng dẫn thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, antoàn thông tin; chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, theo dõi đánh giá tìnhhình an ninh, an toàn thông tin mạng; điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh theoquy định của pháp luật các hoạt động lợi dụng thông tin, truyền thông, mạng internetđể tấn công mạng, phát tán virút, làm lộ bí mật nhà nước, xâm phạm đến an ninhquốc gia, trật tự an toàn xã hội.

b) Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông xây dựng kế hoạch, phương án cảnh báo một số tình huống, cách xửlý, ứng phó khi có sự cố về mất an ninh, an toàn thông tin mạng, lộ bí mật nhànước tại các cơ quan trọng yếu: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểuquốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng, Trung tâm dữ liệu thành phố (do SởThông tin và Truyền thông quản lý), Ủy ban nhân dân các quận huyện, Bộ chỉ huyQuân sự thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố không để bị động bấtngờ trong mọi tình huống;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thôngtin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiệnviệc kiểm tra, thẩm định đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho các hạng mục dựán đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệpnhà nước;

d) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhândân thành phố thành lập Ban Chỉ đạo lực lượng phản ứng nhanh của thành phố đểchủ động ứng phó với các hoạt động tấn công mạng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông cótrách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở,ban, ngành chức năng, cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố, Ủy bannhân dân các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị,tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân về tầm quantrọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng. Tổchức tốt việc tuyên truyền, phổ biến văn bản của Nhà nước về công tác đảm bảoan ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng bằng nhiều hình thức.

b) Chủ trì, phối hợp các ngành,địa phương liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đề xuất xử lýnghiêm các hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức về an ninh, an toàn thông tintrên môi trường mạng; quản lý và giám sát an ninh, an toàn thông tin trên môitrường mạng tại các đơn vị.

c) Chủ trì, phối hợp với Công anthành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra,thẩm định, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho các sản phẩm phần mềm nội bộ,phần mềm thương mại thuộc các hạng mục dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thôngtin trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tưpháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thôngtin của nhà nước và của thành phố, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phùhợp.

e) Phối hợp với các Sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý tốt mạng nội bộ (LAN) tại cácđơn vị, mạng diện rộng (WAN) của thành phố, mạng truyền số liệu chuyên dùng trongcác cơ quan Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức.

f) Phối hợp với Công an thành phốđịnh kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch diễn tập tình huống và cách xử lý, ứng phókhi có sự cố về mất an ninh, an toàn - thông tin.

g) Đề xuất Ủy ban nhân dân thànhphố kiện toàn bộ phận trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông sẵn sàng ứng cứu,ứng phó nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng, các sự cốvề mạng trên phạm vi toàn thành phố; là đầu mối của thành phố tiếp nhận yêucầu, xử lý các vấn đề sự cố hỏng hóc về thiết bị công nghệ thông tin (phầncứng, phần mạng, phần mềm nội bộ, phần mềm thương mại) từ các cơ quan, tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân trong thành phố đảm bảo yêu cầu về an ninh, an toàn thôngtin cho thiết bị sau khi sửa chữa, khắc phục.

h) Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhândân thành phố về việc ban hành các cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia tronglĩnh vực bảo mật, quản trị mạng về làm việc cho thành phố; chủ động tham mưu Ủyban nhân dân thành phố tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn về an ninh, antoàn thông tin mạng; đầu tư nâng cấp các thiết bị, phần mềm cần thiết để phòngchống tấn công mạng, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng.

i) Định kỳ hàng năm triển khai kếhoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, xử lý hệ thống máy tính các cơ quan Đảng,Nhà nước thành phố; triển khai kế hoạch rà quét, khắc phục các lỗ hổng bảo mậttrên hệ thống cổng Thông tin điện tử, các trang Thông tin điện tử trong cơquan, tổ chức, doanh nghiệp thành phố;

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳhàng năm với Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai thực hiện kế hoạchnêu trên.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy bannhân dân thành phố cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố chocông tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng.

7. Đài Phát thanh và Truyền hìnhHải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố có trách nhiệm phốihợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dungChỉ thị này và các quy định quản lý nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toànthông tin trên môi trường mạng.

8. Các doanh nghiệp cung cấp dịchvụ internet có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thôngđảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng đối với hạ tầng kết nối internet; phốihợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện đối tượng vi phạm an ninh, antoàn thông tin trên môi trường mạng.

Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịchỦy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệpnhà nước có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Quá trình thực hiện có khó khănvướng mắc các đơn vị thông báo kịp thời về Công an thành phố, Sở thông tin vàTruyền thông để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: Công an, TTTT;
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Đoàn đại biểu QH Hải Phòng;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Các DN nhà nước TP;
- Các DN viễn thông;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo ANHP, Cổng TTĐT TP;
- CPVP;
- Các CV UBND TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam