ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/CT-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 09 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAOVĂN HÓA CÔNG SỞ VÀ VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Triển khai thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hànhQuy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc banhành quy tắc ứng xử của các bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máychính quyền địa phương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cũng như thực hiệncuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao vănhóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khaithực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơquan hành chính nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của các bộ, côngchức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Trong đó cần đặcbiệt chú trọng thực hiện tốt các nội dung quy định sau đây:

- Khi làm việc tại công sở và trong thời gianthực thi nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc trang phụcđúng quy định chung và quy định của từng ngành, từng lĩnh vực; phải đeo thẻcông chức, và đeo phù hiệu của các lĩnh vực (nếu có) đã được pháp luật quyđịnh; phải giữ uy tín, danh dự cho cơ quan, đơn vị, lãnh đạo và đồng nghiệp.

- Trong giao tiếp tại công sở và với công dân,cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, hòa nhã, văn minh. Khigiao dịch trực tiếp, hoặc bằng văn bản hành chính, hay qua các phương tiệnthông tin phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà cơ quan, đơnvị, tổ chức và công dân cần hướng dẫn, trả lời. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt. Thực hiện nghiêm chếđộ phát ngôn tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Không được làm đối với các hành vi bị cấm,như: hút thuốc trong phòng làm việc; sử dụng đồ uống có cồn tại công sở, trừtrường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết,tiếp khách ngoại giao; quảng cáo thương mại tại công sở.

2. Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cánbộ, công chức, viên chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến giải thích, hướng dẫnrõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc.

Cán bộ, công chức, viên chức không được có tháiđộ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực thi nhiệm vụ.

3. Cán bộ, công chức, viên chức phải thể hiệntinh thần cần kiệm, liêm chính, phát huy nếp sống văn minh trong giao tiếp, đềcao văn hóa công sở, thực hiện đúng nội dung của Chỉ thị này và quy định phápluật có liên quan. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước từ tỉnh đếnxã, phường, thị trấn uống rượu, bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa. Cánbộ, công chức, viên chức và người lao động không được trực tiếp tham gia giaothông khi đã sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ quy định, không được đến nơilàm việc trong tình trạng say rượu, bia.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh lãnh đạocác tổ chức thành viên và người đứng đầu các tổ chức Đoàn thể Tỉnh vận độngđoàn viên, hội viên của mình tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thịnày.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh thực hiệnnghiêm Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHTrương Ngọc Hân