ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/CT-UBND

Tân An, ngày 13 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2010TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN.

Trong những năm qua, tình hình sử dụng nước sạch và vệ sinhmôi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là dochưa có sự quan tâm đúng đắn đến công tác vệ sinh môi trường, vấn đề nước sạch.Một số nơi, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức được hậu quảcủa tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước làm ảnh hưởng đến sứckhỏe, đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Để khắc phục tình trạng trên, góp phần thực hiện có hiệu quảchương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đếnnăm 2010 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ thị như sau:

1. Các cấp, các ngành tăng cường công tác chỉ đạo, truyềnthông, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày11/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu nướcsạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 – 2010; phấn đấu đến năm2010 thực hiện đạt được mục tiêu trong chương trình quốc gia nước sạch và vệsinh môi trường nông thôn.

UBND các huyên Tân Trụ, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Đức Hòa, ĐứcHuệ, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện mục tiêu, chỉtiêu của chương trình đã được UBDN tỉnh giao. Chỉ đạo các phòng, ban ngành củahuyện triển khai thực hiện nhiệm vụ, tăng tỷ lệ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinhtrong toàn huyện. Chỉ đạo lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu củachương trình với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của huyện.UBND huyện xem xét thành lập Ban Quản lý chương trình cấp huyện (giao cho Trungtâm Y tế dự phòng huyện làm thường trực).

2. Các Sở ngành tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nướcphù hợp với ngành, lĩnh vực và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốcphòng ở địa phương:

- Sở Tài nguyên – Môi trường tăng cường công tác quản lýtrong lĩnh vực khai thác, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đối với cácđơn vị, cá nhân tham gia cung cấp nguồn nước.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận động nhân dântrong lĩnh vực sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả, không gây ô nhiễmmôi trường, sử dụng nguồn nước hợp lý.

- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, giáo dụcnâng cao kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường cho giáo viên, học sinh,đưa bộ môn giáo dục y tế học đường vào chương trình giảng dạy phù hợp với từngcấp học.

- Sở Văn hóa – Thông tin tích cực tham gia vận động, tuyêntruyền trong các hoạt động triển khai chương trình.

- Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có kếhoạch tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng trong nhân dân về việc sử dụng nướcsạch và vệ sinh môi trường, kịp thời thông tin, nêu gương những cá nhân, cơquan, tổ chức điển hình đã thực hiện tốt chủ trương của nhà nước; đồng thời gópý xây dựng những ngành và địa phương chưa quan tâm làm tốt công tác này.

3. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị Y tế trựcthuộc, giúp UBND cùng cấp và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trungtâm Y tế dự phòng tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này. Đồng thời, theodõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện, định kỳ có sơ kết, tổngkết rút kinh nghiệm, báo cáo UBND tỉnh.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên: HộiCựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn tham gia phối hợp chặt chẽvới ngành y tế trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gianước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2006 – 2010.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địaphương xây dựng, ban hành kế hoạch của từng ngành, từng cấp để triển khai, tổ chứcthực hiện. Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp báocáo UBDN tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.


Nơi nhận:
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- TT.UBMT Tổ quốc tỉnh;
- UBND các huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân