ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 25/2007/CT-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH TIÊU THỤ RAU AN TOÀN TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong những năm qua, việc sản xuất,kinh doanh tiêu thụ rau an toàn (RAT) đã được Thành phố chỉ đạo thực hiện sâusát, nên bước đầu đã thu được kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn một sốtồn tại trong sản xuất, kinh doanh tiêu thụ RAT như việc sử dụng nước bị ônhiễm để sản xuất RAT, kinh doanh RAT không rõ nguồn gốc, chưa kiểm tra, giámsát được chất lượng RAT từ các tỉnh đưa vào tiêu thụ tại thị trường Hà nội vàviệc kiểm tra, phát hiện và xử lý một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy địnhtrong kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV.

Để khắc phục tồn tại và chủ độngthực hiện Quyết định 43/2006/QĐ-TTg ngày 20/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm(VSATTP) đến 2010, Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận RAT ban hành kèmtheo Quyết định số 04/2007/QĐ-BNN ngày 19/01/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT,UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tham gia sảnxuất, kinh doanh tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêmtúc các nội dung sau:

1. UBND các quận, huyện:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra,giám sát các tổ chức, cá nhân, nông dân tại địa phương trong sản xuất, kinhdoanh tiêu thụ RAT theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thương mại vàcác quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tập trung công tác tập huấn, phổbiến quy trình kỹ thuật sản xuất RAT, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật (TBKT)mới về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), sơ chế rau an toàn chongười sản xuất RAT. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quyđịnh về sản xuất, tiêu thụ RAT tại địa phương.

- Tăng cường đầu tư ngân sách,trang thiết bị, nhân lực cho các hoạt động về sản xuất, kinh doanh RAT. Phốihợp với các cơ quan chuyên môn để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trongsản xuất và kinh doanh RAT.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Hướng dẫn UBND các quận, huyệnchỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn, giám sát các tổ chức, hộ giađình và cá nhân tham gia sản xuất và sơ chế RAT theo quy định hiện hành của nhànước. Xây dựng nội dung, kế hoạch chỉ đạo sản xuất RAT năm 2008 trên địa bànThành phố.

- Chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vậtHà Nội: hướng dẫn, giám sát nông dân sản xuất theo quy trình sản xuất RAT. Tăngcường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy trình sảnxuất RAT.

- Chỉ đạo Trung tâm khuyến nông HàNội: tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất RATcho nông dân.

3. Sở Thương Mại, Sở Y tế:

Chủ động phối hợp với Sở Nôngnghiệp và PTNT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh tiêu thụRAT trên thị trường Hà Nội.

4. Các sở, ngành Thành phố:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đượcgiao, chủ động thực hiện các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tronglĩnh vực quản lý để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tiêu thụ RAT trên địa bànThành phố.

5. Các tổ chức, hộ gia đình vàcác cá nhân trên địa bàn Thành phố:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biếnvà nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về sản xuất, kinh doanh tiêu thụ RAT.

UBND Thành phố yêu cầu các ngành,các cấp, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiệnChỉ thị này. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đôn đốc và tổng hợpkết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc báo cáo UBND Thành phố để xem xét,giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để
- TT T/ủy, TT HĐND TP; báo
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các sở, ngành TP;
- Các hội: Nông dân TP, Phụ nữ TP;
- UBND quận, huyện;
- VPUB: CPVP, NN, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh