BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐÊ ĐIỀU VÀ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG
ỨNG CỨU, HỘ ĐÊ
Hiện nay các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang bước vào mùa lũ chính vụ; dự báo năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn trên diện rộng, mực nước hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình có thể lên cao. Mặt khác những năm gần đây Khu vực Bắc Bộ không có lũ lớn, các tuyến đê tiềm ẩn nhiều hiểm họa, có thể bị sự cố khi lũ lên. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống đê, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều và công trình trên đê, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, không để diễn biến xấu, phức tạp, hậu quả khó lường; đặc biệt quan tâm kiểm tra các công trình trên đê mới xây dựng, các công trình đang thi công, các điểm sạt lở xung yếu;
2. Chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ, sẵn sàng thực hiện khi có tình huống xấu xảy ra.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, tp có đê;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, tp có đê;
- Chi cục QLĐĐ&PCLB các tỉnh, tp có đê;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ_5b).
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát