CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 243-CT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 1986

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG NĂM 1986 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động (công văn số 1091-LĐ ngày 27-8-1986) Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định năm 1986 tiếp tục thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức Nhà nước theo các Tiêu chuẩn và điều kiện xét nâng bậc quy định tại Quyết định số 274-CP ngày 25- 7-1979 của Hội đồng Chính phủ. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các ngành, các cấp:

1. Khi xét nâng bậc phải căn cứ vào tiêu chuẩn trước hết là kết quả công tác của mỗi người, tuyệt đối không được nâng bậc lượng cho người tuy đủ thời hạn nhưng không đạt tiêu chuẩn.

2. Năm 1986, chỉ xét nâng bậc lương sớm cho các trường hợp sau đây:

Một số cán bộ lãnh đạo cùng chức vụ trước đây xếp theo nhiều bậc khác nhau khi chuyển xếp lương mới theo Nghị định số 235-HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng đã xếp chung vào bậc một, nếu quan hệ tiền lương có bất hợp lý rõ rệt thì được đặc cách xét nâng bậc lương năm 1986 cho số cán bộ đã giữ mức lương cũ tương ứng với mức lương bậc 1 mới, từ 3 năm trở lên.

Cán bộ, viên chức thuộc các đối tượng ghi tại điểm 1, mục C, Thông tư số 16-LĐ/TT ngày 7-11-1985 của Bộ Lao động đến nay đã đủ 3 năm thì vẫn tiếp tục được điều chỉnh lại lương theo Thông tư số 16-LĐ/TT nói trên.

3. Những người nâng bậc được hưởng lương mới kể từ tháng liền sau tháng cuối cùng của thời hạn 5 năm, những người được nâng bậc lương sớm thì hưởng lương mới kể từ tháng có quyết định nâng bậc.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cơ sở phải bàn bạc nhất trí với tổ chức Công đoàn cùng cấp kế hoạch thực hiện chủ trưởng nâng bậc lương năm 1986 trong cơ quan, đơn vị, bảo đảm mối tương quan hợp lý trong đội ngũ cán bộ, viên chức, bảo đảm đoàn kết nội bộ.

5. Bộ Lao động có trách nhiệm cùng với các ngành liên quan hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị này.

Võ Chí Công

(Đã ký)