ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/1999/CT-UB

Đàlạt, ngày 01 tháng 7 năm 1999

CHỈ THỊ

V/V KINH DOANH MẶT HÀNG RƯỢU

Ngày 03/3/1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/1999/NĐ-CP qui định về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện và ngày 19/5/1999 Bộ Thương Mại có thông tư số 12/1999/TT-BTM hướng dẫn kinh doanh mặt hàng rượu.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản nêu trên của Chính phủ và Bộ Thương Mại, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu:

1/ Tất cả các thương nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chỉ được hoạt động mua, bán hoặc đại lý mua, bán rượu các loại trên thị trường sau khi đã đăng ký kinh doanh và có giấy phép kinh doanh rượu do Sở Thương Mại Lâm Đồng cấp. Thương nhân khi kinh doanh rượu không được kinh doanh sai với địa điểm, nội dung ghi trong giấy phép kinh doanh rượu được cấp; bán các loại rượu nhập lậu hoặc rượu không dán tem nhập khẩu; bán các loại rượu không có giấy phép sản xuất, không đăng ký chất lượng sản phẩm, không có nhãn hàng hóa, không đảm bảo các chỉ tiêu vệ sinh, an toàn thực phẩm theo qui định.

2/ Thương nhân kinh doanh rượu không được bán rượu tại các địa điểm: Bệnh viện, trường học, công sở, bến xe, nhà ga, sân bay (trừ cửa hàng miễn thuế), sân vận động, nhà văn hóa, nhà thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; Bán rượu bằng máy bán hàng tự động; Bán rượu cho trẻ em dưới 16 tuổi và học sinh phổ thông các cấp; Quảng cáo rượu trái với qui định của pháp luật; dùng rượu để khuyến mại hoặc làm giải thưởng cho các cuộc thi.

3/ Sở Thương Mại chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện việc kinh doanh mặt hàng rượu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng thời phối hợp với các địa phương và các ngành có liên quan căn cứ vào tình hình thị trường rượu, nhu cầu tiêu thụ ở địa phương qui định số lượng thương nhân và số lượng điểm bán rượu trên từng địa bàn được cấp giấy phép kinh doanh theo qui định của Bộ Thương Mại. Hàng năm, khi cần thiết Sở Thương Mại xem xét, điều chỉnh số lượng và thông báo tổ chức cấp bổ sung. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các điều kiện kinh doanh rượu trên thị trường, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm.

4/ Chủ tịch UBND Thành phố Đàlạt, Thị xã Bảo Lộc và các huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban chức năng thông báo, hướng dẫn các thương nhân kinh doanh rượu trên từng địa phương thực hiện đúng các qui định về kinh doanh rượu theo hướng dẫn của Bộ Thương Mại và Sở Thương Mại Lâm Đồng.

5/ Các cơ quan Báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương thông báo rộng rãi nội dung của Chỉ thị này và các hướng dẫn khác của Sở Thương Mại về kinh doanh rượu cho nhân dân biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện chỉ thị này Sở Thương Mại thường xuyên báo cáo kết quả và những khó khăn vướng mắc gửi UBND tỉnh để kịp thời bổ sung, điều chỉnh./-

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thành Trung